Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Egzegeza Nowego Testamentu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-S2-Twyze-ENT1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Egzegeza Nowego Testamentu
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot prowadzony jest dla dwóch grup – studentów teologii tradycji wyznaniowych oraz studentów teologii ewangelickiej. Wobec studentów tradycji wyznaniowych nie są stawiane żadne warunki wstępne, w tym znajomość języka greckiego. Od studentów teologii ewangelickiej wymagana jest znajomość języka greckiego i podstawowych metod egzegetycznych poznawanych w ramach kursu egzegezy Nowego Testamentu na studiach pierwszego stopnia.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów teologii tradycji wyznaniowych z historią interpretacji Nowego Testamentu, krytyką tekstu, diachronicznymi i synchronicznymi metodami pracy nad tekstem oraz kierunkami hermeneutycznymi. Po ukończeniu kursu student potrafi posługiwać się rożnymi metodami egzegezy, dopasowywać właściwe metody do konkretnych tekstów, samodzielnie interpretować tekst, w sposób krytyczny wykorzystywać literaturę przedmiotu.

Studenci teologii ewangelickiej pogłębiają znajomość metod pracy z tekstami Nowego Testamentu poznanych podczas kursu egzegezy Nowego Testamentu na studiach pierwszego stopnia,

Pełny opis:

Studenci teologii tradycji wyznaniowych poznają historię interpretacji Nowego Testamentu od czasów starożytnych do współczesności. Zapoznają się z różnego rodzaju aparatem krytycznym stosowanym w różnych wydaniach krytycznych Nowego Testamentu (m. in. NA; UBS) oraz z zasadami krytyki tekstu, które wpływają na różnice w dawnych i współczesnych tłumaczeniach NT. Poznają również podstawowe gatunki tekstów nowotestamentowych, różne metody egzegezy typu diachronicznego (Formgeschichte, Redaktionsgeschichte, Traditionsgeschichte, Wirkungscheschte) oraz metody synchroniczne (analizę lingwistyczną, retoryczną, strukturalną, narratologiczną). Studenci zapoznają się ponadto ze współczesnymi kierunkami hermeneutyki kontekstualnej (progresywnej), takimi jak hermeneutyka feministyczna, neokolonialna, ekologiczna. Ze względu na nieznajomość języka greckiego ćwiczenia dla studentów teologii tradycji wyznaniowych prowadzone są z wykorzystaniem interlinearnych wydań NT i różnych przekładów polsko- i obcojęzycznych. Teksty dobierane są każdorazowo tak, aby można było wskazać korelacje pomiędzy typem/gatunkiem tekstu a metodą jego interpretacji. Po zakończeniu kursu student potrafi dokonać krytycznej oceny metod egzegetycznych, dopasować odpowiednią metodę do typu tekstu, wskazać różnice pomiędzy egzegezą a hermeneutyką oraz dokonać – z wykorzystaniem literatury sekundarnej – własnej interpretacji tekstu Nowego Testamentu.

Studenci teologii ewangelickiej pogłębiają znajomość powyższych metod pracy z tekstami Nowego Testamentu oraz praktyczne ich zastosowanie w odniesieniu do konkretnych passusów NT. Metody te zostały poznane przez studentów teologii ewangelickiej podczas kursu egzegezy Nowego Testamentu na studiach pierwszego stopnia. Ćwiczenia odbywają się na tekście greckim (NA 28)

Literatura:

Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi, opr. R. Popowski, M. Wojciechowski, Warszawa 1994.

Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece, 28.Auflage, Stuttgart 2012 (NA 28).

Słowniki i leksykony:

Abramowiczówna Z., Słownik grecko-polski, t. 1-4, Warszawa 1958.

Coggins R.J., Houlden J.L., Słównik hermeneutyki biblijnej, Warszawa 2005.

Green J.B., Brown J.K., Perrin N, Słownik nauczania Jezusa oraz tematów czterech ewangelii, Warszawa 2017.

Jurewicz O., Słownik grecko-polski, Warszawa 2018.

Popowski R., Wieli słownik grecko-polski Nowego Testamentu, Warszawa 1994.

Theological Dictionary of the New Testament, t.1-10, red. G. Kittel, G. Friedrich, Grand Rapids 1977.

Theologisches Begriffslexikon zum Neuen Testament, red. L. Coenen, K. Haacker, Witten 2010.

Wörterbuch zum Neuen Testament Griechisch-Deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der frühchristlichen Literatur, red. W. Bauer, K. Aland, B. Aland, Berlin-New York 1988.

Literatura podstawowa:

Bardski K., Patrystyczna interpretacja Pisma Św. a współczesna biblistyka. Propozycje metodologiczne, WST 11 (1998), s. 117-123.

Bartnicki R. Kłósek K., Metody Interpretacji Nowego Testamentu. Wprowadzenie. Kraków 2014.

Czerski J., Metodologia Nowego Testamentu, Opole 2012.

Kantor M., Analiza narracyjna i semiotyczna, w: Z badań nad Biblią t. 2, red. T. Jelonek, Kraków 1998, s. 39-46.

Metodologia Nowego Testamentu, red. H. Langkammer, Pelplin 1994.

Meynet R., Wprowadzxenie do hebrajskiej retoryki biblijnej, Kraków 2001.

Na początku było Słowo. Biblia w życiu luterańskiej wspólnoty, w: Kościół, Biblia, zaangażowanie publiczne, Dzięgielów 2017, s. 67-101.

Pikor W., Przypowieści Jezusa. Narracyjny klucz lektury, Kielce 2011.

Ramm B., Protestancka Interpretacja biblijna, Warszawa 2014.

Szymik, S. Współczesne modele egzegezy biblijnej, Lublin 2013.

Wypych S., Intertekstualność a najbardziej znane metody analizy literackiej tekstów Pisma Świętego. TTV 42 (2004), s. 155-168.

Literatura uzupełniająca:

Adamczewski B. Hans Georg Gadamer i heremenutyczny problem aktualizacji tekstów biblijnych, RTK 53 (2006), z. 1. s. 71-93.

Język Biblii. Od słuchania do rozumienia, red. W. Pikor, StBib 11, Kielce 2005.

Keener C.S., Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, Warszawa 2010.

Linke W., Intertekstualność w badaniach biblijnych na przykładzie Apokalipsy RTWP 2 (2002), s. 81-111.

Sanecki A., Kanon biblijny jako zasada hermeneutyczna, Studia Diecezji Radomskiej 7 (2005), s. 187-200.

Stern D., Komentarz żydowski do NT, Warszawa 2016.

Torbus S., LIsty św. Pawła z perspektywy retorycznej, Legnica 2006.

Wielgus S., Badania nad Biblią w starożītności i w średniowieczu.

Efekty uczenia się:

Wiedza

K2_W01 – student ma usystematyzowaną wiedzę i rozumie wzajemne uwarunkowania oraz wpływy subdyscyplin teologicznych na rozwój egzegezy Nowego Testamentu

K2_W02 – student ma gruntowną, wieloaspektową i podbudowaną teoretycznie znajomość metod badań tekstu NT, hermeneutyki oraz interpretacji NT.

K2–W03 – student ma uporządkowaną wiedzę o bieżącym stanie badań w zakresie egzegezy Nowego Testamentu.

K2_W04 – student zna terminologię egzegetyczną na poziomie rozszerzonym w w języku polskim oraz w wybranym języku obcym.

K2_W05 – student dogłębnie zna i rozumie językowy wymiar pism Nowego Testamentu

K2_W06 – student ma pogłębioną wiedzą na temat różnorodności i wielowymiarowości głównych kierunków hermeneutycznych i metod analizy tekstu NT oraz na temat ich historycznego rozwoju.

K2_W07 – student ma rozszerzoną i usystematyzowaną wiedzę o miejscu i znaczeniu egzegezy Nowego Testamentu w relacji do innych nauk, szczególnie zaś językoznawstwa, teorii literatury, historii, filozofii i socjologii oraz dogłębnie rozumie specyfikę przedmiotową i metodologiczną egzegezy Nowego Testamentu.

K2_08 – student dogłębnie zna i rozumie wpływ czynników zewnętrznych (historycznych, społecznych, kulturowych) na interpretację NT; ma też szeroką wiedzę na temat wpływu Nowego Testamentu i jego interpretacji na życie społeczne i kulturowe w różnych epokach aż do wspołczesności.

Umiejętności

K2_U01 – student potrafi samodzielnie wyszukiwać, przeanalizować, ocenić i zastosować w pracach z zakresu egzegezy Nowego Testamentu informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych.

K2_U02 – student potrafi samodzielnie i twórczo dokonać interpretacji tekstów Nowego Testamentu, dobierając odpowiednie metody egzegetyczne, komentując i krytycznie oceniając argumentacje i tezy pochodzące z różnych tekstów.

K2U03 – student potrafi formułować hipotezy badawcze w zakresie egzegezy NT, uzasadniać je, posługując się wiedzą metodologiczną, teologiczną oraz zaczerpniętą z literatury przedmiotu.

K2_U04 – student potrafi napisać własne opracowania z zakresu egzegezy Nowego Testamentu, uwzględniając współczesny stan wiedzy w zakresie egzegezy NT.

K2_U06 – student potrafi precyzyjnie metodologicznie i terminologicznie komunikować złożone kwestie egzegetyczne oraz hermeneutyczne, stawiać tezy odnośnie do metod analizy tekstu NT i krytycznie je komentować.

Kompetencje społeczne

K2_K01 – student zna zasób posiadanej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę nieustannego dokształcania się i rozwoju zawodowego.

K2_K02 – student uznaje znaczenie wiedzy egzegetycznej i teologicznej i gotów jest współpracy z ekspertami na potrzeby działań badawczych i realizacji zadań związanych z pracą zawodową.

K2_K07 – student jest świadomy znaczenia i wpływu polskiego i światowego dziedzictwa teologicznego na stosowane metody interpretacji pism Nowego Testamentu oraz ich przełożenie na życie religijne,. społeczne i kulturalne.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie odbywa się na podstawie obecności, przygotowania do zajęć oraz aktywności; dopuszczone trzy nieobecności na zajęciach.

Egzamin – praca pisemna – polega na przeprowadzeniu analiwy wskazanego lub wybranego przez studenta tekstu Nowego Testamentu. Praca powinna obejmować takie elementy jak:

- próba krytycznej oceny kilku wybranych tłumaczeń tekstu;

- określenie gatunku tekstu;

- wskazanie słów kluczowych;

- wybór i uzasadnienie metody egzegetycznej i/lub hermeneutyki;

Sumaryczna ocena z egzaminu obejmuje obecność (10%), przygotowanie do zajęć i aktywność (20%) oraz ocenę pracy pisemnej (70%).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Egzamin, 0 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kalina Wojciechowska
Prowadzący grup: Kalina Wojciechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie i egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Egzamin - Egzamin
Wykład - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Egzegeza Nowego Testamentu WT-S1-Tprote-ENT5
Egzegeza Nowego Testamentu WT-S1-Tprote-ENT6
Język grecki WT-S1-T-JG1
Język grecki WT-S1-T-JG2
Wstęp do Nowego Testamentu WT-S1-Tprote-WNT2

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest pogłębienie przez studentów teologii ewangelickiej znajomości głównych metod egzegezy i kierunków hermeneutyki NT oraz nabranie biegłości w ich stosowaniu. Cel realizowany jest każdorazowo w oparciu o inny tekst NT i wskazanie jego powiązań z literaturą międzytestamentową i/lub wczesnochrześcijańską. W semestrze zimowym 2021/2022 opracowywanymi tekstami są 1-2 list Jana oraz Didache.

Pełny opis:

2 i 3 List Jana należą do najrzadziej poddawanych analizie tekstów Nowego Testamentu. Zwykle konfrontuje się je z Ewangelią Jana oraz 1 Listem Jana. Zajęcia mają na celu przyjrzenie się obu listom jako tekstom autonomicznym, z własną strukturą i teologią. Pracując nad tekstem, studenci teologii ewangelickiej przeprowadzają jego krytykę, dokonują własnego tłumaczenia, konfrontują z epistolografią hellenistyczną, generują znaczące elementy o charakterze retorycznym oraz próbują wskazać główną myśl teologiczną w oparciu o strukturę. Badana jest również kwestia kanoniczności obu listów i jej kryteria (podejście kanoniczne). Ponieważ jednym z zasadniczych zagadnień w 2 i 3 J jest gościnność oraz stosunek do fałszywych, wędrownych nauczycieli, zalecenia z listów konfrontowane są z pochodzącym z podobnego okresu tekstem Didache.

Porównanie 2 i 3 Jana z Didache pozwala rozwinąć elementy egzegezy socjo-historycznej.

Z kolei konfrontacja Didache z Ewangelią Mateusza pozwala na analizę strategii intertekstualnych, obserwację stabilizowania się trynitarnej formuły chrzcielnej na terenie Syrii pod koniec I w. i dyferencjację formuł eucharystycznych.

Literatura:

Διδαχη των αποστολων, The Teaching of the Apostles. A Critical Greek Edition, ed. D.R. Palmer, https://pdfslide.tips/documents/the-teaching-of-the-apostles-didache-a-critical-greek-edition-with-footnotes.html

Διδαχη. Greek Editionb, ed. G.P. Goold, LCL, Oxford 1998.

Διδαχη, w: The Apostolic Fathers. Greek Texts and English Translations, ed. M.W. Holms, Grand Rapids, 2007.

Komentarze do 2 i 3 Jana:

Barclay W., Listy św. Jana i Judy, Warszawa 1982.

Boor de W., Listy Jana, Warszawa 1984.

Brown R.E., The Epistles of John, New York-London-Toronto-Sydney-Auckland 1982.

Campbell C.R, 1,2&3 John, Grand Rapids 2014.

Czerski J., Ewangelia i Listy św. Jana. Wprowadzenie literackie, historyczne i teologiczne, Opole 2016.

Gryglewicz F., Listy katolickie. Wstęp.Przekład.Komentarz, Poznań 1959.

Jackman D., Listy Jana Apostoła, Katowice 2002.

Lieu J., I, II & III Jonh,. A Commentary, Louisville-London 2008.

Lieu J., The Second and Third Epistles of John. History and Background, London 2015.

Marshal H.I., The Epistles of John, Grand Rapids 1978.

Parsenios G., First, Second and Third John, Grand Rapids, 2014.

Smalley S., 1,2,3 John, Dallas 1984.

Strecker G., The Joannine Letters, Minneapolis 1996.

Vouga F., Die Johannesbriefe, Tübingen 1990.

Yarbrough R.W.., 1-3 John, Grand Rapids 2008.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Egzamin, 0 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kalina Wojciechowska
Prowadzący grup: Kalina Wojciechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie i egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Egzamin - Egzamin
Wykład - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Egzegeza Nowego Testamentu WT-S1-Tprote-ENT5
Egzegeza Nowego Testamentu WT-S1-Tprote-ENT6
Język grecki WT-S1-T-JG1
Język grecki WT-S1-T-JG2
Wstęp do Nowego Testamentu WT-S1-Tprote-WNT2

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest pogłębienie przez studentów teologii ewangelickiej znajomości głównych metod egzegezy i kierunków hermeneutyki NT oraz nabranie biegłości w ich stosowaniu. Cel realizowany jest każdorazowo w oparciu o inny tekst NT i wskazanie jego powiązań z literaturą międzytestamentową i/lub wczesnochrześcijańską. W semestrze zimowym 2021/2022 opracowywanymi tekstami są 1-2 list Jana oraz Didache.

Pełny opis:

2 i 3 List Jana należą do najrzadziej poddawanych analizie tekstów Nowego Testamentu. Zwykle konfrontuje się je z Ewangelią Jana oraz 1 Listem Jana. Zajęcia mają na celu przyjrzenie się obu listom jako tekstom autonomicznym, z własną strukturą i teologią. Pracując nad tekstem, studenci teologii ewangelickiej przeprowadzają jego krytykę, dokonują własnego tłumaczenia, konfrontują z epistolografią hellenistyczną, generują znaczące elementy o charakterze retorycznym oraz próbują wskazać główną myśl teologiczną w oparciu o strukturę. Badana jest również kwestia kanoniczności obu listów i jej kryteria (podejście kanoniczne). Ponieważ jednym z zasadniczych zagadnień w 2 i 3 J jest gościnność oraz stosunek do fałszywych, wędrownych nauczycieli, zalecenia z listów konfrontowane są z pochodzącym z podobnego okresu tekstem Didache.

Porównanie 2 i 3 Jana z Didache pozwala rozwinąć elementy egzegezy socjo-historycznej.

Z kolei konfrontacja Didache z Ewangelią Mateusza pozwala na analizę strategii intertekstualnych, obserwację stabilizowania się trynitarnej formuły chrzcielnej na terenie Syrii pod koniec I w. i dyferencjację formuł eucharystycznych.

Literatura:

Διδαχη των αποστολων, The Teaching of the Apostles. A Critical Greek Edition, ed. D.R. Palmer, https://pdfslide.tips/documents/the-teaching-of-the-apostles-didache-a-critical-greek-edition-with-footnotes.html

Διδαχη. Greek Editionb, ed. G.P. Goold, LCL, Oxford 1998.

Διδαχη, w: The Apostolic Fathers. Greek Texts and English Translations, ed. M.W. Holms, Grand Rapids, 2007.

Komentarze do 2 i 3 Jana:

Barclay W., Listy św. Jana i Judy, Warszawa 1982.

Boor de W., Listy Jana, Warszawa 1984.

Brown R.E., The Epistles of John, New York-London-Toronto-Sydney-Auckland 1982.

Campbell C.R, 1,2&3 John, Grand Rapids 2014.

Czerski J., Ewangelia i Listy św. Jana. Wprowadzenie literackie, historyczne i teologiczne, Opole 2016.

Gryglewicz F., Listy katolickie. Wstęp.Przekład.Komentarz, Poznań 1959.

Jackman D., Listy Jana Apostoła, Katowice 2002.

Lieu J., I, II & III Jonh,. A Commentary, Louisville-London 2008.

Lieu J., The Second and Third Epistles of John. History and Background, London 2015.

Marshal H.I., The Epistles of John, Grand Rapids 1978.

Parsenios G., First, Second and Third John, Grand Rapids, 2014.

Smalley S., 1,2,3 John, Dallas 1984.

Strecker G., The Joannine Letters, Minneapolis 1996.

Vouga F., Die Johannesbriefe, Tübingen 1990.

Yarbrough R.W.., 1-3 John, Grand Rapids 2008.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)