Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Egzegeza Nowego Testamentu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-S1-Tprote-ENT5
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Egzegeza Nowego Testamentu
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Język grecki WT-S1-T-JG1
Język grecki WT-S1-T-JG2
Wstęp do Nowego Testamentu WT-S1-Tprote-WNT2

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Student poznaje historię interpretacji tekstu NT, zasady krytyki tekstu, diachroniczne oraz synchroniczne metody egzegezy, współczesne kierunki hermeneutyki. Po ukończeniu kursu student potrafi posługiwać się rożnymi metodami egzegezy, dopasowywać właściwe metody do konkretnych tekstów, samodzielnie interpretować tekst, w sposób krytyczny wykorzystywać literaturę dotyczącą analizy i interpretacji tekstów Nowego Testamentu.

Pełny opis:

Student poznaje historię interpretacji Nowego Testamentu od czasów starożytnych do współczesności. Zapoznaje się z różnego rodzaju aparatem krytycznym stosowanym w różnych wydaniach krytycznych Nowego Testamentu (m. in. NA; UBS) oraz z zasadami krytyki tekstu, które wykorzystuje później w samodzielnej pracy nad greckim tekstem NT i jego tłumaczeniem. W semestrze zimowym poznaje różne metody egzegezy typu diachronicznego (Formgeschichte, Redaktionsgeschichte, Traditionsgeschichte, Wirkungscheschte), a w semestrze letnim metody synchroniczne. Ćwiczenia prowadzone są na tekstach źródłowych – krytycznych wydaniach NT. Przy czym teksty dobierane są każdorazowo tak, aby można było wskazać korelacje pomiędzy typem tekstu a metodą jego interpretacji. Po zakończeniu kursu student potrafi dokonać krytycznej oceny metod egzegetycznych, dopasować odpowiednią metodę do typu tekstu, wskazać różnice pomiędzy egzegezą a hermeneutyką oraz dokonać – z wykorzystaniem literatury sekundarnej – własnej interpretacji tekstu Nowego Testamentu.

Literatura:

Krytyczne wydanie NT – Nestle Alandt, Novum Testamentum Graece, 28 Edition, Stiutgart 2012 (NA 28).

Słowniki i leksykony:

Abramowiczówna Z., Słownik grecko-polski, t. 1-4, Warszawa 1958.

Coggins R.J., Houlden J.L., Słównik hermeneutyki biblijnej, Warszawa 2005.

Green J.B., Brown J.K., Perrin N, Słownik nauczania Jezusa oraz tematów czterech ewangelii, Warszawa 2017.

Jurewicz O., Słownik grecko-polski, Warszawa 2018.

Popowski R., Wieli słownik grecko-polski Nowego Testamentu, Warszawa 1994.

Theological Dictionary of the New Testament, t.1-10, red. G. Kittel, G. Friedrich, Grand Rapids 1977.

Theologisches Begriffslexikon zum Neuen Testament, red. L. Coenen, K. Haacker, Witten 2010.

Wörterbuch zum Neuen Testament Griechisch-Deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der frühchristlichen Literatur, red. W. Bauer, K. Aland, B. Aland, Berlin-New York 1988.

Literatura podstawowa

Bardski K., Patrystyczna interpretacja Pisma Św. a współczesna biblistyka. Propozycje metodologiczne, WST 11 (1998), s. 117-123.

Bartnicki R. Kłósek K., Metody Interpretacji Nowego Testamentu. Wprowadzenie. Kraków 2014.

Czerski J., Metodologia Nowego Testamentu, Opole 2012.

Metodologia Nowego Testamentu, red. H. Langkammer, Pelplin 1994.

Na początku było Słowo (J 1,1). Biblia w życiu luterańskiej wspólnoty, Dokument studyjny dotyczący luterańskiej hermeneutyki, w: Kościół, Biblia i zaangażowanie społeczne. Dokumenty studyjne ŚFL, Dzięgielów 2017, ss. 67-101,

Ramm B., Protestancka Interpretacja biblijna, Warszawa 2014.

Szymik, S. Współczesne modele egzegezy biblijnej, Lublin 2013.

Literatura uzupełniająca:

Język Biblii. Od słuchania do rozumienia, red. W. Pikor, StBib 11, Kielce 2005.

Keener C.S., Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, Warszawa 2010.

Sanecki A., Kanon biblijny jako zasada hermeneutyczna, Studia Diecezji Radomskiej 7 (2005), s. 187-200.

Stern D., Komentarz żydowski do NT, Warszawa 2016.

Wielgus S., Badania nad Biblią w starożītności i w średniowieczu.

Efekty uczenia się:

Wiedza

K1_W02 – student zna aktualny stan badań nad pismami Nowego Testamentu, problematykę dotyczącą egzegety i teologii oraz kierunki hermeneutyki w badaniach nad Nowym Testamentem.

K1_W04 – student zna podstawową terminologię egzegetyczną w wybranym języku obcym.

K1_W05 – student zna i rozumie w stopniu zaawansowanym metody interpretacji tekstów Nowego Testamentu orali literatury międzytestamentowej.

K1_W08 – student zna związki metod egzegetycznych NT z metodologią używaną w językoznawstwie oraz literaturoznawstwie, filozofii, retoryce, socjologii; rozumie wpływ czynników historycznych, socjologicznych, religijnych na kształtowanie się tekstów Nowego Testamentu oraz ich interpretację.

Umiejętności

K1_U01 – student potrafi wyszukiwać i dostosowywać informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych do analizy i interpretacji tekstów Nowego Testamentu.

K1_U02 – student potrafi samodzielnie dokonać interpretacji tekstów Nowego Testamentu, dobierając odpowiednie metody egzegetyczne.

K1_U06 – student potrafi zaprezentować różne interpretacje tekstów Nowego Testamentu, dobierając odpowiednią metodologię, argumentację; posiada umiejętność krytycznej analizu istniejącej literatury egzegetycznej i zaproponować własną interpretację tekstu nowotestamentowego.

K1_U07 – student potrafi wykorzystać literaturę egzegetyczną w wybranym języku obcym.

Kompetencje społeczne

K1_K01 – student krytycznie ocenia zasób posiadanej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę nieustannego dokształcania się i rozwoju zawodowego.

K1_K06 – student jest świadomy znaczenia i wpływu polskiego i światowego dziedzictwa teologicznego na kierunki i nurty interpretacji pism Nowego Testamentu; wskazuje relacje pomiędzy egzegezą NT a procesami historyczno-społecznymi; interesuje się nowatorskimi koncepcjami egzegetycznymi.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie semestru zimowego na podstawie obecności, przygotowania do zajęć oraz aktywności; dopuszczone trzy nieobecności na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kalina Wojciechowska
Prowadzący grup: Kalina Wojciechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kalina Wojciechowska
Prowadzący grup: Kalina Wojciechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)