Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do Nowego Testamentu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-S1-Tprote-WNT2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do Nowego Testamentu
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wstęp do Nowego Testamentu wprowadza w realia historyczno-kulturowe, religijne i polityczno-społeczne czasów Nowego Testamentu oraz w specyfikę korpusu pism Nowego Testamentu i jego historyczne uwarunkowanie. W ramach wstępu omawiane są elementarne kwestie pracy krytycznej z tekstem greckim, teorie ustnego przekazu tradycji oraz podstawowe metody interpretacji tekstów NT.

Pełny opis:

W ramach Wstępu do Nowego Testamentu omawiane są zarówno kwestie wprowadzenia w realia historyczno-kulturowe, religijne (zwł. wczesny judaizm) i polityczno-społeczne (zwł. kontekst Cesarstwa Rzymskiego). Omawianie poszczególnych elementów świata, w którym powstały pisma Nowego Testamentu jest powiązane z pracą z przykładami z poszczególnych ksiąg NT.

W ramach przedmiotu omawiany jest także korpus pism NT, ich powstanie i charakter jako przykładów antycznej literatury, teorie wzajemnych zależności Ewangelii synoptycznych, najważniejsze świadectwa tekstowe, praca z krytycznymi wydaniami Nowego Testamentu oraz elementy pracy metodami egzegetycznymi.

Student nabywa umiejętność pracy ze źródłami pisanymi i elektronicznymi, dokonując kwerend, analiz, gromadzenia i przetwarzania i informacji w zakresie omawianych tematów. Nabywa umiejętności organizacji własnego procesu nauki, korzystając z różnorodnych językowo i metodologicznie źródeł.

Zagadnienia są pogrupowane w czterech kategoriach:

Teksty źródłowe

Historia

Literatura

Egzegeza

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Gnilka, Jezus z Nazaretu, tłum. J. Zychowicz, Kraków 2009.

2. W. Rakocy, Paweł Apostoł - Chronologia życia i pism, wyd. 2, Częstochowa 2008.

3. Starożytny Izrael, red. H. Shanks, wyd. 2, Warszawa 2009, str. 337-428.

4. R. Pietkiewicz, H. Lempa, Geografia krajów biblijnych [w:] Geografia i archeologia biblijna w zarysie, red. M. Rosik, R. Pietkiewicz, Wrocław 2011, str. 9-72.

5. M. Rosik, Judaizm u początków ery chrześcijańskiej, Wrocław 2008.

6. M. Uglorz, Introdukcja do Nowego Testamentu cz. 1, Warszawa 1994.

7. M. Rosik, Kościół a synagoga (30-313 po Chr.) - Na rozdrożu, Wrocław 2016, str. 55-400.

8. R. Bartnicki, Ewangelie synoptyczne - geneza i interpretacja, wyd. 4, Warszawa 2012.

9. A. Ziółkowski, Historia powszechna starożytność, Warszawa 2009, str. 777-865.

10. R. Bartnicki, K. Kłósek, Metody interpretacji Nowego Testamentu - Wprowadzenie, Kraków 2014.

Literatura uzupełniająca:

1. Słowniki z Prymasowskiej Serii Biblijnej - Słownik nauczania Jezusa oraz tematów czterech Ewangelii, Słownik późnych ksiąg Nowego Testamentu i pism Ojców Apostolskich, Słownik teologii św. Pawła oraz Słownik hermeneutyki biblijnej.

2. G. Vermes, Kto był kim w czasach Jezusa, Warszawa 2006.

3. A. Paciorek, Jezus z Nazaretu - Czasy i wydarzenia, Częstochowa 2015.

4. J. Gnilka, Paweł z Tarsu - Apostoł i świadek, tłum. W. Szymona, Kraków 2001.

5. Ł. Niesiołowski-Spano, K. Stebnicka, Historia Żydów w starożytności - od Thotmesa do Mahometa, Warszawa 2020, str. 217-327.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K1_W01 zna genezę i historyczny rozwój teologii nowotestamentowej jako dyscypliny naukowej;

ma podstawową znajomość powiązań teologii NT z historią, historią religii i socjologią religii oraz metod stosowanych w egzegezie biblijnej z metodologią badań literackich i lingwistycznych;

ma podstawową wiedzę na temat miejsca interpretacji biblijnej w ogólnej hermeneutyce filozoficznej

K1_W02 zna terminologię z zakresu badań nad NT na poziomie podstawowym

K1_W03 zna terminologię stosowaną w filozofii oraz badaniach historycznych, literackich, lingwistycznych i religioznawczych

K1_W05 ma podstawową i usystematyzowaną wiedzę na temat wpływu głównych kierunków myślenia teologicznego na egzegezę i teologię NT;

rozumie znaczenie interpretacji biblijnej w kształtowaniu się głównych kierunków myślenia teologicznym

K1_W06 zna i rozumie historię interpretacji NT

ma gruntowną znajomość nurtów oraz kierunków badań teologii NT

K1_W07 ma orientację w aktualnym stanie badań nad tekstem NT

zna współczesną problematykę dotyczącą teologii NT oraz sposoby jej formułowania;

ma podstawową wiedzę na temat hermeneutyki NT

K1_W09 zna metody badawcze i strategie argumentacyjne głównych subdyscyplin teologicznych na poziomie podstawowym

UMIEJĘTNOŚCI

K1_U01 wyszukuje, selekcjonuje i integruje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych

K1_U10 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze i pedagogiczne, planuje i realizuje własne uczenie się z wykorzystaniem różnych źródeł, w tym obcojęzycznych, i technologii

KOMPETENCJE

K1_K01 zna zakres posiadanej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

K1_K04 interesuje się nowatorskimi koncepcjami z zakresu genezy i powstawiania tekstów NT oraz egzegezy i teologii NT

K1_K06 ma świadomość znaczenia polskiego i światowego dziedzictwa teologicznego, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym, dla rozwoju kulturowego i społecznego oraz dba o to dziedzictwo

Metody i kryteria oceniania:

Wykład i dyskusja, praca w grupach, interpretacja tekstów, ćwiczenia argumentacyjne i dyskusja na omawiane tematy.

Do zaliczenia przedmiotu wymagane jest obecność - 25% (2 nieobecności dopuszczalne), przygotowanie do zajęć i aktywny udział w zajęciach - 25% oraz przygotowanie prezentacji na wybrany temat z zakresu Wstępu do Nowego Testamentu i przedstawienie jej w ramach zajęć - 50%.

Student posiadający zgodę na Indywidualną organizację studiów (IOS) obowiązkowo na początku roku akademickiego / cyklu zgłasza się do nauczyciela akademickiego w celu ustalenia indywidualnego toku pracy i zasad uzyskania zaliczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-24 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Olek
Prowadzący grup: Grzegorz Olek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Olek
Prowadzący grup: Grzegorz Olek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)