Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Deklaracja dostępności

Chrześcijańska Akademia Teologiczna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej usosweb.chat.edu.pl

  • Data publikacji strony internetowej: 2022-04-25.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-27.

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Walidacja html/css
  • W serwisie występują problemy z walidacją HTML.
  • Inne zauważone problemy związane z dostępnością dla Screen Readera (opis i wskazanie miejsca)
  • Brak nagłówka przy tekście informującym o liczbie znalezionych wyników.
  • W serwisie występują zdublowane treści.
  • Inne zauważone problemy dostępności dla osób słabowidzących / z niep. ruchową.
  • Przyciski sortowania wyników są bardzo małe i nie wyróżniają się wystarczająco.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny:
Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami ChAT.

Skróty klawiaturowe

Na stronie usosweb.chat.edu.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest Elżbieta Byrtek. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: bon@chat.edu.pl, telefon 575 007 544. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy wszystkich wejściach do budynku. Wszystkie powierzchnie budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Trzy windy umożliwiają wejście osobom niepełnosprawnym. Każde piętro posiada toalety dla osób
niepełnosprawnych, toalety są oznaczone. Brak miejsc z szerokością wejścia poniżej 90 cm. Brak miejsc z uchwytami i klamkami powyżej 110 cm. Portiernia znajduje się obok windy, widoczna jest od razu po przekroczeniu wejścia do budynku. Portiernia i szatnia znajdują się przy wejściu głównym niedaleko, tel. do portierni 570 332 556, gdzie można uzyskać pomoc. Miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej zlokalizowane jest w
garażu podziemnym. Stamtąd dostępnymi windami można się dostać na każdy poziom. Po uczelni można poruszać się z psem asystującym. Istnieje możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym pisemnym ustaleniu.

ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)