Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język grecki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-S1-T-JG1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język grecki
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce (starożytne)
obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest systematyczny wykład gramatyki greckiej, który obejmuje podstawy fleksji imiennej i czasownikowej oraz składni. Student zdobywa umiejętność pisania i czytania tekstów Pisma Świętego w języku greckim, poznaje słownictwo.

Pełny opis:

- Alfabet,

- Samogłoski, spółgłoski, dwugłoski,

- Przydechy, iloczas, akcenty, proklityki, enklityki, elizja, interpunkcja,

- Wiadomości o fleksji

- Ogólne zasady akcentowania

- Indicativus, imperativus praesentis activi koniugacji I

- Zasady akcentowania czasowników

- Odmiana rzeczowników deklinacji II r. męskiego

- Zasady akcentowania w deklinacji II

- Szyk wyrazów w zdaniu

- Indicativus praesentis eimi

- Odmiana rzeczowników deklinacji II r. nijakiego

- Składnia neutrum plurale habet verbum singulare

- Indicativus, imperativus praesentis medii et passivi

- Verba deponentia

- Infinitivus praesentis activi, medii et passivi

- Składnia accusativus cum infinitivo

- Odmiana rzeczowników deklinajci I r. żeńskiego i męskiego

- Zasady akcentowania deklinacji I

- Odmiana zaimka względnego

- Odmiana przymiotników I i II deklinacji

- Składnia zgody

- Szyk przydawki i orzecznika

- Odmiana rzeczowników i przymiotników ściąganych I i II deklinacji – contracta

- Składnia dativus instrumentalis i hypo z genetivusem

- Imperativus praesentis eimi

- Indicativus imperfecti activi

- Indicativus imperfecti medii et passivi

- Indicativus imperfecti eimi

- Odmiana rzeczowników deklinacji I r. żeńskiego

- Deklinacja III (spółgłoskowa)

- Odmiana rzeczowników i przymiotników deklinacji III o temacie zakończonym na -n-

- Składnia dativus possesoris

- Odmiana rzeczowników deklinacji III o tematach zakończonych na spółgłoski wargowe i gardłowe

- Odmiana czasowników ściąganych

- Składnia constructio ad sensum

- Odmiana rzeczowników deklinacji III o tematach zakończonych na spółgłoski zębowe

- Zaimki osobowe i dzierżawcze

- Liczebniki (główne, porządkowe, przysłówkowe)

- Odmiana zaimków wskazujących i zaimka allelwn

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Ostapczuk, J., Język grecki Nowego Testamentu, część I, Warszawa 2006;

- Auerbach M., Golias M., Gramatyka grecka, wydanie IV, Warszawa 1985.

Literatura uzupełniająca:

- Kalikowski S., Ελληνιστι ειδεναι Język grecki – podręcznik dla studentów teologii, Warszawa 2012;

- Piwowar A. ks., Greka Nowego Testamentu, Gramatyka, Kielce 2010;

- Rosłoń J.W., Gramatyka języka greckiego oparta na tekstach Starego, a zwłaszcza Nowego Testamentu dla studentów biblistyki i nauk pokrewnych, Warszawa 1990.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K1_W04 zna terminologię pochodzącą z tekstów charakterystycznych dla Pisma Świętego w języku greckim dla różnych tradycji teologicznych

UMIEJĘTNOŚCI

K1_U02 dobierając odpowiednie metody badawcze, potrafi samodzielnie dokonać wstępnej interpretacji tekstów w języku greckim

K1_U10 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności z zakresu znajomości języka greckiego, wykorzystując przy tym różne źródła i technologie

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1_K01 rozumie konieczność ciągłego pogłębiania znajomości języka greckiego

K1_K06 rozumie na czym polega znaczenie tekstów greckich dla polskiego i światowego dziedzictwa teologicznego

Metody i kryteria oceniania:

Metody weryfikacji efektów uczenia się:

- kolokwium: K1_U02, K1_01

- aktywność w trakcie ćwiczeń: K1_W04, K1_U10, K1_K06

Kryteria oceniania i udzielania zaliczeń:

- Zaliczenie wykładu na podstawie obecności.

- Zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności i aktywności w trakcie ćwiczeń oraz dwóch zapowiedzianych kolokwiów pisemnych.

- Dopuszczalne są po dwie nieobecności dla ćwiczeń i wykładów. Pozostałe należy usprawiedliwić (usprawiedliwienie lekarskie, sądowe lub z uczelni).

- Z każdego kolokwium można uzyskać max 10 pkt. Do zaliczenia semestru konieczne jest uzyskanie min. 11 pkt. z dwóch kolokwiów.

- Zasady oceniania kolokwiów:

1-5 pkt - ocena 2;

6-7 pkt - ocena 3;

7-8 pkt - ocena 4;

9-10 pkt - ocena 5.

Student posiadający zgodę na Indywidualną organizację studiów (IOS) obowiązkowo na początku roku akademickiego zgłasza się do nauczyciela akademickiego w celu ustalenia indywidualnego toku pracy i zasad uzyskania zaliczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Ostapczuk
Prowadzący grup: Jerzy Ostapczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Ostapczuk
Prowadzący grup: Jerzy Ostapczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)