Chrześcijańska Akademia Teologiczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium teologiczne w języku obcym - rosyjski [SJO-S2-T-KTR1] Semestr zimowy 2022/2023
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Konwersatorium teologiczne w języku obcym - rosyjski [SJO-S2-T-KTR1]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/2023 [2022Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 9:40 - 11:10
sala 006
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Oksana Velyka
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Осипов А.И., Путь разума в поисках истины, Москва 2008,

2. http://www.koob.ru/kon_r/vvedenie_v_sektovedenie

3. http://www.pravoslavie.ru/put/29467.htm

4. Языкова И.К., Богословие иконы, Москва 1995,

Literatura uzupełniająca:

1. Успенский Л.А., Богословие иконы (plik)

2. http://www.pravoslavie.ru/guest/34709.htm

3. http://www.alexandrmen.ru/books/voprosy/otvet_09.html

Zakres tematów:

1. Религия – сущность, основные истины, происхождение, многообразие религий, взгляды отдельных философов на религию

2. О бытии Бога – доказательства и истинность, наиболее часто встречающиеся возражения против бытия Бога; аргументы, что Бог есть,

3. Церковь и раскол.

4. Главные идеи русской религиозной философии.

5. Мировые религии.

Metody dydaktyczne:

Praca z tekstem; tłumaczenie tekstu, analiza lingwistyczna, dyskusje, prezentacja

Metody i kryteria oceniania:

Bilans punktów ECTS:

1 punkt-30 godzin kontaktowych

0,5- praca własna studenta

0,5- prezentacja na wybrany temat

Semestr kończy się zaliczeniem bez oceny. Na zaliczenie końcową składa się:

20% - obecność na zajęciach

20% - przygotowanie do zajęć i aktywność

20% - udział w dyskusjach

40% - 1 prezentacje na wybrany temat

Bilans punktów ECTS:

0,5 punkt-20 godzin kontaktowych

0,5- praca własna studenta, prezentacja na wybrany temat

Kurs kończy się Zaliczeniem na ocenę. Na zaliczenie składa się:

20% - obecność na zajęciach

20% - przygotowanie do zajęć i aktywność

20% - udział w dyskusjach

40% - 1 prezentacje na wybrany temat

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na zajęciach

(dopuszczalne dwie nieobecności nieusprawiedliwione, pozostałe

należy usprawiedliwić).

Ocena końcowa stanowi średnią oceny wszystkich zadań wykonanych w ciągu semestru, składają się na nią:

Praca z tekstem teologicznym, dyskusja, prezentacje i referaty studentów.

Zaliczenie ustne – ustalenie oceny na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych przez studenta za określone działania w czasie zajęć i wykonane prace w ramach studiów własnych.

W razie zmiany trybu nauczania:

Zgodnie z rekomendacjami MNiSzW w sprawie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz Zarządzeniem 9/2020 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad sanitarnych oraz szczególnych zasad kształcenia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w okresie pandemii wprowadza się następujące uzupełnienie niniejszego sylabusa

1. Uznawanie efektów uczenia się w trybie nauki na odległość

• Realizacja zajęć na odległość nie narusza art. 63 ust. 1 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym;

• Utrzymuje się liczbę punktów ECTS przypisaną określonemu przedmiotowi w realizowanym programie studiów;

• Punkt ECTS nadal odpowiada 25–30 godzinom pracy studenta obejmującym zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, organizowanym przez uczelnię oraz indywidualną pracę studenta związaną z tymi zajęciami.

2. Ocena postępów uczenia się na odległość

• Nauczyciel akademicki zapewnia studentom informację zwrotną dotyczącą ich postępów w nauce za pośrednictwem USOS oraz maila służbowego w domenie chat.edu.pl

• Nauczyciel może ustalić w okresie obowiązywania szczególnych zasad postępowania w okresie pandemii COVID-19 zmianę dotychczasowych zasad oceniania cząstkowego i końcowego przy zapewnieniu jawności reguł postępowania i poinformowaniu studentów o tejże zmianie. Zmiana może dotyczyć wyłącznie formy zaliczenia lub egzaminu końcowego

• Do przechowywania informacji zwrotnych o postępach w nauce przeznaczona jest uczelniana platforma zdalnego nauczania lub inne tego typu narzędzie (MS TEAMS, USOS)

• Nauczyciel wyznacza termin konsultacji online dla studentów na platformie zdalnego nauczania (MS TEAMS)

• Wszelkie aktywności związane z monitorowaniem uczenia się studentów i udzielania im informacji zwrotnej są zapisywane na uczelnianej platformie zdalnego nauczania Teams.

3. Ocena końcowa, podsumowująca efekty uczenia się na odległość dla przedmiotu

• Weryfikacja efektów uczenia się na odległość jest przeprowadzana w trybie online - przy użyciu narzędzi informatycznych MS Teams

Sposób odbywania zajęć: synchronicznie/asynchronicznie

Narzędzie informatyczne wykorzystywane do prowadzenia zajęć, udostępniania materiałów i komunikacji ze studentami:

MS TEAMS i USOS mail

Ocena końcowa stanowi średnią oceny wszystkich zadań wykonanych w ciągu semestru, składają się na nią:

Praca z tekstem teologicznym, dyskusja, prezentacje i referaty studentów.

Zaliczenie ustne – ustalenie oceny na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych przez studenta za określone działania w czasie zajęć i wykonane prace w ramach studiów własnych.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności nieusprawiedliwione, pozostałe

należy usprawiedliwić).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)