Chrześcijańska Akademia Teologiczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium teologiczne w języku obcym - rosyjski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SJO-S2-T-KTR1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium teologiczne w języku obcym - rosyjski
Jednostka: Studium Języków Obcych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce (nowożytne)
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka rosyjskiego na poziomie B2

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest ugruntowanie wiedzy w zakresie leksyki profesjonalnej oraz udoskonalenie kompetencji uczących się umożliwiających efektywne posługiwanie się literaturą fachową w języku rosyjskim na poziomie B2+ ESOKJ.

Pełny opis:

Najistotniejszym założeniem przedmiotu jest zwrócenie uwagi na pracę z tekstem, a także podejmowanie przekładu tekstu specjalistycznego o zaawansowanym stopniu trudności na poziomie B2+ według ESOKJ.

Celem zajęć jest umożliwienie uzyskania kompetencji z zakresu:

1) umiejętności tłumaczenia tekstów specjalistycznych z języka rosyjskiego,

2) umiejętności formułowania w mowie i piśmie własnych prac w języku rosyjskim,

3) umiejętność komunikowania się w języku rosyjskim w stopniu umożliwiającym podjęcie współpracy w zakresie projektowania i podejmowania zadań zawodowych,

4) rozszerzanie słownictwa terminologicznego w zakresie teologii i spokrewnionych nauk humanistycznych w języku rosyjskim na poziomie B2+ według ESOKJ.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Осипов А.И., Путь разума в поисках истины, Москва 2008,

2. http://www.koob.ru/kon_r/vvedenie_v_sektovedenie

3. http://www.pravoslavie.ru/put/29467.htm

4. Языкова И.К., Богословие иконы, Москва 1995,

Literatura uzupełniająca:

1. Успенский Л.А., Богословие иконы (plik)

2. http://www.pravoslavie.ru/guest/34709.htm

3. http://www.alexandrmen.ru/books/voprosy/otvet_09.html

4. Росс Ф., Тинет Х., Великие религии человечества, Москва 1999,

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K2_W04 zna rozszerzoną terminologię teologiczną w języku rosyjskim

K2_W05 dogłębnie zna i rozumie językowy wymiar źródeł i dyskursu teologicznego, ma ugruntowaną i poszerzoną wiedzę oraz rozumienie językowego wymiaru obcojęzycznych źródeł pisanych

UMIEJĘTNOŚCI

K2_U01 samodzielnie wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i integruje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych

K2_U09 samodzielnie tłumaczy z języka rosyjskiego na język polski trudny tekst teologiczny

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K2_K01 zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego problemu

K2_K07 - ma świadomość znaczenia polskiego i światowego dziedzictwa teologicznego, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym, w życiu religijnym, społecznym i kulturalnym, w tym dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, oraz aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz jego zachowania i rozwoju

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- bieżąca ocena pracy własnej studenta;(K2_W05; K2_W04; K2_U09;K2_U07;K2_K01 )

- wypowiedzi ustne i dyskusja podczas zajęć; (K2_W04; K2_U01;K2_K01 )

- prezentacja (K2_U09; K2_W04;K2_W05; K2_U07; ).

Metody i kryteria oceniania:

Bilans punktów ECTS:

1 punkt- 30 godzin kontaktowych

0,5- praca własna studenta

0,5- prezentacja na wybrany temat

Semestr kończy się zaliczeniem bez oceny. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności nieusprawiedliwione, pozostałe

należy usprawiedliwić).

Na zaliczenie składa się:

20% - obecność na zajęciach

20% - przygotowanie do zajęć i aktywność

20% - udział w dyskusji

40% - prezentacja na wybrany temat

Warunkiem zaliczenia w semestrze zimowym jest uzyskanie min. 80% z ww. zadań.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oksana Velyka
Prowadzący grup: Oksana Velyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

języki obce (nowożytne)
obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest ugruntowanie wiedzy w zakresie leksyki profesjonalnej oraz udoskonalenie kompetencji uczących się umożliwiających efektywne posługiwanie się literaturą fachową w języku rosyjskim na poziomie B2+ ESOKJ.

Pełny opis:

Najistotniejszym założeniem przedmiotu jest zwrócenie uwagi na pracę z tekstem, a także podejmowanie przekładu tekstu specjalistycznego o zaawansowanym stopniu trudności na poziomie B2+ według ESOKJ.

Celem zajęć jest umożliwienie uzyskania kompetencji z zakresu:

1) umiejętności tłumaczenia tekstów specjalistycznych z języka rosyjskiego,

2) umiejętności formułowania w mowie i piśmie własnych prac w języku rosyjskim,

3) umiejętność komunikowania się w języku rosyjskim w stopniu umożliwiającym podjęcie współpracy w zakresie projektowania i podejmowania zadań zawodowych,

4) rozszerzanie słownictwa terminologicznego w zakresie teologii i spokrewnionych nauk humanistycznych w języku rosyjskim na poziomie B2+ według ESOKJ.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Осипов А.И., Путь разума в поисках истины, Москва 2008,

2. http://www.koob.ru/kon_r/vvedenie_v_sektovedenie

3. http://www.pravoslavie.ru/put/29467.htm

4. Языкова И.К., Богословие иконы, Москва 1995,

Literatura uzupełniająca:

1. Успенский Л.А., Богословие иконы (plik)

2. http://www.pravoslavie.ru/guest/34709.htm

3. http://www.alexandrmen.ru/books/voprosy/otvet_09.html

4. Росс Ф., Тинет Х., Великие религии человечества, Москва 1999,

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oksana Velyka
Prowadzący grup: Oksana Velyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

języki obce (nowożytne)
obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest ugruntowanie wiedzy w zakresie leksyki profesjonalnej oraz udoskonalenie kompetencji uczących się umożliwiających efektywne posługiwanie się literaturą fachową w języku rosyjskim na poziomie B2+ ESOKJ.

Pełny opis:

Najistotniejszym założeniem przedmiotu jest zwrócenie uwagi na pracę z tekstem, a także podejmowanie przekładu tekstu specjalistycznego o zaawansowanym stopniu trudności na poziomie B2+ według ESOKJ.

Celem zajęć jest umożliwienie uzyskania kompetencji z zakresu:

1) umiejętności tłumaczenia tekstów specjalistycznych z języka rosyjskiego,

2) umiejętności formułowania w mowie i piśmie własnych prac w języku rosyjskim,

3) umiejętność komunikowania się w języku rosyjskim w stopniu umożliwiającym podjęcie współpracy w zakresie projektowania i podejmowania zadań zawodowych,

4) rozszerzanie słownictwa terminologicznego w zakresie teologii i spokrewnionych nauk humanistycznych w języku rosyjskim na poziomie B2+ według ESOKJ.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Осипов А.И., Путь разума в поисках истины, Москва 2008,

2. http://www.koob.ru/kon_r/vvedenie_v_sektovedenie

3. http://www.pravoslavie.ru/put/29467.htm

4. Языкова И.К., Богословие иконы, Москва 1995,

Literatura uzupełniająca:

1. Успенский Л.А., Богословие иконы (plik)

2. http://www.pravoslavie.ru/guest/34709.htm

3. http://www.alexandrmen.ru/books/voprosy/otvet_09.html

4. Росс Ф., Тинет Х., Великие религии человечества, Москва 1999,

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)