Chrześcijańska Akademia Teologiczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium pedagogiczne w języku rosyjskim SJO-S2-P-TPJR1
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Literatura podstawowa:

В.И.Смирнов, Общая педагогика. Учебник XXI века, Москва 2003.

https://mybook.ru/author/o-v-dolganova/pedagogika-2/read/

http://pedagogic.ru/news/index.shtml

https://rg.ru/tema/obshestvo/obrazovanie/

Literatura uzupełniająca:

Ю.В.Василькова, Социальная педагогика, Москва 2001

В.А.Ясвин, Образовательная среда, Москва 2001

Źródła internetowe i prasa

J.Jarosz, A.Kiciak Język Rosyjski dla studentów pedagogiki i psychologii.Lublin 2001

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku PEDAGOGIKA absolwent:

w zakresie WIEDZY:

PED2A_W01zna terminologię w języku rosyjskim używaną w pedagogice oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym

PED2A_W02zna fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, posiada uporządkowaną wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach procesów edukacyjnych

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:

PED2A_U01posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i twórczego przetwarzania informacji na temat złożonych zjawisk społecznych z wykorzystaniem stosownych metod, technik i narzędzi badawczych (w tym zaawansowanych technik ICT) oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych

PED2A_U02potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, posługując się językiem obcym oraz specjalistyczną terminologią na poziomie zgodnym z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ)

PED2A_U03potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach; umie wyznaczać oraz przyjmować wspólne cele działania; potrafi przyjąć rolę lidera w zespole

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

PED2A_K01ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy; rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i dorobku zawodowego, dokonuje krytycznej oceny odbieranych treści, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych

Metody i kryteria oceniania:

Bilans punktów ECTS:

1- 30 godzin godzin kontaktowych

1- dyskusja i prezentacja na wybrane tematy

1- anliza lingwistyczna i tłumaczenie tekstów

1-praca własna studenta poza uczelnią

Kurs kończy się zaliczeniem. Na uzyskanie zaliczenia składa się:

Obecność na zajęciach obowiązkowa 20%. Aktywne uczestnictwo w zajęciach 20%. Praca własna studenta poza uczelnią 20%. Analizy lingwistyczne, prezentacje, referaty 40%.

Zakres tematów:

1. Dziedziny pedagogiki

2.Metody wychowawcze

3. Przedmiot psychologii

4. Osobowość, charakter i wychowanie

5. Praca z trudnymi uczniami

6. Metody Pedagogiczne

Metody dydaktyczne:

Tłumaczenie tekstów źródłowych, projekty własne studentów,

analiza lingwistyczna, ćwiczenia

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 16:40 - 18:10, sala 006
Oksana Velyka 1/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)