Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Egzegeza Nowego Testamentu kurs zaawansowany WT-S2-Te-ENTz2
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Wydania tekstu greckiego:

The New Testament in the Original Greek: Byzantine Textform, opr. M.A. Robinson, W.G. Pierpont, Southborough, MA: Chilton Book Publishing, wyd. 2, 2018 (na: https://byzantinetext.com/study/editions/robinson-pierpont/).

Novum Testamentum Graece, opr. B. i K. Aland, J. Karavidopoulos, C.M. Martini, B.M. Metzger, wyd. 28, Stuttgart 2012.

Opracowania:

List do Galatów - Wstęp. Przekład. Komentarz, opr. E. Szymanek, Pismo Święte Nowego Testamentu, Poznań-Warszawa 1978.

J. Chryzostom, Komentarz do listu św. Pawła do Galatów, tłum. J. Iluk, ŹMT, t. 47, Kraków 2008.

List do Galatów, opr. A. Vanhoye, P.S. Williamson, tłum. A. Gomola, Poznań 2022.

D. Martin Luthers Epistel-Auslegung, t. 4: Der Galaterbrief, opr. H. Kleinknecht, wyd. 2, Göttingen 1987.

The Epistle to the Galatians: A Commentary on the Greek Text, opr. F.F. Bruce, NIGTC, Grand Rapids, Mi 1982.

Galatians: a commentary on Paul's letter to the churches in Galatia, opr. H.D. Betz, Hermeneia, Philadelphia 1979.

Galatians, opr. R.N. Longenecker, WBC, t. 41, Dallas 1990.

Galatians: A New Translation with Introduction and Commentary, opr. J.L. Martyn, AYB, t. 33A, New Haven-London, 2008.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K2_W01 – student zna i rozumie w sposób pogłębiony wzajemne uwarunkowania i wpływy tekstów Nowego Testamentu i ich egzegezy na historyczny i współczesny rozwój teologii, zwłaszcza teologii NT.

K2_W02 – student ma gruntowną, wieloaspektową i podbudowaną teoretycznie znajomość różnych metod egzegezy tekstu NT, ze szczególnym uwzględnieniem metod synchronicznych.

K2_W03 – student ma zaawansowaną i uporządkowaną wiedzę na temat współczesnych tendencji w badaniach biblistycznych.

K2_W05 – student ma pogłębioną wiedzą i zrozumienie historyczno-językowego wymiaru tekstu NT.

K2_W07 – student ma rozszerzoną i uporządkowaną wiedzę o związkach egzegezy NT w badaniami historycznymi, socjologicznymi, literackimi.

K2_W08 – student dogłębnie zna i rozumie wzajemne oddziaływanie czynników historycznych, społecznych kulturowych na interpretację tekstów NT oraz interpretacji tekstów NT na życie społeczne i rożne dziedziny kultury.

Umiejętności:

K2_U01 – student potrafi samodzielnie wyszukać, przeanalizować, ocenić, integrować informacje dotyczące interpretacji tekstów NT ze źródeł pisanych i elektronicznych.

K2–U02 – student potrafi samodzielnie i twórczo komentować oraz interpretować teksty NT, dopierając odpowiednie metody egzegetyczne.

K2_U03 – student potrafi formułować hipotezy badawcze odnośnie do interpretacji tekstu, posługując się odpowiedni dobraną metodologią oraz wybraną literaturą przedmiotu.

K2_U05 – student potrafi wykorzystać umiejętności z zakresu egzegezy NT do efektywnego wykonywania zadań zawodowych.

K2_U10 – student jest gotowy do współpracy ze specjalistami zarówno w zakresie biblistyki, jak i dyscyplin pokrewnych.

Kompetencje społeczne:

K2_K01 – student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności z zakresu egzegezy NT; rozumie konieczność nieustannego dokształcania się i rozwoju zawodowego.

K2_K02 – student uznaje znaczenie wiedzy i jest gotów do współpracy z ekspertami z zakresu biblistyki oraz innych nauk na potrzeby badań i realizacji zadań związanych z pracą zawodową.

K2_K06 – student dostrzega i odpowiedzialnie podchodzi do kwestii etycznych w pracach i publikacjach z zakresu egzegezy NT.

K2_K07 – student interesuje się nowatorskimi koncepcjami z zakresu egzegezy NT.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów odbywa się na podstawie obecności na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności), przygotowania do nich i aktywności - 50% oraz na podstawie pracy napisanej na wybrany temat z listu do Galacjan lub sporządzenia własnego tłumaczenia listu do Galacjan wraz z krótkim komentarzem i uwagami - 50%.

Zakres tematów:

W ramach zajęć uczestnicy dokonają tłumaczenia, analizy i egzegezy listu do Galacjan.

Szczególny nacisk zostanie położony na metodykę analizy tekstu greckiego i umiejętność korzystania z aparatu krytycznego, rozważając lekcje odmienne i podejmując samodzielnie decyzje co do prawdopodobnego pierwotnego brzmienia tekstu listu. 28. wydanie Nestle-Alanda będzie podstawą do pracy egzegetycznej, natomiast tekst Robinsona-Pierponta będzie stanowił uzupełnienie.

Istotnym elementem pracy egzegetycznej będzie analiza retoryczna i narracyjna, z uwzględnieniem historii tradycji i analizy tekstów paralelnych z innych listów protopawłowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 105
Grzegorz Olek 2/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)