Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Egzegeza Nowego Testamentu kurs zaawansowany WT-S2-Te-ENTz2
Wykład (WYK) Semestr letni 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Literatura wczesnochrześcijańska

Διδαχη των αποστολων, The Teaching of the Apostles. A Critical Greek Edition, ed. D.R. Palmer, https://pdfslide.tips/documents/the-teaching-of-the-apostles-didache-a-critical-greek-edition-with-footnotes.html

Διδαχη. Greek Editionb, ed. G.P. Goold, LCL, Oxford 1998.

Διδαχη, w: The Apostolic Fathers. Greek Texts and English Translations, ed. M.W. Holms, Grand Rapids, 2007.

CCG – Corpus Christianorum Seria Graeca, Brepols, Turnhout

CCL – Corpus Christianorum Seria Latina, Brepols, Turnhout

Komentarze do 2 i 3 Jana:

Barclay W., Listy św. Jana i Judy, Warszawa 1982.

Boor de W., Listy Jana, Warszawa 1984.

Brown R.E., The Epistles of John, New York-London-Toronto-Sydney-Auckland 1982.

Campbell C.R, 1,2&3 John, Grand Rapids 2014.

Czerski J., Ewangelia i Listy św. Jana. Wprowadzenie literackie, historyczne i teologiczne, Opole 2016.

Gryglewicz F., Listy katolickie. Wstęp.Przekład.Komentarz, Poznań 1959.

Jackman D., Listy Jana Apostoła, Katowice 2002.

Lieu J., I, II & III Jonh,. A Commentary, Louisville-London 2008.

Lieu J., The Second and Third Epistles of John. History and Background, London 2015.

Marshal H.I., The Epistles of John, Grand Rapids 1978.

Parsenios G., First, Second and Third John, Grand Rapids, 2014.

Smalley S., 1,2,3 John, Dallas 1984.

Strecker G., The Joannine Letters, Minneapolis 1996.

Vouga F., Die Johannesbriefe, Tübingen 1990.

Yarbrough R.W.., 1-3 John, Grand Rapids 2008.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K2_W01 – student zna i rozumie w sposób pogłębiony wzajemne uwarunkowania i wpływy tekstów Nowego Testamentu i ich egzegezy na historyczny i współczesny rozwój teologii, zwłaszcza teologii NT.

K2_W02 – student ma gruntowną, wieloaspektową i podbudowaną teoretycznie znajomość różnych metod egzegezy tekstu NT, ze szczególnym uwzględnieniem metod synchronicznych.

K2_W03 – student ma zaawansowaną i uporządkowaną wiedzę na temat współczesnych tendencji w badaniach biblistycznych.

K2_W05 – student ma pogłębioną wiedzą i zrozumienie historyczno-językowego wymiaru tekstu NT.

K2_W07 – student ma rozszerzoną i uporządkowaną wiedzę o związkach egzegezy NT w badaniami historycznymi, socjologicznymi, literackimi.

K2_W08 – student dogłębnie zna i rozumie wzajemne oddziaływanie czynników historycznych, społecznych kulturowych na interpretację tekstów NT oraz interpretacji tekstów NT na życie społeczne i rożne dziedziny kultury.

Umiejętności:

K2_U01 – student potrafi samodzielnie wyszukać, przeanalizować, ocenić, integrować informacje dotyczące interpretacji tekstów NT ze źródeł pisanych i elektronicznych.

K2–U02 – student potrafi samodzielnie i twórczo komentować oraz interpretować teksty NT, dopierając odpowiednie metody egzegetyczne.

K2_U03 – student potrafi formułować hipotezy badawcze odnośnie do interpretacji tekstu, posługując się odpowiedni dobraną metodologią oraz wybraną literaturą przedmiotu.

K2_U05 – student potrafi wykorzystać umiejętności z zakresu egzegezy NT do efektywnego wykonywania zadań zawodowych.

K2_U10 – student jest gotowy do współpracy ze specjalistami zarówno w zakresie biblistyki, jak i dyscyplin pokrewnych.

Kompetencje społeczne:

K2_K01 – student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności z zakresu egzegezy NT; rozumie konieczność nieustannego dokształcania się i rozwoju zawodowego.

K2_K02 – student uznaje znaczenie wiedzy i jest gotów do współpracy z ekspertami z zakresu biblistyki oraz innych nauk na potrzeby badań i realizacji zadań związanych z pracą zawodową.

K2_K06 – student dostrzega i odpowiedzialnie podchodzi do kwestii etycznych w pracach i publikacjach z zakresu egzegezy NT.

K2_K07 – student interesuje się nowatorskimi koncepcjami z zakresu egzegezy NT.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów odbywa się na podstawie obecności na zajęciach (dopuszczalne trzy nieobecności).

Zakres tematów:

Podczas zajęć kontynuowana jest praca nad 2 i 3 List Jana (rozpoczęta podczas zajęć z Egzegezy NT w semestrze zimowym: WT-S2-Twyzee_ENT1). Glówny nacisk położony jest na interpretację teksów zależą od struktury oraz retoryki – wyłonienie zasadniczych myśli teologicznych i/lub etycznych.

Studenci dokonują rozróżnienia pomiędzy rożnymi instancjami odbiorczymi i wskazują elementy pozwalające na rekonstrukcję osoby autora wewnętrznego i wirtualnego odbiorcy.

Prowadzone są badania porównawcze pomiędzy 2 i 3 J a listami hellenistycznymi oraz wczesnochrześcijańskimi. Kontynuowane są analizy socjo-historyczne dotyczące organizacji kościołów oikoidalnych oraz istnienia szkoły Janowej/kręgu Janowego w powiązaniu z próbami ustalenia tożsamości antychrystów oraz wędrownych nauczycieli i misjonarzy głoszących fałszywe nauki w oparciu o literaturę wczesnochrześcijańską, zarówno patrystyczną (m. in. Ireneusza z Lyonu), jak i heterodoksyjną (biblioteka gnostycka z Nag Hammadi).

W ramach Wirkungsgeschichte analizuje się obecność i nieobecność 2 i 3 J w literaturze wczesnochrześcijańskiej i patrystycznej, wykorzystanie motywów z listów w literaturze teologicznej (w tym homiletycznej) i etycznej (udzielanie gościnności "swoim" i "obcym") oraz w innych tekstach kultury (sztuki plastyczne, muzyka, film).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 16:30 - 18:00, sala 106
Kalina Wojciechowska 4/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)