Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka edukacji informatycznej i posługiwania się TIK WNS-SJ-WE-TIK6
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawa programowa przedmiotu informatyka z komentarzami. ORE https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/informatyka.-pp-z-komentarzem.-szkola-podstawowa-1.pdf [dostęp: wrzesień 2021 r.]

Lembas J., Kawa R., Wstęp do informatyki, PWN, Warszawa 2017.

Kręcisz D., Lewandowska B., Kulesza A., Zajęcia komputerowe, WSiP Warszawa 2013.

Program nauczania informatyki: https://cloud2.edupage.org/cloud/Program_nauczania.pdf_%281%29.pdf?z%3AFgmQAtkPOh94N9rj0aJy7V46EyuXpmMBB2ypyBWP2yHvGHiexaipS2MWGIAh68nU

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

E.5.W1. znaczenie celowego i właściwego posługiwania się przez uczniów typowymi aplikacjami komputerowymi do komponowania ilustracji graficznych, pracy nad tekstem, wykonywania obliczeń, korzystania z usług w sieciach komputerowych oraz pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji;

E.5.W2. znaczenie stwarzania sytuacji problemowych w otoczeniu uczniów, które uczniowie modelują i rozwiązują, tworząc algorytm, odtwarzając go poza komputerem oraz realizując w wersji komputerowej;

E.5.W4. rolę integrowania zajęć edukacji informatycznej z aktywnościami wizualnymi, słuchowymi i kinestetycznymi;

E.5.W5. znaczenie promowania i kształtowania u uczniów postawy obywatelskiej i prospołecznej oraz odpowiedzialności w świecie mediów cyfrowych.

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

E.5.U1. zapoznać uczniów z typowymi aplikacjami komputerowymi do komponowania ilustracji graficznych, pracy nad tekstem, wykonywania obliczeń, korzystania z usług w sieciach komputerowych oraz pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji;

E.5.U2. stworzyć sytuację problemową, w której uczniowie modelują i rozwiązują zadanie, tworząc algorytm, odtwarzając go poza komputerem oraz realizując w wersji komputerowej;

E.5.U3. integrować zajęcia informatyczne z innymi zajęciami.

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

E.5.K1. promowania postawy odpowiedzialnego zachowania w świecie mediów cyfrowych;

E.5.K2. inspirowania uczniów do kreatywności i rozwoju myślenia komputacyjnego.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność i aktywność na wszystkich ćwiczeniach -praca z tekstem, dyskusja panelowa, rozwiązywanie zadań, opracowanie zagadnień;

-przygotowanie i przedstawienie multimedialnego projektu edukacyjnego zajęć dla dzieci klas I-III (zagadnienia i sposób realizacji zostaną przedstawione w czasie pierwszych ćwiczeń)

25%- oceny stanowi obecność na zajęciach (dopuszcza się 1 nieobecność całodniową)

35%- aktywne uczestnictwo w czasie zajęć;

40% przygotowanie i zaprezentowanie multimedialnych zajęć edukacji informatycznej

Metody dydaktyczne:

Metody aktywizujące np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”

prezentacje multimedialne

dyskusje,

gry dydaktyczne,

projekt edukacyjny,

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 13:00 - 15:15, sala 204
Agnieszka Maksymiuk 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)