Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka edukacji informatycznej i posługiwania się TIK

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-SJ-WE-TIK6
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka edukacji informatycznej i posługiwania się TIK
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają na celu zdobycie przez przyszłych nauczycieli umiejętności kształcenia kompetencji informatycznych i posługiwania się TIK dzieci młodszych (3-4 lat) i starszych (5-6 lat) w przedszkolu oraz klasach I-III szkoły podstawowej. Swobodnego łączenia zabawy i nauki prowadzonej w REALU oraz przestrzeni cyfrowej, tak by przestrzeń cyfrowa była głównie wykorzystywana do zwiększenia działań podejmowanych w REALU.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć jest wyposażenie studentów w wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu metodyki edukacji informatycznej i wykorzystywania technik informacyjno-komunikacyjnych oraz przygotowanie studentów do pracy z dziećmi w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym. Uzmysłowienie błędnych i poprawnych celów edukacji informatycznej oraz skutecznych i nieskutecznych zasad jej prowadzenia.

Pełny opis:

Studentka, student:

Poznaje podstawy programowe wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej ze szczególnym zwróceniem uwagi na sposoby kształcenia a nie tylko na efekty. Zwraca uwagę na aktualne dokumenty w zakresie integracji przedmiotowej, poziomowania nauczania i kształcenia umiejętności heurystycznych. Poznaje wymagania zaproponowane przez UE m.in. w kompetencjach kluczowych 2018 oraz ograniczeniach i potrzebach związanych w uwarunkowaniami wynikłymi z dziecięcych dysfunkcji. Poznaje poglądy i koncepcje psychologiczne wpływające na rozwój umiejętności informatycznych oraz możliwości posługiwania się technikami informacyjno-komunikacyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji konstruktywistycznych. Zwraca uwagę na koncepcje J. Brunera nauczania odkrywającego oraz etapy rozwoju poznawczego.

Nabywa i doskonali umiejętności planowania i organizowania procesu nauczania, a w zasadzie dziecięcego uczenia się informatyki oraz stosowania TIK. Koncentruje się na wprowadzaniu i utrwalaniu procesu w którym nauczyciel jest osobą wspomagającą dzięki postawie asystenckiej. Rozumie przewagę nauczania problemowego nad tematycznym oraz znaczenie nauczania projektowego.

Zdobywa praktyczną wiedzę w zakresie uczenia się przez dzieci drugiego języka (angielskiego) na przykładzie systemu BB oraz T&K, montażu prostych urządzeń programowalnych na przykładzie LEGO Education, planowania i realizacji projektów filmowych, komponowania muzyki na przykładzie narzędzi Google, tworzenia programów wspierających naukę matematyki zgodnie z wymaganiami nauczania na trzech poziomach, tworzenia programów komputerowych na przykładzie Scratch Prowadzenia każdych zajęć na zasadach nauczania problemowego (w tym projektowego).

Nie tylko nabywa wiedzę dotyczącą metod diagnozowania uzdolnień informatycznych, ale przede wszystkim metod kreowania tych zdolności.

Rozumie konieczność modyfikacji i tworzenia nowych wyzwań przez dzieci jako kompetencji niezbędnej w bieżącej jak i dalszej edukacji, szczególnie w zakresie stosowania TIK.

Zdobywa umiejętność planowania, prowadzenia i ewaluuje procesu nauczania-uczenia się informatyki oraz TIK w nauczaniu przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. Ze szczególnym uwzględnieniem metod umożliwiających zróżnicowanie poziomów nabywanych kompetencji oraz naukę zespołową, tym wzajemnego nauczania.

Zna obudowę metodyczną zajęć. Modyfikuje programy nauczania, organizuje proces oceniania opisowego w oparciu o czteroelementową informację zwrotną (informację związaną z tym: 1 - co uczeń zrobił dobrze, 2 - co źle, 3 - jak można to poprawić, 4 - w jaki sposób dalej się rozwijać). Doskonali warsztat metodyczny – projektuje zajęcia w zakresie informatyki na bazie nauczania problemowego (w tym projektowego).

Literatura:

1. Podstawa programowa przedmiotu informatyka z komentarzami. ORE https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/informatyka.-pp-z-komentarzem.-szkola-podstawowa-1.pdf [dostęp: wrzesień 2021 r.],

2. Godzina Kodowania, dostępna online: http://www.godzinakodowania.pl [dostęp: wrzesień 2021 r.].

3. Scratch, strona poświęcona językowi programowania Scratch, dostępna online: https://scratch.mit.edu/ [dostęp: wrzesień 2021 r.].

4. M. Kęska, Program nauczania informatyki w szkole podstawowej Lubię to! https://dlanauczyciela.pl/zasob/154675,program-nauczania-informatyki-w-szkole-podstawowej.pdf [dostęp: wrzesień 2021 r.].

5. A. B. Kwiatkowska Informatyka Szkoła podstawowa Cel i historia zmian, nowe umiejętności i spodziewane efekty https://www.ore.edu.pl/nowa-podstawa-programowa/MATEMATYKA,%20INFORMATYKA/Nowa%20podstawa%20programowa.%20Szko%C5%82a%20podstawowa.%20Informatyka.%20Prezentacja.pdf [dostęp: wrzesień 2021 r.].

6. Pytania i odpowiedzi dotyczące nowej podstawy programowej przedmiotu informatyka https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2018/03/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowej-podstawy-programowej-przedmiotu-informatyka.pdf [dostęp: wrzesień 2021 r.].

7. LEGO Education https://akcesedukacja.pl/lego-education [dostęp: wrzesień 2021 r.].

8. Program powszechnej dwujęzyczności w: żłobku, przedszkolu i szkole. https://dwujezycznedzieci.pl/ [dostęp: wrzesień 2021 r.].

Efekty uczenia się:

W ZAKRESIE WIEDZY ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

E.5.W1. znaczenie celowego i właściwego posługiwania się przez uczniów typowymi aplikacjami komputerowymi do komponowania ilustracji graficznych, pracy nad tekstem, wykonywania obliczeń, korzystania z usług w sieciach komputerowych oraz pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji;

E.5.W2 znaczenie stwarzania sytuacji problemowych w otoczeniu uczniów, które uczniowie modelują i rozwiązują, tworząc algorytm, odtwarzając go poza komputerem oraz realizując w wersji komputerowej;

E.5.W3. rolę rozwijania u uczniów umiejętności programowania w środowisku blokowowizualnego języka programowania;

E.5.W4. rolę integrowania zajęć edukacji informatycznej z aktywnościami wizualnymi, słuchowymi i kinestetycznymi;

E.5.W5. znaczenie promowania i kształtowania u uczniów postawy obywatelskiej i prospołecznej oraz odpowiedzialności w świecie mediów cyfrowych.

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENT POTRAFI:

E.5.U1. zapoznać uczniów z typowymi aplikacjami komputerowymi do komponowania ilustracji graficznych, pracy nad tekstem, wykonywania obliczeń, korzystania z usług w sieciach komputerowych oraz pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji;

E.5.U2. stworzyć sytuację problemową, w której uczniowie modelują i rozwiązują zadanie, tworząc algorytm, odtwarzając go poza komputerem oraz realizując w wersji komputerowej;

E.5.U3. integrować zajęcia informatyczne z innymi zajęciami.

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

E.5.K1. promowania postawy odpowiedzialnego zachowania w świecie mediów cyfrowych;

E.5.K2. inspirowania uczniów do kreatywności i rozwoju myślenia komputacyjnego.

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

aktywność na ćwiczeniach, wykonywanie prac, prezentacja efektów końcowych, kolokwium

Metody i kryteria oceniania:

METODY I KRYTERIA OCENIANIA:

Do przesyłania i przechowywania informacji przekazywanych pomiędzy studentami i wykładowcą przeznaczona jest platforma USOS mail oraz poczta z domeny chat.edu.pl.

W ocenianiu brane będą pod uwagę 4 kryteria:

1. Obecność i aktywność na zajęciach. Obecność na zajęciach w sali (i w przypadku nauczana zdalnego na platformie TEAMS jest obowiązkowa).

2. Osoby nieobecne wykonują dodatkową pracę wskazaną przez prowadzącego. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia od wykonania pracy przesłanych za pomocą USOS mail w wyznaczonych terminach.

3. Kolokwium / egzamin kończący.

4. Progi procentowe ocen za materiały przekazywane do wykładowcy i kolokwium / egzamin : 60%-67% - 3.0.; 68%-75% - 3.5; 76% - 83% - 4.0; 84% - 92% -4.5; 93%-100% - 5.0.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)