Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
ostatnia migracja danych: ok. 11 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 2955 dni temu

 

 

 

 

 

 

Załącznik do zarządzenia nr 7 /2015 Rektora ChAT
z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia
regulaminu prowadzenia dokumentacji przebiegu
studiów w systemie USOS w ChAT
 
 
 
 
 
Regulamin prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w systemie USOS
w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
 
 
I. Postanowienia ogólne
 
§ 1.
 
Regulamin określa obowiązki związane z prowadzeniem dokumentacji przebiegu studiów
w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów i aplikacji USOSweb, zwanych dalej USOS,
w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (ChAT)
 
§ 2.
 
Rektor i dziekan Wydziału w ramach swoich właściwości mają prawo korygować wszystkie
określone w niniejszym regulaminie czynności pracowników ChAT, w tym i osób
prowadzących zajęcia dydaktyczne oraz działać w zakresie tych czynności w ich miejsce.
 
II. Obowiązki nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia
dydaktyczne
 
§ 3.
 
Obowiązkiem osób prowadzących zajęcia dydaktyczne w ChAT, w tym doktorantów oraz
osób prowadzących zajęcia na podstawie umów cywilno-prawnych (osoby prowadzące
zajęcia) jest:
1) posiadanie aktywnego konta w systemie USOS umożliwiającego dostęp do aplikacji
USOS;
2) przesłanie w terminie 30 dni od rozpoczęcia semestru sylabusu przedmiotu na adres
właściwy dla danej jednostki prowadzącej (Wydział Pedagogiczny: sylabusywp@chat.edu.pl;
Wydział Teologiczny: sylabusywt@chat.edu.pl; sylabusy fakultetów prowadzonych dla
pedagogów przesyła się na adres sylabusywp@chat.edu.pl) wpisując w temacie swoje
nazwisko; w przypadku zmiany treści lub formy realizacji przedmiotu osoby prowadzące
zajęcia dydaktyczne zobowiązane są przesłać na ww. adres zmodyfikowany program
przedmiotu nie później niż 7 dni po rozpoczęciu semestru;
3) weryfikowanie, przed rozpoczęciem egzaminu lub zaliczenia przedmiotu, prawa studenta
do przystąpienia do tego egzaminu lub zaliczenia.
4) przeprowadzanie zajęć, egzaminu lub zaliczenia zajęć zgodnie z kryteriami oceniania
wymienionymi w sylabusie przedmiotu;
5) wprowadzanie ocen z egzaminów i zaliczeń do USOS w terminach, o których mowa w
obowiązujących przepisach, a w przypadku, gdy studenta obowiązuje posiadanie indeksu i
karty okresowych osiągnięć, także wpisanie ich do indeksu i karty okresowych osiągnięć;
6) sporządzanie protokołów zaliczeń i egzaminów w formie raportów z USOS, podpisywanie
i dostarczanie ich do dziekanatu w terminie 14 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznych –
protokoły zaliczeniowe, 14 dni od daty zamknięcia protokołów – protokoły
egzaminacyjne;
7) przechowywanie pisemnych prac egzaminacyjnych studentów przez okres 3 lat.
 
§ 4.
 
1. Wprowadzanie ocen do USOS przez osobę prowadzącą zajęcia jest równoznaczne z ich
ogłoszeniem studentowi.
2. Oceny z egzaminu pisemnego egzaminator wprowadza do USOS bez zbędnej zwłoki,
najpóźniej w 7 dniu od dnia przeprowadzenia egzaminu pisemnego.
3. Oceny z egzaminu ustnego egzaminator wprowadza do USOS bez zbędnej zwłoki,
najpóźniej w 7 dniu od dnia przeprowadzenia egzaminu ustnego.
4. Nauczyciel akademicki, w sytuacji niezgodności uzyskanej oceny z oceną wpisaną do
systemu USOS, ma obowiązek niezwłocznego wyjaśnienia tego zdarzenia.
5. W przypadku konieczności uzupełnienia brakujących ocen lub poprawienia ocen już
wpisanych do systemu, po automatycznym bądź ręcznym zatwierdzeniu protokołu, osoba
prowadząca zajęcia dokonuje stosownych korekt poprzez odręczne dopisanie lub
skorygowanie oceny na już wydrukowanym protokole. Przy każdej naniesionej korekcie
czy uzupełnieniu osoba egzaminująca lub zaliczająca wpisuje datę wykonanej czynności i
składa podpis. Na podstawie skorygowanego przez osobę prowadzącą zajęcia dokumentu
pracownik właściwego dziekanatu dokonuje wpisu oceny do systemu USOS.
6. Protokoły zaliczeń i egzaminów są zatwierdzane przez osobę właściwą dla danego
przedmiotu do 4 dnia po zakończeniu sesji egzaminacyjnej. Do protokołów egzaminów z
sesji poprawkowej zapis stosuje się odpowiednio. Po tym terminie protokoły są
zatwierdzane automatycznie.
7. Odblokowanie protokołu może nastąpić na prośbę osoby prowadzącej zajęcia.
8. W razie niedotrzymania terminów wpisu ocen do systemu USOS przez osobę prowadzącą
zajęcia lub niedostarczenia protokołów zaliczenia do dziekanatu w obowiązujących
terminach, dziekan wydaje polecenie niezwłocznego dopełnienia tego obowiązku, lecz nie
później niż w ciągu 7 dni.
 
III. Obowiązki studentów, doktorantów i słuchaczy
 
§ 5.
 
Każdy student, doktorant i słuchacz ChAT jest zobowiązany do:
1) aktywowania indywidualnego konta na serwerze ChAT, umożliwiającego dostęp do
USOS;
2) niezwłocznego zgłaszania w dziekanacie zmian w danych osobowych, kontaktowych i
błędów w dokumentacji przebiegu studiów;
3) rejestrowania się na zajęcia w USOS, jeżeli taka forma zapisu na zajęcia obowiązuje;
4) zapoznawania się z obowiązującymi warunkami zaliczeń określonymi w sylabusie
przedmiotu;
5) sprawdzania poprawności wykazu obowiązujących przedmiotów w zależności od cyklu
dydaktycznego, na który student jest zapisany;
6) okazywania na egzaminie lub przy zaliczeniu dowodu tożsamości lub indeksu;
7) regularnego sprawdzania uzyskanych ocen na swoim koncie w USOS;
8) zgłaszania u osoby prowadzącej zajęcia pisemnej elektronicznej reklamacji (e-mail)
odnośnie uzyskanej oceny w USOS (lub jej braku), bezpośrednio po stwierdzeniu
występujących niezgodności. W przypadku niezgodności danych w protokole
elektronicznym, karcie okresowych osiągnięć studenta i indeksie dziekanat przyjmuje jako
prawidłowe, dane zawarte w protokole;
9) uzyskiwania wpisów w indeksie i karcie okresowych osiągnięć, jeśli są wymagane;
10) niezwłoczne zgłaszanie w dziekanacie braków lub błędów w dokumentacji przebiegu
studiów;
11) postanowienie § 7 stosuje się odpowiednio.
 
§ 6.
 
Student, doktorant lub słuchacz, który po terminie zgłosi się na zaliczenie lub egzamin może
przystąpić do zaliczenia lub egzaminu okazując pisemną zgodę dziekana. Zaliczenie uzyskane
bez wcześniejszej zgody dziekana, a także egzamin zdany bez takiej zgody, nie będą
uznawane.
 
§ 7.
 
W przypadku, gdy student, doktorant lub słuchacz składa w dziekanacie indeks zawierający
wymagane wpisy, kolejność tych wpisów ma odzwierciedlać listę przedmiotów w porządku
alfabetycznym, zgodnie z ewidencją w USOS. Zaliczenie w rozumieniu regulaminu studiów
następuje po zaistnieniu zgodności między wpisami w indeksie i w USOS.
 
IV. Obowiązki pracowników obsługi administracyjnej
 
§ 8.
 
1. Pracownicy dziekanatu mają obowiązek:
1) uzupełniać słownik przedmiotów o przedmioty prowadzone w danym cyklu
dydaktycznym wraz z dokonaniem wszelkich korekt, uzupełnień i poprawek w katalogu
przedmiotów;
2) aktualizować sylabusy na podstawie danych dostarczonych przez osoby prowadzące
zajęcia;
3) informować studentów, doktorantów i słuchaczy oraz osoby prowadzące zajęcia o ich
obowiązkach określonych w niniejszym regulaminie;
4) udzielać studentom, doktorantom i słuchaczom oraz osobom prowadzącym zajęcia
pomocy przy rozwiązywaniu problemów wynikających z realizacji obowiązków,
określonych w niniejszym regulaminie;
5) przypisywać osoby prowadzące zajęcia do grup zajęciowych dla poszczególnych
przedmiotów na podstawie indywidualnych kart obciążeń i w terminach zatwierdzonych
przez dziekana;
6) wprowadzać i weryfikować dane osobowe studentów, doktorantów i słuchaczy;
7) administrować danymi związanymi z tokiem studiów i dokumentacją przebiegu
studiów;
8) uaktualniać dane niezbędne do generowania sprawozdań na rzecz instytucji
zewnętrznych np. GUS oraz na potrzeby przekazywania danych do systemów
zewnętrznych np. POL-on;
9) generować w systemie USOS protokoły zaliczeniowe i egzaminacyjne, nie później niż
miesiąc przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej oraz określania daty ich zwrotu;
10) generować karty okresowe osiągnięć studenta, doktoranta i słuchacza;
11) przechowywać i archiwizować protokoły egzaminacyjne i zaliczeniowe.
2. Specjalista ds. kadr ma obowiązek wpisywać do USOS dane osób prowadzących zajęcia.
 
V. Obowiązki informatyków
 
§ 9.
 
Informatycy wyznaczeni w ChAT do obsługi USOS mają obowiązek:
1) dbać o niezawodność działania sieci i sprzętu komputerowego obsługującego USOS i
aplikacje z nim stowarzyszone;
2) generować indywidualne konta w systemie USOS umożliwiające dostęp do aplikacji
USOS dla studentów, doktorantów, słuchaczy i osób prowadzących zajęcia;
3) udzielać wsparcie techniczne i merytoryczne osobom prowadzącym zajęcia, pracownikom
ChAT, studentom, doktorantom i słuchaczom upoważnionym do korzystania z USOS oraz
aplikacji USOS;
4) wspierać pracowników administracyjnych oraz pracowników zarządzających procesem
dydaktycznym w jednostce, w procesie korzystania z danych zawartych w USOS, w
sytuacjach niestandardowych wymagających umiejętności informatycznych.
 
VI. Obowiązki pełnomocnika Rektora ds. USOS
 
§ 10.
 
Do obowiązków wyznaczonego w ChAT pełnomocnika Rektora ds. USOS należy:
1) kontrolowanie poprawności danych pod względem formalnym związanych z przebiegiem
studiów wprowadzonych do USOS przez pracowników dziekanatów;
2) pełnienie w ChAT roli konsultanta z zakresu obsługi spraw studiów w USOS;
3) udzielanie studentom, doktorantom, słuchaczom, osobom prowadzącym zajęcia oraz
innym właściwym pracownikom ChAT wsparcia przy rozwiązywaniu bieżących
problemów związanych z korzystaniem z systemu USOS.
 
VII. Przepis końcowy
 
§ 11.
 
Regulamin wchodzi w życie dnia 30 kwietnia 2015 r.                                          

 

ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)