Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Oferta przedmiotowa jednostki Wydział Nauk Społecznych

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych Wymienione są te przedmioty, które są oferowane dla wybranej jednostkę oraz jej podjednostek.
wybierz inną powiązane grupy przedmiotów Kliknij powiązane grupy przedmiotów, aby wyświetlić listę grup przedmiotów zdefiniowanych przez tę jednostkę (czyli np. przedmioty obowiązkowe dla I roku).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/2024
2023L - Semestr letni 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L
WNS-SJ-WE-AJOWE7 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład+ ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają charakter praktyczny. Dostarczają wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie akwizycji języka obcego we wczesnej edukacji. Nabywanie kompetencji językowych w procesie edukacyjnym (akwizycja) jest skorelowane ze wsparciem dydaktycznym. Szczegółowe zagadnienia akwizycji języka obcego są analizowane w kontekście metodyki oraz glottodydaktyki. Zajęcia są realizowane w trybie blended learning.

Strona przedmiotu
WNS-S1-P-A3 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Andragogika jako nauka dotycząca problematyki edukacji dorosłych. Umożliwia zdobycie wiedzy o człowieku współczesnym, podstawach psychologicznych rozwoju dorosłych, aktywności edukacyjnej ludzi dorosłych w różnych kręgach społecznych, problemach i zagrożeniach ludzi dorosłych. Ponadto dotyczy celów, form i przejawów edukacji dorosłych, zwłaszcza strategii sprzyjających rozwojowi aktywności edukacyjnej człowieka dorosłego.

Strona przedmiotu
WNS-S2-P-A4 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Andragogika” pochodzi od greckiego: aner (andros) i agein (ago). Słowo aner oznacza: mężczyzna, mąż, człowiek dorosły, zaś słowo agein – prowadzić. A zatem mając na uwadze etymologiczne źródła andragogika oznacza naukę o „prowadzeniu ludzi dorosłych”.

Marczuk proponuje, by traktować andragogikę jako „ogólną teorię procesów edukacyjnych ludzi dorosłych, procesów przebiegających w różnych formach aktywności oświatowej i kulturalnej – w edukacji szkolnej dorosłych na różnych jej szczeblach, od szkoły podstawowej do szkoły wyższej dla pracujących, w pozaszkolnej edukacji zawodowej dorosłych, mającej na celu głównie doskonalenie i modernizację kwalifikacji, w pozaszkolnej ogólnokształcącej edukacji dorosłych, związanej przeważnie z osobistymi, indywidualnymi potrzebami i zainteresowaniami, a także w różnych edukacyjnych przejawach uczestnictwa w kulturze” . Andragogika określa cele tych procesów, warunki optymalizujące ich przebieg i skutki.

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-AK2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zasadniczym celem wykładu jest dostarczenie studentom syntetycznej wiedzy antropologiczno-kulturowej w zakresie właściwego jej aparatu pojęciowego, metodologii, kierunków, w kontekście historycznym, porównawczym i odniesieniem do współczesności oraz perspektyw jej rozwoju w Polsce i na świecie. Wykłady obejmują również zapoznanie studentów z charakterystyką różnych gałęzi wiedzy o człowieku i jego dziełach, i związkach między sobą i antropologią kulturową. Ważnym celem wykładu jest omówienie współczesnych kontekstów antropologiczno-kulturowych w odniesieniu do problematyki społecznej, ekonomiczno-gospodarczej, sfery polityki, procesów globalizacji, biomedycyny (bioetyki) i ekologii. Poruszone zostaną także takie zagadnienia jak: relacje między kulturą lokalną i kulturą masową, dynamika kulturowa (ciągłość i zmiana), wielokulturowość a monokulturowość. Wykład ma także dostarczyć studentom wiedzy na temat metod i technik badań antropologiczno-kulturowych.

Strona przedmiotu
WNS-S1-BHP1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe przepisy BHP, Przepisy przeciwpożarowe, Pierwsza pomoc przedmedyczna.

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-BHP1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe przepisy BHP, Przepisy przeciwpożarowe, Pierwsza pomoc przedmedyczna.

Strona przedmiotu
WNS-S1-P-BPRW2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z podstawowymi kategoriami pojęciowymi, dotyczącymi przedmiotu, ukazanie etapów rozwoju ontogenetycznego człowieka, zapoznanie studentów z podstawami anatomii i fizjologii człowieka

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-BPRW2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z podstawowymi kategoriami pojęciowymi, dotyczącymi przedmiotu, ukazanie etapów rozwoju ontogenetycznego człowieka, zapoznanie studentów z podstawami anatomii i fizjologii człowieka.

Strona przedmiotu
WNS-F-2023Z-CKWWK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Szkolenie "ChAT przyszłości" - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WNS-2023L-Fa2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład+ ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ma na celu wprowadzenie uczestników w obszar tematyki odnoszącej się do podstawowych pojęć z zakresu pedagogiki medialnej i pedagogiki przyszłości oraz działania sztucznej inteligencji (AI). Poza wiedzą teoretyczną na temat poszczególnych ww. obszarów, uczestnicy kursu zdobędą również praktyczne umiejętności zastosowania poznanych metod w edukacji.

Strona przedmiotu
WNS-S1-PRiM-DS2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci zostaną zaznajomieni z podstawowymi koncepcjami i teoriami wyjaśniającymi powstawanie zachowań dewiacyjnych. Szczegółowo będą omawiane zjawiska patologiczne – ich geneza, rodzaje, istota, uwarunkowania i dynamika. Scharakteryzowana zostanie rola rodziny, środków masowego przekazu, społeczności lokalnych w powstawaniu i zapobieganiu zachowaniom patologicznym.

Strona przedmiotu
WNS-S2-PSzDTP-DiP4 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia przybliżają studentom podstawowe założenia metodologiczne procesu diagnostycznego w pracy pedagoga, określają jego zakres kompetencji oraz obszar badawczy.

Strona przedmiotu
WNS-S1-PRiM-DPR2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu dostarczenie podstawowej wiedzy z zakresu diagnostyki psychopedagogicznej w resocjalizacji. Spotkania synchroniczne prowadzone będą w formie warsztatowej w celu kształtowania podstawowych umiejętności diagnostycznych oraz postawy refleksyjnej wobec możliwych błędów w procesie diagnozy.

Strona przedmiotu
WNS-S1-PRiM-DWPR5 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Egzamin - 0 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie do podstawowych założeń z zakresu prewencji patologii i zagrożeń społecznych oraz orientacja w zakresie teorii wsparcia pedagogicznego i pracy resocjalizacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem pracy z nieletnimi. Zajęcia poświęcone będą analizowaniu zjawisk społecznych w kontekście pracy pedagogicznej i resocjalizacyjnej, uwzględniającej diagnozowanie problemów patologii społecznej i niedostosowania środowiskowego.

Metody dydaktyczne: wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja, analiza przypadków, metody eksponujące - film

Strona przedmiotu
WNS-S1-PRiM-DWPŚ5 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Egzamin - 0 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie podstawowych wiadomości z zakresu diagnostyki i jej znaczenia dla praktyki pedagogicznej, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk o charakterze wielokulturowym. Zdobycie umiejętności prowadzenia procedury diagnostycznej celem przeprowadzenia wstępnych prób diagnozowania wybranych obszarów edukacji w populacjach o charakterze wielokulturowym.

Strona przedmiotu
WNS-S2-PSz-DPe2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Egzamin - 0 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi diagnozowania dla optymalizacji procesu wychowania i kształcenia. Z uwzględnieniem celów szczegółowych: profilaktycznych, terapeutycznych, prognostycznych. W tym również nabycie przez studentów wiedzy dotyczącej metod diagnozowania, podstawowych technik, umiejętności formułowania pytań diagnostycznych i całościowego ujmowania procesu diagnozy. Przybliżenie roli i zadań diagnozy psychopedagogicznej w pracy opiekuńczej, wychowawczej, terapeutycznej.

Strona przedmiotu
WNS-S2-PszDTP-DP3 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład+ ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia obejmują nabycie wiedzy w zakresie rozpoznawania i opisu interesujących diagnostę stanów rzeczy, za pomocą odpowiednich metod, technik i narzędzi badawczych, ich ocenę i interpretację, w celu zaprojektowania odpowiedniego oddziaływania (wspomożenia rozwoju, profilaktycznego, interwencyjnego, korekcyjnego, kompensacyjnego) i zaplanowania adekwatnych form wsparcia i pomocy.

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-DPe4 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Egzamin - 0 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi diagnozowania dla optymalizacji procesu wychowania i kształcenia, z uwzględnieniem celów szczegółowych: profilaktycznych, terapeutycznych, prognostycznych. W tym również nabycie przez studentów wiedzy dotyczącej metod diagnozowania, podstawowych technik, umiejętności formułowania pytań diagnostycznych i całościowego ujmowania procesu diagnozy.

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-DPe5 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Egzamin - 0 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi diagnozowania dla optymalizacji procesu wychowania i kształcenia, z uwzględnieniem celów szczegółowych: profilaktycznych, terapeutycznych, prognostycznych. W tym również nabycie przez studentów wiedzy dotyczącej metod diagnozowania, podstawowych technik, umiejętności formułowania pytań diagnostycznych i całościowego ujmowania procesu diagnozy. Przybliżenie roli i zadań diagnozy psychopedagogicznej w pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej oraz istoty diagnozy, na przykładzie monografii przypadku.

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-DZR9 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Egzamin - 0 godzin
 • Wykład+ ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
A-PR2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Projekt - 75 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WNS-S2-PSz-D1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Egzamin - 0 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dostarczają podstawową wiedzę umożliwiającą rozumienie procesu dydaktycznego, stanowiąc teoretyczną podbudowę dla metodyk szczegółowych i zajęć specjalnościowych z pedagogiki. Celem zajęć w szczególności jest: zapoznanie studenta z dydaktyką jako działem pedagogiki wraz z jej podstawowymi kategoriami pojęciowymi i konceptualizacjami; kształtowanie umiejętności odniesienia teorii do praktyki edukacyjnej z uwzględnieniem realiów szkoły polskiej. Wykład z dydaktyki szkolnej jest zaprojektowany jako pogłębienie i rozszerzenie treści programowych w zakresie zajęć z podstaw dydaktyki ogólnej i kończy się egzaminem.

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-D3 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Egzamin - 0 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dostarczają podstawową wiedzę umożliwiającą rozumienie procesu dydaktycznego, stanowiąc teoretyczną podbudowę dla metodyk szczegółowych i zajęć specjalnościowych z pedagogiki. Celem zajęć w szczególności jest: zapoznanie studenta z dydaktyką jako działem pedagogiki wraz z jej podstawowymi kategoriami pojęciowymi i konceptualizacjami; kształtowanie umiejętności odniesienia teorii do praktyki edukacyjnej z uwzględnieniem realiów szkoły polskiej. Wykład z dydaktyki szkolnej jest zaprojektowany jako pogłębienie i rozszerzenie treści programowych w zakresie zajęć z podstaw dydaktyki ogólnej i kończy się egzaminem.

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-DZ7 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu będzie przekazanie studentom wiedzy dotyczącej celów, zasad i metod pracy z dzieckiem / uczniem zdolnym w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej.

Strona przedmiotu
WNS-S1-PRO-EO1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest dostarczenie Studentom wiedzy z zakresu znajomości podstawowych zagadnień z zakresu nauk społecznych, orientacji w aktualnej problematyce społeczno - politycznej Polski i świata, umiejętności wnikliwego studium tekstów z zakresu problematyki społeczno – politycznej i ich zrozumienia.

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-ESP4 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia mają na celu przygotowanie studentów do prowadzenia zajęć o tematyce społeczno-przyrodniczej na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Strona przedmiotu
WNS-S1-PRiM-EPR5 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Egzamin - 0 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka przedmiotu podejmuje kwestie związane z edukacją w szeroko pojętej perspektywie resocjalizacyjnej. Studenci będą mogli prześledzić konteksty i uwarunkowania edukacyjne każdego z etapów socjalizacji człowieka, by ustalić możliwości i ograniczenia prewencji. W dalszej części zajęć przedstawione zostaną koncepcje edukacji i reedukacji w sytuacji zagrożeń społecznych, nadużyć i dysfunkcji, by finalnie przejść do charakterystyki możliwych działań edukacyjnych wykorzystywanych w procesach resocjalizacji.

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-EW7 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Egzamin - 0 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć w szczególności jest kształtowanie umiejętności odniesienia teorii kształcenia włączającego do praktyki edukacyjnej z uwzględnieniem realiów przedszkola i szkoły polskiej /publicznej i niepublicznej/.

Przedmiot umożliwia zdobycie poszerzonych kompetencji z zakresu edukacji włączającej, w pracy z wychowankiem przedszkola i uczniem edukacji wczesnoszkolnej.

W ramach zajęć Student powinien posiąść wiedzę teoretyczną dotyczącą inkluzji w edukacji oraz umiejętności wykorzystania jej w

planowaniu i realizacji zindywidualizowanego procesu dydaktycznego w przedszkolu oraz edukacji wczesnoszkolnej.

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-EZ5 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Współczesne koncepcje zdrowia

2. Pojęcie dobrostanu i wymiary dobrostanu

3. Czynniki warunkujące zdrowie

4. Promocja zdrowia, definicje, koncepcje, założenia

5. Pojęcie i poziomy profilaktyki

profilaktyka pozytywna i negatywna

6. Edukacja zdrowotna - pojęcie i cele, obszary tematyczne w szkolnej edukacji zdrowotnej

Zajęcia wprowadzają studentów w problematykę (treści, kluczowe zagadnienia, metody) edukacji zdrowotnej. Dostarczają syntetycznej

wiedzy o społeczno-środowiskowych uwarunkowaniach zdrowia i choroby, omawiane są zachowania prozdrowotne oraz wybrane

zagadnienia związane z najczęściej obecnie występującymi problemami, zagrożeniami oraz zaburzeniami. Istotnym elementem kursu jest

nabywanie niezbędnej wiedzy do projektowania zajęć edukacyjnych oraz kształtowanie umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych o

tematyce związanej ze zdrowiem.

Strona przedmiotu
WNS-S2-PSz-ELN4 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem zajęć jest dostarczenie studentom wiedzy na temat zjawiska mowy i jej znaczenia dla rozwoju dziecka. Studenci poznają etiologię i objawy rożnych zaburzeń mowy. Zapoznają się ze specyfiką pracy z warsztatem logopedy. Nabędą umiejętności w zakresie podstawowych metod postepowania logopedycznego w przypadku prostych wad wymowy. Poznają cwiczenia i zabawy,rozwijające kompetencje językowe, ktore bedą mogli zastosować w pracy pedagogicznej z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym

Strona przedmiotu
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)