Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język starocerkiewnosłowiański

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-S1-Tps-JScs2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język starocerkiewnosłowiański
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Język starocerkiewnosłowiański WT-S1-Tps-JScs1

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy nauki języka liturgicznego w aspekcie recytacji i podstawowej wiedzy gramatycznej i historycznej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest utrwalenie wiedzy o wiadomościach z zakresu gramatyki języka cerkiewnosłowiańskiego i starocerkiewnosłowiańskiego (fonetyka, fleksja, składnia) i podstawowego dla ksiąg liturgicznych słownictwa; zapoznanie i swobodne posługiwanie się w zakresie psalmodii, ekfonetyki i innych rodzajów recytacji tekstów liturgicznych podczas nabożeństw cerkiewnych cyklu dobowego, tygodniowego i rocznego, oraz praca nad formami gramatycznymi i tekstem starej cyrylicy (druki Sz. Fiola, I. Fiodorowa, F. Skoryny).

Literatura:

Literatura podstawowa:

Strach Stanisław, Składnia języka cerkiewnosłowiańskiego okresu nowożytnego, Ząbkowice Śląskie 2012.

Bajerski T. Język starocerkiewno-słowiański, Lublin 1973.

Bartula Cz. Podstawowe wiadomości z gramatyki starocerkiewno-słowiańskiej, Warszawa 1978.

Bernstein S., Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańskich, Warszawa 1985.

Błońska M. Druki cyrylickie w Polsce, Kraków 1962.

Chaburgajew W. Starosłowiańskij jazyk, Moskwa 1986.

Galanczanka G. Francisk Skoryna białaruskij uschodniosłowiańskij pierszadrukar, Mińsk 1993.

Leuta O. Starosłowiańska mowa, Kijów 2007.

Smortyckyj M. Gramatyka, Kijów 1979.

Seleckij A. Ostrożskaja tipografija i jeja izdanija, Poczajów 1993.

Pierożyński J. Drukarstwo krakowskie XV-XVI wieku, Kraków 1975.

Rapacka J. Leksykon tradycji Chorwackich, Warszawa 1997.

Supraski sbornik, Sofia 1982.

Słoński S. Gramatyka języka starosłowiańskiego (starobułgarskiego), Warszawa 1950.

Wojtowicz M. Początki pisma słowiańskiego, Poznań 2000.

Literatura uzupełniająca:

Leśny J., Konstantyn i Metody Apostołowie Słowian, dzieło i jego losy, Poznań 1987.

Moszyński L., Wstęp do filologii słowiańskiej, Warszawa 1984.

Cyryl i Metody Apostołowie i nauczyciele Słowian (praca zbiorowa) cz. 1 i 2 Studia, Lublin 1991.

Naumow A., Pasterze wiernych Słowian, Kraków 1985.

Ohijenko I., Istorija cerkownosłowiańskoji mowy, Warszawa 1927.

Górka A., Dziedzictwo Ojców, Warszawa 1995.

Rott-Żebrowski, T. O pochodzeniu głagolicy, Lublin 1982.

Poczatky knyhopeczatania na Zemlach Ukrainy, Żuków 1924.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

K1_W01 - student ma pogłębioną wiedzę o historycznej zmienności języka liturgicznego scs-cs

K1_W02 - student zna terminologię z zakresu pojęć prawosławnej teologii praktycznej zawartej w różnych tekstach liturgicznych na poziomie rozszerzonym.

K1_W04 - zna podstawową terminologię teologiczną z zakresu języka liturgicznego cerkiewnosłowiańskiego.

K1_W05 - ma pogłębioną wiedzę o wzajemnych relacjach pomiędzy językiem starocerkiewnosłowiańskim, a liturgiką i śpiewem cerkiewnym oraz innymi

kierunkami teologicznymi

UMIEJĘTNOŚCI:

K1_U01 samodzielnie wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i integruje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych,

K1_U02 samodzielnie czyta i tłumaczy tekst w języku starocerkiewnosłowiańskim, dobierając właściwe metody badawcze, komentuje i konfrontuje tezy i założenia pochodzące z różnych tekstów, analizuje złożone argumenty teologiczne i ustala związki logiczne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

K1_K01 zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju

zawodowego,

K1_K02 uznaje znaczenie wiedzy i gotów jest do współpracy z ekspertami na potrzeby działań badawczych i realizacji zadań związanych z

pracą zawodową.

K1_K05 ma świadomość znaczenia polskiego i europejskiego dziedzictwa teologicznego dla rozwoju kultury polskiej i europejskiej

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach obowiązkowa (dopuszczalne dwie nieobecności) 20 %, uczestnictwo w dyskusjach – 30%, przygotowanie do ćwiczeń i zaliczenie na ocenę – 50%.

Zaliczenie z recytacji podstawowych tekstów liturgicznych ich tłumaczenia i historii rozwoju języka 40%, egzamin końcowy ustny 60%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Wołosiuk
Prowadzący grup: Włodzimierz Wołosiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)