Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język starocerkiewnosłowiański

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-S1-Tps-JScs1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język starocerkiewnosłowiański
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy nauki języka liturgicznego w aspekcie recytacji i podstawowej wiedzy gramatycznej i historycznej.

Pełny opis:

Podstawowym celem zajęć jest zdobycie przez studentów wiedzy z zakresu znajomości z języka cerkiewnosłowiańskiego na poziomie umożliwiającym recytowanie tekstów liturgicznych nabożeństw cyklu dobowego, tygodniowego i rocznego, oraz tłumaczenie tekstów liturgicznych a także poznania historii rozwoju języka starocerkiewnosłowiańskiego – głagolicy i cyrylicy w oparciu o kodeksy i inkunabuły.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Strach Stanisław, Krótka gramatyka języka cerkiewnosłowiańskiego, Hajnówka 1999.

Bajerski T. Język starocerkiewno-słowiański, Lublin 1973.

Bartula Cz. Podstawowe wiadomości z gramatyki starocerkiewno-słowiańskiej, Warszawa 1978.

Bernstein S., Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańskich, Warszawa 1985.

Błońska M. Druki cyrylickie w Polsce, Kraków 1962.

Chaburgajew W. Starosłowiańskij jazyk, Moskwa 1986.

Galanczanka G. Francisk Skoryna białaruskij uschodniosłowiańskij pierszadrukar, Mińsk 1993.

Leuta O. Starosłowiańska mowa, Kijów 2007.

Smortyckyj M. Gramatyka, Kijów 1979.

Wojtowicz M. Początki pisma słowiańskiego, Poznań 2000.

Literatura uzupełniająca:

Leśny J. Konstantyn i Metody Apostołowie Słowian, dzieło i jego losy, Poznań 1987.

Moszyński L. Wstęp do filologii słowiańskiej, Warszawa 1984.

Cyryl i Metody Apostołowie i nauczyciele Słowian (praca zbiorowa) cz. 1 i 2 Studia, Lublin 1991.

Naumow A. Pasterze wiernych Słowian, Kraków 1985.

Ohijenko I. Istorija cerkownosłowiańskoji mowy, Warszawa 1927.

Górka A. Dziedzictwo Ojców, Warszawa 1995.

Rott-Żebrowski T. O pochodzeniu głagolicy, Lublin 1982.

Poczatky knyhopeczatania na Zemlach Ukrainy, Żuków 1924.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

K1_W01 - student nabywa wiedzę o rozwoju historycznym języka

K1_W02 - student zna terminologię z zakresu pojęć prawosławnej teologii praktycznej, tekstów liturgicznych na poziomie podstawowym.

K1_W04 - zna podstawową terminologię teologiczną z zakresu języka liturgicznego cerkiewnosłowiańskiego.

K1_W05 - ma wiedzę o wzajemnych relacjach pomiędzy językiem starocerkiewnosłowiańskim, a liturgiką i śpiewem cerkiewnym oraz innymi

kierunkami teologicznymi

UMIEJĘTNOŚCI:

K1_U01 samodzielnie wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i integruje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych,

K1_U02 samodzielnie recytuje teksty w języku starocerkiewnosłowiańskim, tłumaczy je dobierając właściwe metody badawcze, komentuje i konfrontuje tezy i założenia pochodzące z różnych tekstów, analizuje złożone argumenty teologiczne i ustala związki logiczne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

K1_K01 zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju

zawodowego,

K1_K02 uznaje znaczenie wiedzy i gotów jest do współpracy z ekspertami na potrzeby działań badawczych i realizacji zadań związanych z

pracą zawodową.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach obowiązkowa (dopuszczalne dwie nieobecności) 20%, uczestnictwo w dyskusjach – 30%, przygotowanie do ćwiczeń i zaliczenie na ocenę - 50%.

Zaliczenie z recytacji podstawowych tekstów liturgicznych i całego cyklu wybranych nabożeństw cerkiewnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Wołosiuk
Prowadzący grup: Włodzimierz Wołosiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Wołosiuk
Prowadzący grup: Włodzimierz Wołosiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)