Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Egzegeza Starego Testamentu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-S1-Tprote-EST4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Egzegeza Starego Testamentu
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Egzegeza Starego Testamentu WT-S1-Tprote-EST3

Założenia (opisowo):

Student potrafi przetłumaczyć z języka hebrajskiego wybrany fragment z Biblii Hebrajskiej, posługując się leksykonem i gramatyką (nie dotyczy studentów specjalności teologia protestancka) oraz stosować na poziomie podstawowym metody składające się na metodę historyczno-krytyczną.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem jest rozwijanie umiejętności samodzielnego, uzasadnionego metodycznie badania i interpretowania tekstów Starego Testamentu oraz krytycznego korzystania z literatury przedmiotu, a także zaznajomienie się z niektórymi zagadnieniami tematycznymi z zakresu teologii Starego Testamentu (obecne w omawianych i analizowanych tekstach).

Pełny opis:

Student rozwija umiejętności stosowania metody historyczno-krytycznej, której poznanie i nauka stosowania były celem zajęć w poprzedzającym semestrze, i uzasadnionej metodologicznie interpretacji tekstów Biblii Hebrajskiej, włączając to zastosowanie tekstów w pracy kościelnej. Uczy się krytycznego korzystania z literatury przedmiotu. Umiejętności te ćwiczone są na wybranych tekstach (zob. poniżej). Jednocześnie omawiane są zagadnienia wynikające z analizy wskazanych perykop biblijnych, zarówno dotyczące wykładu tekstów i stosowania zasad hermeneutycznych, jak i zagadnień teologicznych. Badane teksty stają się przyczynkami do formułowania wniosków teologicznych w kontekście całego Starego Testamentu.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. Podręcznik: Slawik J., Egzegeza Starego Testamentu. Wprowadzenie do metod egzegetycznych, Warszawa 2004.

2. Źródła: Biblia Hebraica Stuttgartensia, wyd. 5, Stuttgart 1997; Septuaginta, red. A. Rahlfs, Stuttgart 1982; Biblia sacra iuxta vulgatam versionem, wyd. R. Weber, Stuttgart 1969.

3. Słowniki języka hebrajskiego i gramatyki: Wilhelm Gesenius' Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament, begonnen von R. Meyer, unter verantwortlicher Mitarbeit von U. Rüterswörden und J. Renz, bearbeitet und herausgegeben von H. Donner, 18. Auflage, Berlin/Heidelberg/New York 2013.

Koehler L., Baumgartner W., Hebräisches und aramäisches Lexikon zum Alten Testament, neu bearbeitet von W. Baumgartner, J.J. Stamm und B. Hartmann, Leiden i in. 1995 [HAL]; lub Koehler L., Baumgartner W., Lexicon in Veteris Testamenti Libros, Leiden 1953-1985 [KBL] (ewentualnie polski nieudany przekład: Koehler L., Baumgartner W., Stamm J.J., Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, t. I-II, Prymasowska Seria Biblijna, Warszawa 2008)

Abramowiczówna Z. (red.), Słownik grecko-polski, Warszawa 1965; Rehkopf F., Septuaginta-Vokabular, Göttingen 1989.

Gesenius W., Hebräische Grammatik, nowo opracowana przez E. Kautzscha, wyd. 28, Leipzig1909, wydawane w Gesenius-Kautzsch-Bergsträsser, Hebräische Grammatik, Hildesheim i in. 1991 (przekład angielski: Gesenius’ Hebrew Grammar as edited and enlarged by the late E. Kautzsch. Second English edition revised in accordance with the twenty-eighth German edition [1909] by E.A. Cowley, Oxford 1910, 1949).

4. Słowniki teologiczne: Jenni E., Westermann C. (wyd.), Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament, München-Zürich 1984 (tłumaczenie angielskie Theological Lexicon of the Old Testament, tłum. M.E. Biddle, Peabody 1997).

Praktyczny słownik biblijny, red. A. Grabner-Haider, Warszawa 1994.

5. Komentarze i opracowania: zob. poniżej (dalsze mogą być podawane na zajęciach).

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Opracowania ogólne:

Starożytny Izrael. Od czasów Abrahama do zburzenia Jerozolimy przez Rzymian, red. H. Shanks, Warszawa 2007; Niesiołowski-Spanò Ł. i Stebnicka K., Historia Żydów w starożytności: Od Thotmesa do Mahometa, Warszawa 2020.

Schmidt W.H., Wprowadzenie do Starego Testamentu, Bielsko-Biała 1997; Rad G. von, Teologia Starego Testamentu, Warszawa 1984.

2. Słowniki:

Botterweck J., Fabry H.-J., Ringgren H. (wyd.), Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament, t.1-8+10, Stuttgart 1970-1999 (tłumaczenie na język angielski Theological Dictionary of the Old Testament, t.1-11, Grand Rapids 1996-2001).

Kittel W. (wyd.), Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, t.1-9, Stuttgart i in. 1933-1973 (angielskie tłumaczenie Theological Dictionary of the New Testament, t.1-10, tłum. G.W. Bromiley, Grand Rapids 1976); Słownik wiedzy biblijnej, red. B.M. Metzger, M.D. Coogan, Warszawa 1996.

3. Komentarze i opracowania szczegółowe: zob. poniżej (dalsze mogą być podawane na zajęciach).

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K1_W02 zna aktualny stan badań nad głównymi przekazami starotestamentowymi; ma wiedzę o hermeneutycznej złożoności chrześcijańskiej lektury ST

K1_W04 zna podstawową terminologię egzegetyczną i teologiczną w wybranym języku obcym

K1_W05 zna i rozumie w stopniu zaawansowanym metody interpretacji tekstów biblijnych oraz pozabiblijnych

K1_W06 zna i rozumie w stopniu zaawansowanym językowy wymiar tekstów ST

K1_W08 ma wiedzę o związkach teologii ST z historią, historią religii i socjologią religii; zna powiązania metodologiczne egzegezy biblijnej z metodologią stosowaną w badaniach literackich; ma wiedzę na temat miejsca interpretacji biblijnej w ogólnej hermeneutyce filozoficznej

UMIEJĘTNOŚCI

K1_U01 potrafi wyszukać i dobierać informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych do krytycznego wykorzystania w analizie tekstów ST

K1_U02 samodzielnie interpretuje i komentuje teksty ST, dobierając właściwe metody egzegetyczne

K1_U03 wykorzystuje wiedzę z zakresu metodologii egzegetycznej w krytycznej analizie wyników badań innych autorów; formułuje uzasadnione metodologicznie interpretacje tekstów ST

K1_U06 potrafi prezentować różne interpretacje tekstów ST, argumentując prawidłowo metodologicznie i posługując się literaturą przedmiotu, oraz przedstawiać własne interpretacje

K1_U07 samodzielnie korzysta z literatury egzegetycznej w wybranym języku obcym

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1_K01 krytycznie ocenia zakres posiadanej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

K1_K06 ma świadomość znaczenia i wpływu dziedzictwa polskiego i światowego teologicznego na interpretację ksiąg ST; potrafi wykazać wpływ Biblii i jej interpretacji na procesy historyczno-społeczne; interesuje się nowatorskimi koncepcjami egzegetycznymi i teologicznymi koncepcjami egzegetycznymi

Metody i kryteria oceniania:

Metody weryfikacji efektów kształcenia:

- przygotowanie i aktywny udział w ćwiczeniach: K1_W02, K1_W04; K1_W06, K1_W08, K1_U01, K1_U03, K1_U06, K1_U07, K1_K01, K1_K06;

- egzamin pisemny: K1_W04; K1_W05, K1_W06, K1_U01, K1_U02, K1_U03, K1_U07.

Zaliczenie wykładu na podstawie obecności (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności).

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności) oraz przygotowania i aktywnego udziału w ćwiczeniach.

Egzamin pisemny - praca pisemna: metodyczna analiza i interpretacja wskazanej perykopy starotestamentowej, przygotowywanej samodzielnie lub w grupie (tekst podawany jest na początku semestru).

Zasady oceniania na egzaminie, przy czym brane są pod uwagę również kompetencje uzyskane w trakcie wykładów i ćwiczeń:

- ocena 2: brak podstawowej wiedzy, umiejętności, kompetencji w zakresie wytyczonym przez cele przedmiotu, wymagania i efekty

kształcenia;

- ocena 3: zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie wytyczonym przez cele przedmiotu, wymagania i efekty

kształcenia;

- ocena 4: gruntowna wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie wytyczonym przez cele przedmiotu, wymagania i efekty kształcenia;

- ocena 5: pogłębiona i poszerzona w wyniku własnych studiów i poszukiwań badawczych wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie

wytyczonym przez cele przedmiotu, wymagania i efekty kształcenia.

Student posiadający zgodę na Indywidualną organizację studiów (IOS) obowiązkowo na początku roku akademickiego / cyklu zgłasza się do nauczyciela akademickiego w celu ustalenia indywidualnego toku pracy i zasad uzyskania zaliczeń (oraz przystąpienia do egzaminu).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Egzamin, 0 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Slawik
Prowadzący grup: Jakub Slawik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie i egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Egzamin - Egzamin
Wykład - Zaliczenie
Pełny opis:

Tekstami analizowanym będą: w pierwszej kolejności Am 7,10-17, dalsze zostaną podane w trakcie zajęć; dalej Ps 2; Wj 22,15-16 + Pwt 22,28-29 (literaturę pomocniczą, głównie komentarze, uczący się wyszukują już samodzielnie); Prz 30,18-20 (literaturę uczący się wyszukują samodzielnie).

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

AMOS

Zaciszewski, Edward. 1968. „Księga Amosa: Wstęp – przekład – komentarz.” W Księgi proroków mniejszych: Ozeasza – Joela – Amosa – Abdiasza – Jonasza – Micheasza: Wstęp – przekład z oryginału – komentarz (PŚST XII/1), 29-117. Poznań: Pallotinum.

Jeremias, Jörg. 1995. Der Prophet Amos (Das Alte Testament Deutsch 24,2). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht;

lub Mays, James L. 1969. Amos: A Commentary (The Old Testament Library). Philadelphia: The Westminster Press.

PSALM

Łach Stanisław, Księga Psalmów: Wstęp – przekład z oryginału – komentarz – ekskursy (Pismo Święte Starego Testamentu VII/2), Pallotinum, Poznań 1990.

Kidner Derek, Psalms 73-150: A Commentary on Books III-V of the Psalms (The Tyndale Old Testament Commentaries), Inter-Varsity Press, Leicester 1975.

Weiser Artur, The Psalms: A Commentary (The Old Testament Library), przekł. Herbert Hartwell, The Westminster Press, Philadelphia 1962.

Craigie, Peter C. 1983. Psalms 1-50 (Word Biblical Commentary 19). Dallas TX - materiał dostępny na dysku Google.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

AMOS

Motyer, Alec J. 1974. The message of Amos : the day of the lion (The Bible Speaks Today). Leicester / Downers Grove, Ill.: Inter-Varsity Press.

Rudolph, Wilhelm. 1971. Joel - Amos - Obadja - Jona (KAT XIII/2). Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn.

Wolff, Hans Walter. 1975. Dodekapropheton 2: Joel und Amos (Biblischer Kommentar. Altes Testament XIV/2). Neukirchen-Vluyn: Neukircherner Verlag.

PSALM

Kraus Hans-Joachim, Psalmen: 1. Teilband (Biblischer Kommentar Altes Testament XV/1), Neukirchener, Neukirchen-Vluyn 31966.

Uwagi:

Praca egzaminacyjna: Oz 3 (bibliografię studenci wyszukują sami).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)