Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Śpiew cerkiewny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-S1-Tp-ŚC2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Śpiew cerkiewny
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Śpiew cerkiewny WT-S1-Tp-ŚC1

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie się z melodiami liturgicznymi cyklu dobowego tygodniowego z uwzględnieniem wybranych fragmentów Triodionów Postnego i Kwietnego (tropariony, kondakiony, stychery i prokimenony). Śpiew cerkiewny przygotowuje do różnych form nabożeństw.

Pełny opis:

Śpiew cerkiewny w formie psalmodii, ekfonetyki i melizmatyki w oparciu o znajomość podstawowych zasad muzyki (kontynuacja pierwszego semestru) do poznania ośmiu skal modalnych cs. osmogłasija, a także tradycji wschodniosłowiańskich Kijowsko-Pieczerskiej Ławry oraz polskich rodzimych tradycji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Wołosiuk W., Kanony niedzielne ośmiu tonów, Lublin 1999.

Waszczenko M., Piesnopienija Postnoj Triodi, Sankt-Petersburg 1997.

Waszczenko M., Paschalnyje piesnopienija, Sankt-Petersburg 1998.

Wesołowski F., Zasady muzyki, Kraków 1986.

Literatura uzupełniająca:

Zielińska H., Kształcenie głosu, Lublin 1996.

Sputnik psałomszczyka, Jordanville, Nev York 1959.

Cerkowno-piewczeskij sbornik. Cz. 2-ga, Petersburg 1903.

Wellesz E., Historia muzyki i hymnografii bizantyjskiej, Kraków 2006.

Wołosiuk W., Wschodniosłowiańscy kompozytorzy muzyki cerkiewnej od XVII do 1. połowy XX wieku i obecność ich utworów w nabożeństwach PAKP, Warszawa 2005.

Wołosiuk W., Wschodnosłowiańskie pieśni religijne. Ich geneza, struktura i zarys dziejów,Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

K1_W01 ma rozszerzoną wiedzę o miejscu i znaczeniu teologii (śpiewanej) w relacji do innych nauk oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej teologii

K1_W03 zna terminologię teologiczną na poziomie rozszerzonym

K1_W05 ma pogłębioną wiedzę o głównych kierunkach teologicznych

K1_W06 zna i rozumie w stopniu zaawansowanym język muzyczny wybranych form śpiewu liturgicznego (cerkiewnego)

UMIEJĘTNOŚCI:

K1_U01 wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i integruje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych

K1_U16 potrafi rozpoznać i zastosować właściwy sposób postępowania w materii śpiewu liturgicznego, potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonywania pojawiających się zadań zawodowych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

K1_K04 odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla dobra których stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku i pośrednio modeluje to podejście wśród innych

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach obowiązkowa (dopuszczalne dwie nieobecności) 20%. Zaliczenie kolejnych części śpiewanych nabożeństw różnych cykli 20%, historia muzyki cerkiewnej 60%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Wołosiuk
Prowadzący grup: Włodzimierz Wołosiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)