Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Śpiew cerkiewny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-S1-Tp-ŚC1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Śpiew cerkiewny
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie się z melodiami liturgicznymi cyklu dobowego tygodniowego z uwzględnieniem wybranych fragmentów (tropariony, kondakiony, stychery i prokimenony). Śpiew cerkiewny przygotowuje do różnych form nabożeństw.

Pełny opis:

Śpiew cerkiewny w formie psalmodii, ekfonetyki i melizmatyki w oparciu o znajomość podstawowych zasad muzyki prowadzi do poznania ośmiu skal modalnych cs. osmogłasija, a także zrozumienia kultu religijnego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Obichod notnogo pienija, Pińsk 1929.

Obichod notnogo cerkownogo pienija, Sankt-Petersburg 1914.

Wesołowski F., Zasady muzyki, Kraków 1986.

Wołosiuk W., Piesnopienija Dwunadiesiatych i Wielikich Prazdnikow cz. I i II, Warszawa 2004 i 2010.

Literatura uzupełniająca:

Zielińska H., Kształcenie głosu, Lublin 1996.

Sputnik psałomszczyka., Jordanville, Nev York 1959.

Wellesz E., Historia muzyki i hymnografii bizantyjskiej, Kraków 2006.

Wołosiuk W., Wschodniosłowiańscy kompozytorzy muzyki cerkiewnej od XVII do 1. połowy XX wieku i obecność ich utworów w nabożeństwach PAKP, Warszawa 2005.

Cerkowno-piewczeskij sbornik, Cz. 1, Petersburg 1903.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

K1_W01 ma rozszerzoną wiedzę o miejscu i znaczeniu teologii (śpiewanej) w relacji do innych nauk oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej teologii

K1_W03 zna terminologię sakralno-muzyczną na poziomie podstawowym

K1_W05 ma pogłębioną wiedzę o głównych kierunkach teologiczno-muzycznym

UMIEJĘTNOŚCI:

K1_U01 wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i integruje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

K1_K01 wykorzystuje wiedzę i posiadane umiejętności z zakresu chorału cerkiewnego i na podstawie wiedzy z zakresu teologii (śpiewanej) formułuje i argumentuje w sposób krytyczny hipotezy dotyczące systemu muzycznego Kościoła prawosławnego

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach obowiązkowa (dopuszczalne dwie nieobecności) 20%. Zaliczenie kolejnych części śpiewanych nabożeństw różnych cykli objętych w programie, historia muzyki cerkiewnej 20%, zaliczenie ustne 60%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Wołosiuk
Prowadzący grup: Włodzimierz Wołosiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Wołosiuk
Prowadzący grup: Włodzimierz Wołosiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)