Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język grecki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-S1-T-JG3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język grecki
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce (starożytne)
obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Język grecki WT-S1-T-JG1
Język grecki WT-S1-T-JG2

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Student kontynuuje poznawanie gramatyki i składni oraz słownictwa języka greckiego, pracę z tekstem greckim Pisma Świętego Nowego Testamentu (na przykładzie jednej wybranej Ewangelii).

Pełny opis:

Na wykładach i ćwiczeniach student kontynuuje poznawanie zasad odmiany rzeczowników (III deklinacja) oraz czasowników (koniugacja II, tryb przypuszczający i życzący; reduplikacja; czas perfekt i plusquamperfect I i II).

Student doskonali umiejętność czytania, analizy gramatycznej i tłumaczenia greckiego tekstu Nowego Testamentu z wykorzystaniem gramatyk, podręczników i słowników języka greckiego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Kalikowski S., Ελληνιστι ειδεναι Język grecki – podręcznik dla studentów teologii, Warszawa 2012;

- Ostapczuk J., Język grecki Nowego Testamentu, Część I, Warszawa 2006;

- Popowski R. ks., Wielki Słownik Grecko-Polski Nowego Testamentu, Warszawa 1994;

- Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi, tłumaczenie ks. R. Popowski, M. Wojciechowski, Warszawa 1993;

- Novum Testamentum Graece, 27-th, Aland B., Aland K., Karavidopoulos J., Martini C. M., Metzger B.M., Stuttgart 1998;

Literatura uzupełniająca:

- Abramowiczwóna Z., Słownik grecko - polski, Warszawa 1958-1965;

- Auerbach M., Golias M., Gramatyka grecka, wydanie IV, Warszawa 1985;

- Blass F., Debrunner A., A Greek Grammar of The New Testament and Other Early Christian Literature, Translated by Funk R.W., Chicago 1961;

- Borowska M., Z dziejów najstarszego uniwersalnego języka europy, Heksis 4/1997, str. 76-85;

- Jonczyk W., Wprowadzenie do Języka Greckiego Nowego Testamentu, Seria: Pracownia Biblijna, 1, Kraków 2013;

- Jurewicz O., Gramatyka historyczna języka greckiego, Warszawa 1992;

- Kittel G., Friedrich G., Theological Dictionary of the New Testament, Translator and Editor G.W. Bromiley, Grand Rapids Michigan, 2000;

- Liddel H.G., Scott R., A Greek - English Lexikon, Oxford 1953;

- Mikuła M., Ελληνιστι γινωσκες; Podręcznik do nauki greki chrześcijańskiej, Warszawa 2013;

- Nowicki P., Greczyzna Biblijna – wprowadzenie, Warszawa 1967;

- Piwowar A. ks., Greka Nowego Testamentu, Gramatyka, Kielce 2010;

- Robertson A.T., A Grammar of the Greek NT in the Light of Historical Research, Nashbille: Broadman, 4th ed., 1934;

- Rosłoń J.W., Gramatyka języka greckiego oparta na tekstach Starego, a zwłaszcza Nowego Testamentu dla studentów biblistyki i nauk pokrewnych, Warszawa 1990;

- Safarewicz J., Elementy języka greckiego. Podręcznik dla slawistów i rusycystów, Kraków 1953;

- Septuaginta, ed. A. Rahlfs, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, 1979;

- Turasiewicz R., KOJNE – próba ujęcia zjawiska, EOS LXXXX(1992), str. 29-34;

- Zerwick M., Biblical Greek, Romae 1963.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K1_W04 zna terminologię pochodzącą z tekstów charakterystycznych dla Pisma Świętego w języku greckim dla różnych tradycji teologicznych

K1_W05 zna i rozumie w stopniu zaawansowanym, na czym polega analiza tekstu w zakresie leksyki i gramatyki

K1_W06 ma zaawansowaną wiedzę o lingwistycznym wymiarze tekstów źródłowych w języku greckim

Umiejętności:

K1_U02 dobierając odpowiednie metody badawcze, potrafi samodzielnie dokonać wstępnej interpretacji tekstów w języku greckim

K1_U10 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności z zakresu znajomości języka greckiego, wykorzystując przy tym różne źródła i technologie

Kompetencje:

K1_K06 rozumie na czym polega znaczenie tekstów greckich dla polskiego i światowego dziedzictwa teologicznego

Metody i kryteria oceniania:

Metody weryfikacji efektów uczenia się:

- kolokwium pisemne: K1_W05,

- aktywność w trakcie ćwiczeń: K1_W04, K1_W05, K1_W06, K1_U02, K1_U10, K1_K06

Kryteria oceniania i udzielania zaliczeń:

- Zaliczenie wykładu na podstawie obecności.

- Zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności i aktywności w trakcie ćwiczeń oraz dwóch zapowiedzianych kolokwiów pisemnych.

- Dopuszczalne są po dwie nieobecności dla ćwiczeń i wykładów. Pozostałe należy usprawiedliwić (usprawiedliwienie lekarskie, sądowe lub z uczelni).

- Z każdego kolokwium można uzyskać max 10 pkt. Do zaliczenia semestru niezbędne jest uzyskanie min. 11 pkt. z dwóch kolokwiów.

- Zasady oceniania kolokwiów:

1-5 pkt - ocena 2;

6-7 pkt - ocena 3;

7-8 pkt - ocena 4;

9-10 pkt - ocena 5.

Student posiadający zgodę na Indywidualną organizację studiów (IOS) obowiązkowo na początku roku akademickiego zgłasza się do nauczyciela akademickiego w celu ustalenia indywidualnego toku pracy i zasad uzyskania zaliczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Ostapczuk
Prowadzący grup: Jerzy Ostapczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)