Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody oddziaływań resocjalizacyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S2-PRK-MOR2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody oddziaływań resocjalizacyjnych
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Pedagogika resocjalizacyjna WP-S1-PSPR-PR3/5

Założenia (opisowo):

zna elementarną terminologię używaną w pedagogice resocjalizacyjnej i rozumie podstawowe zależności istniejące pomiędzy faktami wychowawczymi, określone w ogólnej teorii wychowania.

Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań.
Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Założenia: wprowadzenie do teoretycznych i metodycznych podstaw wychowania resocjalizującego.

Celem przedmiotu jest orientacja w zakresie charakterystyki niedostosowania społecznego, analiza poszczególnych elementów niedostosowania, w tym przejawy i przyczyny zachowań niezgodnych z przyjętymi normami społecznymi, stan osobowości jednostki niedostosowanej oraz uchwycenie funkcjonalnych związków między tymi czynnikami. Zajęcia poświęcone będą systematycznemu opisowi samego procesu resocjalizacji w aspekcie metodycznym, w tym szczegółowych zadań wychowania resocjalizującego oraz metod ich realizacji.

Pełny opis:

Treści programowe:

Przejawy i przyczyny niedostosowania społecznego oraz osobowość jednostki wykolejonej. Resocjalizacja jako eliminowanie przyczyn, usuwanie negatywnych zmian osobowości oraz utrwalanie uzyskanych rezultatów. Mechanizmy resocjalizacji, w tym rola potrzeb, uczenia się i postaw, oddziaływanie grupy, interakcje – wpływ osób znaczących oraz rola kar i nagród wewnętrznych w wychowaniu resocjalizacyjnym. Przedmiot diagnozy oraz metody i narzędzia diagnostyczne. Metody resocjalizacji; wpływ osobisty, oddziaływanie sytuacyjne poprzez organizowanie doświadczeń uczących, nagradzanie i karanie wychowawcze, uświadamianie skutków zachowań, trening. Grupa jako środek wychowania resocjalizacyjnego; kształtowanie celów, norm i struktury grupy, podnoszenie spoistości i prestiżu grupy, sposoby kierowania grupą. Zapobieganie społecznemu niedostosowaniu dzieci i młodzieży; profilaktyka powstrzymująca, eliminująco – objawowa i eliminująco – uprzedzająca, profilaktyka kreatywna.

Metody dydaktyczne: prezentacja multimedialna, dyskusja, analiza przypadków, metody eksponujące - film

Literatura:

Literatura podstawowa:

Stasiorowski S. (2018). Metody pracy resocjalizacyjnej i profilaktycznej stosowane przez kuratorów sądowych wykonujących orzeczenia w sprawach karnych., Warszawa:Instytut Wymiaru Sprawiedliwości

Kwadrans Ł. (2019). Metody pracy wychowawczo - resocjalizacyjnej i profilaktycznej stosowane przez kuratorów sądowych wykonujących orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich. Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości

M. Konopczyński M. (2010) Metody twórczej resocjalizacji,Warszawa

Opora R. (2006) Rola sędziów i kuratorów w resocjalizacji nieletnich, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Konopczyński M. (2013) Kryzys resocjalizacji czy(li) sukces działań pozornych, refleksje wokół polskiej rzeczywistości resocjalizacyjnej, Wydawnictwo Pedagogium

Urban B., Stanik J. M. (red.), „Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedagogiczna”, Tom 1 i 2, PWN, 2008

Pospiszyl K., „Resocjalizacja, teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań”, Warszawa, 1998.

Górski S. „Metodyka resocjalizacji”, Warszawa 1985, IWZZ

Efekty uczenia się:

W zakresie WIEDZY:

PED2A_W05 student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat subdyscyplin pedagogiki obejmującą terminologię, teorię i metodykę oddziaływań resocjalizacyjnych (P7U_W, P7S_WG).

PED2A_W07 student ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia metod oddziaływania resocjalizacyjnego (P7U_W, P7S_WG).

W zakresie UMIEJĘTNOŚCI:

PED2A_U08 student potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi pojęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych (P7U_U, P7S_UW).

PED2A_U09 student potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań w określonych obszarach praktycznych (P7U_U, P7S_UW).

W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

PED2A_K03 student jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność w podejmowaniu indywidualnych zespołowych działań profesjonalnych w zakresie oddziaływania resocjalizacyjnego; potrafi zaangażować się we współpracę i inicjować działania na rzecz interesu publicznego (P7U_K, P7S_KO)

PED2A_K06 student jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności za własne przygotowanie do pracy, za pełnioną rolę zawodową z uwzględnieniem

zmieniających się potrzeb społecznych, za podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, dla których dobra stara się działać (P7U_K, P7S_KR)

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się:

1) bieżąca ocena pracy studenta w trakcie trwania zajęć,

2) aktywność,

3) opracowania pisemne i/lub prezentacja,

4) egzamin.

Nakłady pracy studenta związane z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela liczba godzin: 30; punkty ECTS: 1,2.

-niewymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela liczba godzin: 70; punkty ECTS: 2,8

Praca własna studenta (70 h):

- przygotowanie się do ćwiczeń

- przygotowanie pracy zaliczeniowej

- studiowanie literatury i analiza przypadków

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: obecność na zajęciach, aktywność podczas zajęć, przygotowanie do wyboru: prezentacji lub pracy teoretycznej, omówienie przygotowanych zagadnień.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Stasiorowski
Prowadzący grup: Sławomir Stasiorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)