Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SJO-S1-PT-JA2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce (nowożytne)
obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Język angielski SJO-S1-PT-JA1

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć jest wyrobienie kompetencji językowo

- komunikacyjnych w zakresie sprawności receptywnych i produktywnych przewidzianych dla poziomu B2

Pełny opis:

Podstawowym celem zajęć na I i II roku jest rozwijanie kompetencji językowych takich jak:

- czytanie i rozumienie tekstów prezentujących współczesną

problematykę, stanowiska, poglądy

- rozumienie dłuższych wypowiedzi ustnych

- pisanie o bardziej złożonych zagadnieniach

- formułowanie przejrzystych wypowiedzi ustnych, nawiązywanie

i podtrzymywanie rozmowy.

Zajęcia na roku I i II służą kształceniu kompetencji

komunikacyjnych dla potrzeb zawodowych i nieformalnych z

poszerzeniem o terminologię specjalistyczną, a także podnoszeniu

stopnia wrażliwości językowej.

Istotnym celem jest również rozwijanie wiedzy studentów na temat

kultury, życia społecznego i politycznego krajów anglosaskich.

Szczegółowe umiejętności obejmują:

1) tłumaczenie tekstów z języka angielskiego,

2) umiejętności formułowania w mowie i piśmie własnych opracowań w języku angielskim,

3) umiejętność komunikowania się w języku angielskim w stopniu w zakresie prostych zadań badawczych i zawodowych (teologia, pedagogika).

Literatura:

Literatura podstawowa:

A. Clarke, F. Eales, S. Oakes, J.J. Wilson, Speakout Upper-Intermediate, Pearson

Literatura uzupełniająca:

M. Mann, S. Taylore-Knowles, Destination B1, Macmillan

R. Murphy, English Grammar in Use, Cambridge,

A. Urban, Mów pełnymi zdaniami, Preston Publishing

Cheri L. Pierson, Lonna J. Dickerson, Florence R. Scott, Exploring Theological English Teacher's Guide: Reading, Vocabulary, and Grammar for ESL/Efl

A. Treger, B. Treger, Special Education Vocabulary in Use

Strony internetowe:

One-Minute World News: https://www.bbc.com/news/av/10462520/one-minute-world-news

TED-Ed: https://ed.ted.com/

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku TEOLIGIA i PEDAGOGIKA absolwent:

WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE

K1_W04 zna podstawową terminologię teologiczną lub pedagogiczną (w zależności od kierunku studiów) w języku angielskim

K1_W10 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI

K1_U07 potrafi posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu kształcenia językowego

K1_U10 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze i pedagogiczne, planuje i realizuje własne uczenie się z wykorzystaniem różnych źródeł, w tym obcojęzycznych, i technologii

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO

K1_K01 krytycznej oceny zakresu posiadanej wiedzy i umiejętności, i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

Metody i kryteria oceniania:

BILANS PUNKTÓW ECTS: 4 ECTS - 30 godzin kontaktowych - ćwiczenia;

2 ECTS - praca własna; 2 ECTS - przygotowanie do testów cząstkowych i testu semestralnego

Na ocenę końcową z przedmiotu składają się:

20% - obecność na zajęciach

30% - praca własna studenta w domu (zadania domowe)

30% - zaliczenie krótkich sprawdzianów pisemnych w ciągu roku

20% - test końcowy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Sojka
Prowadzący grup: Ewa Sojka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)