Chrześcijańska Akademia Teologiczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teologia Nowego Testamentu-kurs monograficzny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-S2-Ts-TNT4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teologia Nowego Testamentu-kurs monograficzny
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Tematyka zajęć obejmuje życie, działalność i teologię św. Pawła oraz myśl teologiczną listów należących do Corpus Paulinum Studenci nabierają umiejętności w interpretacji listów protopawłowych i deuteropawłowych oraz Listu do Hebrajczyków.

Pełny opis:

Na wykładach i ćwiczeniach studenci zapoznają się z życiem, działalnością i teologią św. Pawła oraz myślą teologiczną listów należących do Corpus Paulinum. Celem zajęć jest zapoznanie studiujących z sylwetką, działalnością apostolsko-misyjną i koncepcją teologiczną św. Pawła oraz z problemami teologicznymi listów wielkich,, eschatologicznych, więziennych i pasterskich św. Pawła i Listu do Hebrajczyków. Studenci nabierają umiejętności w interpretacji wybranych tekstów Apostoła Narodów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Jelonek T., List do Hebrajczyków, Kraków 2005.

Jelonek T., Wprowadzenie do Listów św. Pawła, Kraków 1998.

Rosik M. (red.), Teologia Nowego Testamentu. Listy Pawłowe, katolickie i List do Hebrajczyków, t. III, Wrocław 20008.

Salas A., Paweł z Tarsu. Pierwszy teolog chrześcijaństwa, Częstochowa 2003.

Literatura uzupełniająca:

Gnilka J., Paweł z Tarsu. Apostoł i świadek, Kraków 2001.

Homa k., Szaweł z Tarsu, Kraków 2003

Penna R., Św. Paweł z Tarsu, Kraków 2006.

Pindel R., Aby zrozumieć Pawła. Wprowadzenie i wdrożenie w lekturę Listów Pawłowych, Kraków 2004.

Romaniuk K., Św. Paweł. Zycie i dzieło, Katowice 1988.

Szymanek E., Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu, Poznań 1990, s. 255-445.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K2_W01 zna i rozumie w pogłębiony sposób złożone zależności między głównymi subdyscyplinami teologicznymi, także w wymiarze historycznym

K2_W03 ma zaawansowaną, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę o bieżącym stanie badań w zakresie głównych subdyscyplin teologicznych i zna ich tendencje rozwojowe

K2_W05 dogłębnie zna i rozumie językowy wymiar źródeł i dyskursu teologicznego oraz ma pogłębioną wiedzę o historycznej zmienności języka

K2_W06 ma pogłębioną wiedzę na temat głównych kierunków teologicznych, dogłębnie rozumie ich założenia historyczne i sposób argumentacji

K2_W08 ma szeroką znajomość i dogłębnie rozumie zależności między kształtowaniem się idei teologicznych a zmianami w kulturze i w społeczeństwie oraz wpływ tych idei na powstawanie dzieł i kształtowanie instytucji kulturowych i społecznych

Umiejętności:

K2_U01 samodzielnie wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i integruje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych

K2_U02 samodzielnie interpretuje tekst teologiczny, dobierając właściwe metody badawcze, komentuje i konfrontuje tezy i założenia pochodzące z różnych tekstów, analizuje złożone argumenty teologiczne i ustala związki logiczne

K2_U03 twórczo wykorzystuje wiedzę teologiczną i metodologiczną w formułowaniu hipotez i konstruowaniu krytycznych argumentacji na podstawie własnej analizy źródeł i poglądów innych autorów

K_U06 potrafi precyzyjnie metodologicznie i terminologicznie komunikować z różnymi księgami złożone kwestie teologiczne, stawiać tezy i krytycznie je komentować

K2_U07 potrafi prowadzić dyskusję teologiczną, umożliwiającą krytyczną wymianę opinii w kwestiach teologicznych

Kompetencje społeczne:

K2_K01 zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

K2_K05 wykazuje aktywność w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie teologii, także w aspekcie praktycznym

Metody i kryteria oceniania:

W semestrze letnim studenci II roku TM/s uczęszczający na zajęcia są oceniani na podstawie obecności (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze) i aktywności na zajęciach (20%), pracy semestralnej (40%), oraz zaliczenia na ocenę z całości przedmiotu (40%); zaliczenie na ocenę obejmuje 5 pytań szczegółowych; pytania szczegółowe są oceniane od 0 do 5 punków każde; maksymalna liczba punktów wynosi 25; do otrzymania zaliczenia na ocenę w semestrze letnim jest wymagane uzyskanie 50% punktów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-24 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Borys Przedpełski
Prowadzący grup: Borys Przedpełski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie (w) + zal
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Borys Przedpełski
Prowadzący grup: Borys Przedpełski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie (w) + zal
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)