Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teologia dogmatyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-S2-Ts-TD2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teologia dogmatyczna
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Teologia dogmatyczna ma za zadanie:

przekazać nauczanie teologii starokatolickiej, w tym wiedzy o podstawowej

terminologii teologii starokatolickiej, jej zasadach oraz genezie, rozwoju

i znaczeniu;

przekazać wiedzę o starokatolicyzmie, w tym jego genezę, nurty, doktrynę i ustrój, kult i sytuację prawną;

przekazać wiedzę z teologii dogmatycznej, w tym na temat podstawowych pojęć, kierunków i o reprezentantach dogmatyki chrześcijańskiej od czasów

starożytnych aż do współczesności.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Pojęcie dogmatu. Chrześcijańskie i wyznaniowe pryncypia teologii dogmatycznej. W skład dogmatyki starokatolickiej wchodzą wszystkie istotne dla chrześcijaństwa zagadnienia teologiczne, m. in.: nauka o Bogu Ojcu i stworzeniu, trynitologia (nauka o Trójcy Świętej), chrystologia, soteriologia, eklezjologia, eschatologia, pneumatologia, nauka o sakramentach (sakramentologia), teologia mariologiczna (mariologia). W teologii starokatolickiej – podobnie jak w tradycji prawosławnej – dogmatyka odwołuje się do (bezpośrednio objawionych przez Boga) prawd wiary i moralności, które są wyprowadzane z Pisma Świętego i Tradycji.

Pełny opis:

Wprowadzenie. Biblijne podstawy eschatologii. Śmierć człowieka i życie po śmierci; Stary Testament, Nowy Testament, Tradycja. Zmartwychwstanie: Stary Testament, Nowy Testament (synoptycy, Ewangelia św. Jana, Listy Pawła), Tradycja. Sąd powszechny: Stary Testament, Nowy Testament (synoptycy, Listy Pawła, Listy powszechne, Ewangelia św. Jana i Apokalipsa), Tradycja.

Duch Święty w Starym i Nowym Testamencie. Duch Święty w patrystycznym nauczaniu. Pneumatologia od Soboru Nicejskiego (325) do Soboru Konstantynopolitańskiego I (381). Nicejsko-konstantynopolitańskie Wyznanie Wiary. Spór o Filioque. Pneumatologia Kościoła Wschodniego. Dialog starokatolicko – prawosławny a problem Filioque. Starokatolicka nauka o Duchu Świętym.

Zmartwychwstanie Jezusa a powstanie Kościoła. Kościół dziełem Ducha Świętego. Królestwo Boże w Nowym Testamencie. Jezus, Mesjasz – powołanie uczniów. Ustanowienie Dwunastu. Ostatnia Wieczerza a Kościół (świadectwo i przepowiadanie, sakrament i liturgia, posługa miłości bliźniego). Eklezjologia Nowego Testamentu (Ewangelie synoptyczne, Ewangelia Św. Jana, Pisma Pawłowe, Kościół w Listach pasterskich). Struktura Kościoła w epoce Nowego Testamentu: Gmina jerozolimska, Gminy Pawłowe, Kościół w okresie pierwszego tysiąclecia. Problem tradycji i sukcesji. Notae Ecclesiae: Jedność, Świętość, Powszechność, Apostolskość). Kościoły lokalne. Urząd w Kościele: biskupa, kapłana, diakona. Sobór Watykański I a papiestwo. Prymat i nieomylność papieża – stanowisko starokatolickie.

Sakramentologia ogólna: biblijne podstawy nauki o sakramentach, Tertulian, Augustyn – sakramenty jako znaki dające zbawienie. Chrzest: Nowotestamentowe podstawy chrztu, teologia chrztu w patrystyce, chrzest w teologii starokatolickiej, obrzęd chrztu. Bierzmowanie: biblijne podstawy bierzmowania, bierzmowanie w teologii starokatolickiej, obrzęd bierzmowania. Eucharystia: Eucharystia w Nowym Testamencie; Eucharystia – centrum życia pierwotnego Kościoła; Eucharystia w okresie patrystycznym; Eucharystia w teologii starokatolickiej, Eucharystia a jedność chrześcijan. Sakrament pokuty: podstawy biblijne, pokuta w epoce Ojców Kościoła, pokuta w teologii starokatolickiej, istotne elementy sakramentu pokuty. Sakrament chorych: namaszczenie chorych w Nowym Testamencie, namaszczenie chorych w okresie patrystycznym, namaszczenie chorych w teologii starokatolickiej, obrzęd namaszczenia chorych. Sakrament święceń: urząd kościelny w Piśmie Świętym, różne urzędy w Nowym Testamencie, urząd i jego przekazywanie w okresie patrystycznym, sakrament święceń w teologii starokatolickiej. Sakrament małżeństwa: biblijne źródła sakramentu małżeństwa (w Starym Testamencie, świadectwo Ewangelii, przyczynek Pawła, List do Efezjan), teologia sakramentu małżeństwa w okresie patrystycznym, sakrament małżeństwa w teologii starokatolickiej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bp U. Kury, Kościół starokatolicki. Historia, nauka, dążenia, Warszawa1996.

Ks. Cz. St. Bartnik, Dogmatyka katolicka, Lublin 1999.

G. L. Muller, Podręcznik Teologii Dogmatycznej. Nauka o Jezusie Chrystusie, Kraków 1998.

B. Stubenrauch, PodręcznikTeologii Dogmatycznej. Pneumatologia – Traktat o Duchu Świętym, Kraków 1995.

G. Koch, Podręcznik Teologii Dogmatycznej. Sakramentologia – Zbawienie przez Sakrament, Kraków 1999.

J. Finkenzeller, Podręcznik Teologii Dogmatycznej. Eschatologia, Kraków 2000.

A. Ganoczy, Podręcznik Teologii Dogmatycznej. Nauka o Stworzeniu, Kraków 1999.

W. Łosski, Teologia dogmatyczna, Białystok 2000.

Literatura uzupełniająca:

Pseudo-Dionizy Areopagita, O imionach bożych, Lublin, 1995.

Pseudo-Dionizy Aeropagita, Pisma teologiczne, t. 1 Imiona boskie. Teologia mistyczna.

Św. Ambroży, Wyjaśnienie Symbolu 3,5., tł. L. Gładyszewski, POK 26, 1970.

Augustyn, O Trójcy Świętej, Poznań 1963.

Breviarum fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, oprac. S. Głowa, I. Bieda, Poznań 1998.

Dokumenty Soborów Powszechnych, t. I, oprac. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2002.

J.N.D. Kelly, Początki doktryny chrześcijańskiej, Warszawa 1998.

H. Pietras, Początki teologii Kościoła, Kraków 2000.

Trójca Święta – tajemnica jedności, oprac. M.-A. Vannier, red. Wyd. pol. J. Naumowicz, M. Starowieyski, Warszawa 2000.

H. Hryniewicz, Nadzieja zbawienia dla wszystkich. Od eschatologii lęku do eschatologii nadziei, Warszawa 1989.

Cz. Bartnik, Chrystus – Syn Boga żywego, Lublin 2000.

T. Węcławski, Abba. Wobec Boga Ojca, Kraków 1999.

W. Kasper, Bóg Jezusa Chrystusa, Wrocław 1996.

J. Buxakowski, Stwórca i stworzenie. Teologia prawdy wiary, t. IV. Pelplin 1998.

F. Dziasek, Stwórca natury i Dawca łaski, Poznań 1959.

W. Kasper, Jezus Chrystus, Warszawa 1983.

E. Kopeć, Chrystologia: Jezus Chrystus – historia i tajemnica, Lublin 1982.

F. Dziasek, Jezus Chrystus – Boski Posłaniec: I. Traktat soteriologiczny, Ponań 1963.

F. Dziasek, Jezus Chrystus – Zbawcze Misterium: II. Traktatsoteriologiczny, Poznań 1963.

U. Kury, Grundsatzlich-theologische Erwagungen zur Filioque-Frage, IKZ 58 (1968), s. 81-108.

K. Stalder, Das ,,Filioque“ in den altkatholischen Kirchen, Beiheft zur Okumenischen Rundschau 39 (1981). s.89-99.

W. Wysoczański, Starokatolicka wspólnota kościelna, ,,Posłannictwo“ 1973, nr 1-2.

W. Wysoczański, Polski nurt starokatolicyzmu, Warszawa 1977.

H. Aldenhoven, Eklezjologiczna świadomość Kościołów starokatolickich, Posłannictwo 1985, nr 3-4.

V Conzemius, Katholizizmus ohne Rom. Die altkatholische Kirchengemeinschaft, Zurych 1969.

Z. Glaeser, W jednym Duchu jeden Kościół. Pneumatologiczna eklezjologia Nikosa A. Nissiotisa, Opole 1996.

S. Tabor, Kościół jako Lud Boży w ujęciu Yves M.-J. Congara, Kraków 1999.

F. Courth / P. Neuner, Podręcznik Teologii Dogmatycznej. Mariologia i Eklezjologia, Kraków 1999.

J. Ratzinger, Kościół wspólnoty, Lublin 1993.

L. Boff, Sakramenty Kościoła, Warszawa 1981.

J. Klinger, Geneza sporu o epiklezę. Eschatologiczny i memorialny aspekt eucharystii w kanonie pierwszych wieków, Warszawa 1970.

A. Gerken, Teologia Eucharystii, Warszawa 1977.

M. Uglorz, Świadectwo Lutra o Wieczerzy Pańskiej, ,,Rocznik Teologiczny ChAT” 1986, z. 1.

A. Skowronek, Sakramenty w ogólności: chrzest, bierzmowanie, Włocławek 1995.

A. Santorski, Bierzmowanie – sakrament Ducha Świętego, Warszawa 1992.

W. Hryniewicz, Dramat zbawienia. Medytacje eschatologiczne, Warszawa 1996.

A. Jankowski Eschatologia biblijna Nowego Testamentu, Kraków 1987.

Z. Kijas, Czyściec – czy jest i dla kogo?, Kraków 1999.

L. Kołakowski, Jeśli Boga nie ma..., wyd. 2, Warszawa 1990.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K1_W01 ma usystematyzowaną wiedzę o głównych subdyscyplinach

teologicznych, w tym o ich historycznym rozwoju i rozumie złożone zależności między nimi; zna i rozumie genezę i historyczny rozwój teologii starokatolickiej zna i rozumie metodologiczne powiązania teologii starokatolickiej z innymi naukami humanistycznymi (filozofia, psychologia, socjologia, nauki historyczne)

K1_W02 zna bieżący stan badań w zakresie głównych subdyscyplin

teologicznych, a w zaawansowanym stopniu wybranej problematyki

teologicznej ma podstawową wiedzą na temat bieżącego stanu badań w teologii starokatolickiej zna i rozumie różne kierunki i towarzyszące

im problemy w rozwoju współczesnej teologii starokatolickiej zna w zaawansowanym stopniu stan badań wybranej problematyki z zakresu teologii

starokatolickiej

K1_W03 zna terminologię teologiczną na poziomie zaawansowanym oraz

podstawową terminologię z zakresu pokrewnych dyscyplin humanistycznych;

na na poziomie zaawansowanym terminologię z zakresu pojęć stosowanych w

dogmatyce starokatolickiej zna terminologię filozoficzną, z zakresu nauk

o religii i psychologii człowieka

KI_W04 zna podstawową terminologię teologiczną w języku obcym zna podstawową terminologię teologiczną i źródłową w językach obcych

K1_W05 zna i rozumie w stopniu zaawansowanym metody interpretacji tekstu teologicznego potrafi dokonywać samodzielnej interpretacji tekstu teologicznego; zna i dogłębnie rozumie metody badawcze i sposoby argumentacji stosowane w teologii starokatolickiej

K1_W07 ma uporządkowaną wiedzę o głównych kierunkach teologicznych,

w aspekcie historycznym oraz rozumie ich argumentację teologiczną

ma uporządkowaną wiedzę o historycznym rozwoju nurtów teologii starokatolickiej; zna i rozumie zależności zachodzące pomiędzy dogmatyka starokatolicką i egzegezą i teologią biblijną

UMIEJĘTNOŚCI

K1_U01 potrafi wyszukać i dobierać informacje ze źródeł pisanych

i elektronicznych oraz krytycznie je oceniać

K1_U02 samodzielnie interpretuje i komentuje tekst teologiczny, dobierając

właściwe metody badawcze samodzielnie interpretuje i komentuje teksty

z zakresu teologii starokatolickiej

K1_U03 wykorzystuje wiedzę teologiczną i metodologiczną w krytycznej

analizie i syntezie na podstawie źródeł i poglądów innych autorów

wykorzystuje wiedzę z zakresu teologii starokatolickiej, w tym fundamentalnej do interpretacji tekstów należących do subdyscyplin teologii

potrafi krytycznie w sposób racjonalny odnieść się do różnych stanowisk

teologicznych

K1_U04 potrafi argumentować i wnioskować, analizując i rozwiązując złożone

zagadnienia teologiczne potrafi w zakresie podstawowym dokonywać

krytyki źródeł i stosowanych w nich technik retorycznych oraz ujawniać powiązania pomiędzy źródłami i celowość takich zabiegów u producentów źródeł

K1_U09 potrafi brać udział w dyskusji teologicznej, krytycznie oceniając

różne stanowiska i prezentując własne pomysły wsparte właściwą

argumentacją

K1_U10 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności

badawcze, planuje i realizuje własne uczenie się z wykorzystaniem

różnych źródeł, w tym obcojęzycznych, i technologii

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1_K01 krytycznie ocenia zakres posiadanej wiedzy i umiejętności i rozumie

potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

K1_K02 uznaje znaczenie wiedzy i gotów jest współpracy z ekspertami na potrzeby działań badawczych i realizacji zadań związanych z pracą zawodową

interesuje się współczesnymi koncepcjami, kierunkami i rozwiązaniami z zakresu teologii starokatolickiej oraz ich realnym wpływem na życie społeczno-religijne i kulturalne

K1_K05 identyfikuje problemy etyczne związane z pracą zawodową,

aktywnie współdziała w rozwiązywaniu problemów rozpoznaje i stara się zrozumieć etyczne aspekty życia duchowego w kontekście

multireligijności oraz postępującej laicyzacji i sekularyzacji

K1_K06 ma świadomość znaczenia polskiego i światowego dziedzictwa

teologicznego, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym,

dla rozwoju kulturowego i społecznego oraz dba o to dziedzictwo

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie:

obecności (dopuszczalne dwie nieobecności);

aktywności uczestników zajęć;

przygotowanych referatów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Egzamin, 0 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Gontarek, Damian Heratym
Prowadzący grup: Andrzej Gontarek, Damian Heratym
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie i egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Egzamin - Egzamin
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)