Chrześcijańska Akademia Teologiczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka kościelna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-S2-T-PKo4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka kościelna
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Praktyki studenckie są integralną częścią kształcenia w Sekcji Teologii

Starokatolickiej Wydziału Teologicznego ChAT. Odbywają się w ramach modułu

specjalnościowego Starokatolicka teologia praktyczna (MSS3). Nadzorowane są przez Kierownika praktyk studenckich powołanego przez Rektora ChAT.

Praktyki realizowane są z zachowaniem przepisów prawa ze szczególnym

uwzględnieniem ustaw o organizacjach pozarządowych, wolontariacie, ochronie danych osobowych.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem Praktyk Kościelnych jest:

- pogłębienie wiedzy i umiejętności nabytych na zajęciach w ChAT, ze

szczególnym uwzględnieniem ich praktycznego wykorzystania;

- przygotowanie studentów do praktycznego uczestnictwa w życiu Kościoła i jego lokalnych wspólnot;

- poznanie życia wewnątrzkościelnego ze zwróceniem szczególnej uwagi na

percepcję nauki dogmatycznej Kościoła w codziennym życiu wiernych i jego

zewnętrznej działalności;

- nabycie praktycznych umiejętności przydatnych zarówno w życiu kościelnym

jak i społecznym;

- kształtowanie postawy zaangażowania społecznego i samarytańskiego spojrzenia na drugiego człowieka.

Pełny opis:

Praktyki prowadzone są wyłącznie za zgodą i pod kierunkiem osób odpowiedzialnych za daną parafię, bądź też osób przez nie wyznaczonych.

Zadaniem praktyk jest:

a) zapoznanie się z praktyczną stroną życia parafialnego, jego złożoności,

problemów, celów, form działalności, struktury, itp.

b) praktyczne pogłębianie wiedzy zdobytej w ChAT z zakresu: śpiewu

liturgicznego, liturgiki, administracji kościelnej, katechetyki, homiletyki, itp.

c) nabycie nowych umiejętności przydatnych w życiu kościelno-parafialnym;

d) wprowadzenie do posługi kościelno-parafialnej;

Formy realizacji:

a) przygotowanie teoretyczne:

- spotkania konsultacyjno-przygotowawcze w wybranej parafii;

- uczestnictwo w dyżurach w kancelarii parafialnej;

b) obserwacja:

- bierny udział w nabożeństwach (np. w: katedrze św. Ducha w Warszawie,

katedrze w Płocku);

c) czynny udział w życiu parafialnym:

- pełnienie funkcji lektora (przygotowywanie ksiąg liturgicznych, oprawa

lektorska);

- pełnienie funkcji ministranta (przygotowywanie świątyni do nabożeństwa,

asystowanie duchownemu);

- prowadzenie modlitw porannych i wieczornych w Seminarium

Duchownym;

- praktyki homiletyczne ChAT realizowane w parafiach katedralnych

w Warszawie i Płocku;

- wygłoszenie kazania w świątyni zaakceptowanej przez Kierownika praktyk;

- udział w poza świątynnych posługach religijnych;

- dyżur w kancelarii parafialnej;

- uczestnictwo i przygotowywanie parafialnych spotkań (dziecięcych,

młodzieżowych, itp.);

d) konsultacje studenckie w łonie ChAT

- zdobyte doświadczenia i umiejętności powinny być przekazywane innym

studentom np. w ramach zajęć z teologii pastoralnej;

Sposoby realizacji:

- indywidualna posługa w parafii za zgodą jej władz;

- przedmiotowe praktyki liturgiczne i homiletyczne realizowane w katedrze w

Warszawie / Płocku;

- wakacyjne praktyki parafialne;

- praktyki w parafialnym bądź szkolnym punkcie katechetycznym;

- przynależność do ministrantów świątyń Warszawy / Płocka lub poza

katedrami za akceptacją Kierownika praktyk;

- przyjęcie święceń kapłańskich i posługa w parafii;

Literatura:

Księgi Liturgiczne Kościoła

Pismo święte

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K1_W05 zna i rozumie w stopniu zaawansowanym metody interpretacji tekstu teologicznego ma zaawansowaną wiedzę o interpretacji tekstów biblijnych w

teologii pastoralnej; potrafi duszpastersko interpretować teksty biblijne

K1_W12 zna i rozumie podstawy tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości w ramach działania instytucji kościelnych

K1_W16 zna i rozumie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych oraz odpowiedzialności prawnej nauczyciela w tym zakresie, a także zasady udzielania pierwszej pomocy

UMIEJĘTNOŚCI

K1_U05 Potrafi poprawnie formułować w mowie i na piśmie opracowania zagadnień teologicznych, odwołując się do materiałów źródłowych oraz różnych koncepcji teologicznych oraz stosując specjalistyczną terminologię

K1_U07 potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu kształcenia językowego

K1_U10 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze i pedagogiczne, planuje i realizuje własne uczenie się z wykorzystaniem różnych źródeł, w tym obcojęzycznych, i technologii

K1_U12 potrafi właściwie dobierać treści, tworzyć i dostosowywać do zróżnicowanych potrzeb uczniów materiały i środki oraz metody

pracy, rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia uczniów oraz projektować i prowadzić adekwatne działania

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1_K01 Krytycznie ocenia zakres posiadanej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

K1_K03 wykazuje wrażliwość na problemy i potrzeby społeczne i religijne różnych środowisk oraz jest gotowy do budowania relacji opartej na wzajemnym zaufaniu i do inicjowania działań na rzecz dobra dzieci i

osób wymagających opieki, pomocy i szczególnej troski, współpracując z

otoczeniem oraz wyspecjalizowanymi instytucjami i organizacjami edukacyjnymi, społecznymi i kościelnymi

K1_K04 w pracy zawodowej jest gotów myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

K1_K05 identyfikuje problemy etyczne związane z pracą zawodową, aktywnie współdziała w rozwiązywaniu problemów

Metody i kryteria oceniania:

W oparciu o Regulamin i Koncepcję student realizuje zakres praktyk. Efekty

zapisuje w Karcie Praktyk. Potwierdzeniem wpisów są oryginalne zaświadczenia z jednostek, w których student odbywał praktyki stwierdzające: kiedy, gdzie, w jakim wymiarze czasowym student odbywał praktyki, co należało do jego obowiązków oraz merytoryczną i osobowościową ocenę studenta.

W/w dokumentację ocenia (pozytywnie bądź negatywnie) Kierownik praktyk

studenckich powołany dla Sekcji Teologii Starokatolickiej. Pozytywna ocena praktyk wpisana przez Kierownika do Karty Praktyk i indeksu studenta skutkuje zaliczeniem praktyk.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-24 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyki, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Gontarek, Adrian Korczago, Doroteusz Sawicki
Prowadzący grup: Andrzej Gontarek, Adrian Korczago, Doroteusz Sawicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyki - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyki, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Gontarek, Adrian Korczago, Doroteusz Sawicki
Prowadzący grup: Andrzej Gontarek, Adrian Korczago, Doroteusz Sawicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyki - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)