Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tutoring - tryb indywidualny teologia lub pedagogika ChAT-SD-T1
Warsztaty (WAR) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Literatura jest ustalana indywidualnie i każdorazowo jest związana z projektem naukowym doktoranta i jego IPB.

Efekty uczenia się:

Wiedza: zna i rozumie

K_W01 w stopniu zaawansowanym światowy dorobek teoretyczny w teologii lub pedagogice w zakresie własnej specjalizacji, umożliwiający krytyczną rewizję istniejących paradygmatów

K_W02 wybrany światowy dorobek naukowy oraz kierunki jego rozwoju w teologii lub pedagogice w zakresie własnej specjalizacji oraz jego implikacje dla własnej działalności badawczej

K_W04 metody badań w teologii lub pedagogice z obszaru odpowiadającego własnej specjalizacji, szczególnie z zakresu gromadzenia, analizy oraz interpretacji danych ilościowych i jakościowych oraz mieszanych, uwzględniając najnowsze osiągnięcia i kierunki rozwoju w tym zakresie

Umiejętności: Potrafi

K_U1 wykorzystywać wiedzę z zakresu teologii lub pedagogiki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów, przede wszystkim w ramach wykonywania zadań o charakterze badawczym w naukach teologicznych lub konkretnej dyscyplinie nauk społecznych, w szczególności: (1) definiować cel i przedmiot badań, formułować problem i hipotezę badawczą; (2) prawidłowo dobierać oraz stosować metody badań, techniki i narzędzia badawcze, a także twórczo je rozwijać; (3) analizować i interpretować pozyskane dane; (4) transferować wyniki swych oraz cudzych prac badawczych do sfery gospodarczej i/lub społecznej

K_U4 planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze w teologii lub pedagogice, także przedsięwzięcia w środowisku międzynarodowym

Kompetencje społeczne: jest gotów do

K_K01 uznawania i promowania znaczenia wiedzy naukowej w rozwiązywaniu problemów badawczych

K_K02 krytycznej oceny dorobku uprawianej dyscypliny naukowej oraz własnego wkładu w rozwój tej dyscypliny

K_K05 przestrzegania standardów naukowych i zasad etyki pracy naukowej oraz systematycznego doskonalenia własnych kompetencji w działalności naukowej

Zakres tematów:

Tematyka zajęć jest ustalana indywidualnie zgodnie z Indywidualnym Planem Badawczym oraz pracą naukową i dydaktyczną doktoranta.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Wiktor Wysoczański 1/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Tadeusz Zieliński 1/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Jakub Kostiuczuk 1/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Renata Nowakowska-Siuta 1/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)