Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tutoring - tryb indywidualny teologia lub pedagogika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ChAT-SD-T1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tutoring - tryb indywidualny teologia lub pedagogika
Jednostka: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria doktoranckie

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest indywidualne wsparcie metodologiczne oraz w zakresie specyfiki Indywidualnego Planu Badawczego oraz założeń koncepcyjnych, teoretycznych i badawczych przygotowywanej rozprawy doktorskiej w dyscyplinach pedagogika i teologia.

Pełny opis:

Tematyka prowadzonych indywidualnie konsultacji z Doktorantem jest ustalana na podstawie bieżących prac nad Indywidualnym Planem Badawczym oraz prowadzonymi badaniami naukowymi, przygotowywaniem wystąpień konferencyjnych, problemami metodologicznymi związanymi z prowadzonymi w ramach projektu rozprawy doktorskiej badaniami naukowymi w dyscyplinach pedagogika i teologia. Poza ustalanymi na bieżąco i wymagającymi tutoringu problemami badawczymi tematyka zajęć seminaryjnych jest związana z:

1. Specyfiką dyscypliny pedagogika, dyscypliny teologia i ich paradygmatami badawczymi

2. Określeniem i uszczegółowieniem założeń IPB oraz bieżącą weryfikacją jego realizacji przez Doktoranta

3. Przygotowaniem Doktoranta do złożenia artykułów naukowych oraz wniosków grantowych

4. Omówieniem założeń badań naukowych w ramach IPB

5. Konstruowanie podstaw metodologicznych oraz procedury badawczej i analiz badań stanowiących podstawę rozprawy doktorskiej.

Literatura:

Literatura jest ustalana indywidualnie i każdorazowo jest związana z projektem naukowym doktoranta i jego IPB. Podstawę metodologiczną w dyscyplinie pedagogika wyznacza podręcznik E. Babbie, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2018.

Literatura w dyscyplinie teologia ustalana jest indywidualnie.

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: dyskusja, lektura tekstów naukowych

Punkt ECTS odpowiada 25–30 godzinom pracy doktoranta obejmującym zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, organizowanym przez uczelnię oraz indywidualną pracę doktoranta związaną z tymi zajęciami. • Nauczyciel akademicki zapewnia doktorantom informację zwrotną dotyczącą ich postępów w nauce za pośrednictwem USOS, maila służbowego w domenie chat.edu.pl; aplikacji Teams.

• Nauczyciel może ustalić w okresie obowiązywania szczególnych zasad postępowania w okresie pandemii COVID-19 zmianę dotychczasowych zasad oceniania cząstkowego i końcowego przy zapewnieniu jawności reguł postępowania i informowania doktorantów o tejże zmianie. Zmiana może dotyczyć wyłącznie formy zaliczenia lub egzaminu końcowego (ze zdalnego na stacjonarny przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa higienicznego i sanitarnego)

• postępach w nauce przeznaczona jest uczelniana platforma zdalnego nauczania lub inne tego typu narzędzie (Teams, USOS)

• Nauczyciel wyznacza termin konsultacji online dla doktorantów i studentów na platformie zdalnego nauczania (Teams oraz w USOS) lub/i lub stacjonarnie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą mailową.

• Wszelkie aktywności związane z monitorowaniem uczenia się studentów i udzielania im informacji zwrotnej są zapisywane w w aplikacji Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Sojka, Tadeusz Zieliński
Prowadzący grup: Jerzy Sojka, Tadeusz Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
zdalnie

Uwagi:

W okresie epidemii zajęcia mogą być prowadzone zdalnie w formie telekonferencji na platformie teams. Komunikacja ze studentami odbywa się także przez usos mail.

Zmieniają się tylko środki prowadzenia zajęć, warunki kwitowania ćwiczeń, wykładów i egzaminu pozostają bez zmian.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)