Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język rosyjski SJO-S1-PT-JR2
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Л.В.Миллер,Л.В.Политова "Жили-были". Златоуст, 2015

Головко О.В.-"Вперед!", Русский язык.Курсы, 2006

Л.Беликова, Т.Шутова, И.Ерофеева. Русский язык: первые шаги, часть 2. МИРС, 2011

Аршак Саркисян, Лианна Матевосян, Наира Мартирян . Русский для студентов-теологов . LAP LAMBERT Academic Publishing 2012

J.Jarosz, A.Kiciak Język Rosyjski dla studentów pedagogiki i psychologii.Lublin 2001

Materiały audio-wizualne

Учебно-тренировочные тесты по русскому языку как иностранному: Выпуск 1. Грамматика и лексика. Выпуск 2. Чтение. Выпуск 3. Письмо. Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, «Златоуст» Санкт-Петербург, 2009

Efekty uczenia się:

WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE

K(1)_W04 zna podstawową terminologię teologiczną lub pedagogiczną (w zależności od kierunku studiów) w języku rosyjskim

K(1)_W10 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI

K(1)_U07 potrafi posługiwać się językiem rosyjskim na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu kształcenia językowego

K(1)_U10 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze i pedagogiczne, planuje i realizuje własne uczenie się z wykorzystaniem różnych źródeł, w tym obcojęzycznych, i technologii

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO

K(1)_K01 krytycznie ocenia zakres posiadanej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego oraz pogłębienia znajomości się języka rosyjskiego.

K(1)_K06 Rozumie, na czym polega znaczenie języka rosyjskiego dla polskiego i światowego dziedzictwa kulturowego.

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

- bieżąca ocena zaangażowania w pracę podczas zajęć;(K(1)_U07; K(1)_U10)

- zlecone zadania pisemne, prezentacja (K1_W10; K(1)_U10)

-praca z tekstem, sprawdziany; (K1_W04; K1_K01; K1_K06 )

- test końcowy pisemny.(K1_U07)

Metody i kryteria oceniania:

Bilans punktów ECTS:

1 punkt-30 godzin kontaktowych

0,5- praca własna studenta

0,5- test końcowy

Semestr kończy się Zaliczeniem na ocenę. Warunkiem dopuszczenia do testu jest obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności nieusprawiedliwione, pozostałe

należy usprawiedliwić).

Na ocenę końcową składa się:

20% - obecność na zajęciach

20% - przygotowanie do zajęć i aktywność

20% - zaliczenie sprawdzianów pisemnych

40% - pisemny test końcowy

Ocena końcowa stanowi średnią ocenę ocen cząstkowych. Skala ocen:

5 - 90-100%

4,5- 83-89%

4 - 74-82%

3,5- 68-73%

3 - 60-67%

Zakres tematów:

1. Zdrowe żywienie i fast fud.

2. Zdrowie i sport.

3. Internet. Sieci społeczne.

4. Wygląd zewnętrzny i charakter człowieka.

5. Sklepy i zakupy.

7. Miasta Rosji.

Metody dydaktyczne:

Metody aktywizujące: ćwiczenia (klasyczne i symulacyjne); zadania interakcyjne, praca indywidualna i grupowa;

Dyskusja - zwykła, zwykła moderowana, efektywna (okrągłego stołu).

Metody twórczego myślenia np. „burza mózgów„.

Metody eksponujące: film, tekst, multimedia.

Zajęcia online (w razie lockdownu)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala 006
Oksana Velyka 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)