Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język rosyjski SJO-S1-PT-JR3
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Л.Г.Беликова, Т.А.Шутова, И .Н.Ерофеева. Русский язык: первые шаги. Часть 3. МИРС 2011.

Е.Р.Ласкарёва. "Чистая грамматика". Златоуст, 2008.

А.Родимкина, Н.Ландсман. "Россия: день сегодняшний". Златоуст, 2015

Учебно-тренировочные тесты по русскому языку как иностранному: Выпуск 1. Грамматика и лексика. Выпуск 2. Чтение. Выпуск 3. Письмо. Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, «Златоуст» Санкт-Петербург, 2009

А. Саркисян, Л. Матевосян, Н. Мартирян . Русский для студентов-теологов. LAP LAMBERT Academic Publishing 2012

J.Jarosz, A.Kiciak Język Rosyjski dla studentów pedagogiki i psychologii.Lublin 2001

Efekty uczenia się:

WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE

K(1)_W04 zna podstawową terminologię teologiczną lub pedagogiczną (w zależności od kierunku studiów) w języku rosyjskim

K(1)_W10 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI

K(1)_U07 potrafi posługiwać się językiem rosyjskim na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu kształcenia językowego

K(1)_U10 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze i pedagogiczne, planuje i realizuje własne uczenie się z wykorzystaniem różnych źródeł, w tym obcojęzycznych, i technologii

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO

K(1)_K01 krytycznie ocenia zakres posiadanej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego oraz pogłębienia znajomości się języka rosyjskiego.

K(1)_K06 Rozumie, na czym polega znaczenie języka rosyjskiego dla polskiego i światowego dziedzictwa kulturowego.

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

- bieżąca ocena zaangażowania w pracę podczas zajęć;(K(1)_U07; K(1)_U10)

- zlecone zadania pisemne, prezentacja (K1_W10; K(1)_U10)

-praca z tekstem, sprawdziany; (K1_W04; K1_K01; K1_K06 )

- test końcowy pisemny.(K1_U07)

Metody i kryteria oceniania:

Bilans punktów ECTS:

1 punkt-30 godzin kontaktowych

0,5- praca własna studenta

0,5- test końcowy

Semestr kończy się Zaliczeniem na ocenę. Warunkiem dopuszczenia do testu jest obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności nieusprawiedliwione, pozostałe

należy usprawiedliwić).

Na ocenę końcową składa się:

20% - obecność na zajęciach

20% - przygotowanie do zajęć i aktywność

20% - zaliczenie sprawdzianów pisemnych

40% - pisemny test końcowy

Ocena końcowa stanowi średnią ocenę ocen cząstkowych. Skala ocen:

5 - 90-100%

4,5- 83-89%

4 - 74-82%

3,5- 68-73%

3 - 60-67%

Zakres tematów:

Tematyka kursu:

1. Praca i i rynek pracy.

2. Styl życia.

3. Problemy współczesnego świata.

4. Internet i sieci społeczne. Technologii komputerowe w naszym życiu.

5. Człowiek a kultura.

6. Kultura gastronomiczna Rosji i Polski.

Materiał gramatyczny:

1. Czasowniki z partykułą: –ся/-сь

2. Czasowniki ruchu .

3. Czasowniki dokonane i niedokonane.

4. Odmiana rzeczowników.

5. Stopniowanie przymiotników i przysłówków.

6.Imiesłowy

7.Odmiana liczebników.

Metody dydaktyczne:

Metody aktywizujące: ćwiczenia (klasyczne i symulacyjne); zadania interakcyjne, praca indywidualna i grupowa;

Dyskusja - zwykła, zwykła moderowana, efektywna (okrągłego stołu).

Metody twórczego myślenia np. „burza mózgów„.

Metody eksponujące: film, tekst, multimedia.

praca z tekstem, prezentacje multimedialne, konwersacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 11:20 - 12:50, sala 006
Oksana Velyka 6/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)