Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika specjalna WNS-S2-PSz-PSp2
Wykład (WYK) Semestr letni 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Antoszewska B., Kosakowski, Cz. Uwarunkowania i kierunki rozwoju pedagogiki specjalnej Kupisiewicz, M. Słownik pedagogiki specjalnej

Borkowska M. Niepełnosprawność ruchowa u dzieci. [W:] Uczeń z niepełnosprawnością ruchową w szkole ogólnodostępnej. Loska, M., Myślińska, D. (red).

Csanyi, Y. Słuchowo-werbalne wychowanie dzieci z uszkodzonym narządem słuchu.

Deutsch Smith D. Pedagogika specjalna: podręcznik akademicki. T.1. T.2.

Pisula E.Autyzm u dzieci. Diagnoza, klasyfikacja, etiologia

Krause, A. Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej.

Kupisiewicz M. Słownik pedagogiki specjalnej

Mój uczeń nie słyszy. Poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych. Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Olechnowicz Hanna, Wiktorowicz R. (2012) Dziecko z autyzmem

Palak Z. Uczniowie niewidomi i słabowidzący w szkołach ogólnodostępnych

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Materiały szkoleniowe CZĘŚĆ II. (Internet)

Sadowska S. Nauczanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim: wybrane problemy teorii i praktyki.

Wdówik P. Technologie asystujące dla uczniów niewidomych w zakresie czytania i,

Ziątek K., Jaszczuk J. Dziecko niepełnosprawne ruchowo na drodze do niezależności.

Efekty uczenia się:

Wiedza

K_W01 Zna i rozumie miejsce pedagogiki specjalnej w systemie nauk oraz jej przedmiotowe i metodologiczne powiązania interdyscyplinarne.

K_W01 Zna subdyscypliny pedagogiki specjalnej, ich usystematyzowaną terminologię, specyfikę oraz przemiany związane z rozwojem wiedzy o osobach z niepełnosprawnością.

K_W05 Zna i rozumie współczesne podejścia do problemów osób z niepełnosprawnością (podmiotowość, godność, autonomia, samostanowienie, jakość życia).

Umiejętności

K_U01 Potrafi rozpoznawać i interpretować złożone problemy społeczne ukazując ich powiązania z różnymi obszarami subdyscyplin pedagogiki specjalnej i innymi naukami społecznymi oraz humanistycznymi i medycznymi.

K_U02 Potrafi analizować procesy i zjawiska wykorzystując aktualną wiedzę teoretyczną z zakresu poszczególnych subdyscyplin pedagogiki specjalnej.

Kompetencje społeczne

K_K03a Jest gotów do okazywania wrażliwości na problemy z obszaru poszczególnych subdyscyplin pedagogiki specjalnej oraz prezentowania właściwej postawy wobec osób z niepełnosprawnością i osób niedostosowanych społecznie.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywny udział w wykładach . Opracowanie projektu.

godziny kontaktowe 30 h

przygotowanie się do zajęć ćw. analiza literatury przedmiotu 10 h

przygotowanie projektu 20h

Zakres tematów:

Pedagogika specjalna jako dyscyplina naukowa teoretyczna, praktyczna, normatywna.

2. Pojęcia, cele, zadania, zasady i zakres pedagogiki specjalnej

3. Skala i dynamika zjawiska niepełnosprawności w Polsce i na świecie. Modele niepełnosprawności – zastosowanie i konsekwencje dla sytuacji społecznej osób z niepełnosprawnością.

4. Podmiotowość, autonomia, samostanowienie, jakość życia i godność osób

z niepełnosprawnością we współczesnym społeczeństwie

5. Charakterystyka subdyscyplin pedagogiki specjalnej

6. Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością, ich konsekwencje dla procesu rewalidacji oraz normalizacja warunków życia osób z niepełnosprawnością.

7. Zasady zachowania wobec osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności

8. Systemy kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - system segregacyjny a system włączający (cele i zadania kształcenia specjalnego)

9. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Sposoby zaspokajania specjalnych potrzeb edukacyjnych i społecznych oraz wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży:

9.1. z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera

9.2. słabosłyszących, niesłyszących

9.3. słabowidzących, niewidomych

9.4. z niepełnosprawnością ruchową

9.5. z niepełnosprawnością sprzężoną – osób głuchoniewidomych, osób z mózgowym porażeniem dziecięcym

9. Kreatywność osób z niepełnosprawnością w różnych przejawach ludzkiej aktywności.

Metody dydaktyczne:

Wykład, prezentacje mulimodalne, dyskusja, online (aplikacja Teams) analiza filmów dydaktycznych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 11:20 - 12:50, sala 202
Małgorzata Kupisiewicz 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)