Chrześcijańska Akademia Teologiczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
ostatnia migracja danych: ok. 9 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 618 dni temu

Witaj w systemie USOSweb Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Na tym serwerze logować się mogą wyłącznie pracownicy i studenci ChAT.

Informacje dla kończących studia

Osoby kończące studia zobowiązane są do wprowadzenia do systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD):
tytułu pracy dyplomowej w języku polskim, jeżeli praca dyplomowa była przygotowana w innym języku niż polski,
tytułu pracy dyplomowej w języku angielskim, jeżeli praca dyplomowa była przygotowana w innym języku niż angielski,
streszczenia pracy w języku polskim i języku angielskim oraz w języku oryginału, jeżeli język oryginału jest inny niż język polski lub język angielski,
słów kluczowych w języku polskim i języku angielskim oraz w języku oryginału, jeżeli język oryginału jest inny niż język polski lub język angielski,
elektroniczną wersję pracy dyplomowej przygotowanej w postaci jednego pliku w formacie pdf.

Szczegółowa instrukcja wprowadzania pracy do APD znajduje się na stronie: https://apd.chat.edu.pl/documents/page/instrukcja/
Prosimy o przestrzeganie harmonogramu.
W razie problemów z obsługą prosimy o kontakt dr Izabelą Kochan i.kochan@chat.edu.pl

Logowanie do systemu USOS

Loginem jest numer PESEL, hasło takie samo jak przy logowaniu się na stronę rekrutacji IRK.
W przypadku studentów zagranicznych indentyfikator są nadawane indywidualnie przez dziekanaty. 
Problemy z logowaniem należy zgłaszać do dziekanatu.

Instrukcja logowania się do poczty studenckiej znajduje się tutaj.

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE]

Administrator danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, ul. Broniewskiego 48, 01-771 Warszawa, reprezentowana przez Rektora ChAT.
Kontakt z Rektoratem ChAT: telefon/fax: +48 22 831-95-97, telefon kom.: +48 506-002-360, e-mail: chat@chat.edu.pl.

Inspektor Ochrony Danych
Rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie powołał Inspektora ochrony danych (IOD), z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych, wysyłając maila na adres: iod@chat.edu.pl.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe studentów ChAT są przetwarzane w celu dokumentacji przebiegu studiów.
Podstawa prawna: ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze.
Dane osobowe pracowników ChAT są przetwarzane w celu dokumentacji zatrudnienia na podstawie przepisów prawa, w szczególności: Kodeksu pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz przepisów podatkowych.

Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe studentów ChAT będą przechowywane przez okres niezbędny dla przeprowadzenia procesu kształcenia, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez 50 lat.
Dane osobowe pracowników ChAT będą przechowywane przez okres zatrudnienia w ChAT, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez 50 lat.

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami danych studentów ChAT będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz dostawca studenckiej poczty elektronicznej.
Odbiorcami danych pracowników ChAT będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz dostawca służbowej poczty elektronicznej.
Dostęp do danych osobowych posiadają upoważnieni przez Administratora pracownicy, którzy muszą mieć dostęp do tych danych, by wykonywać swoje obowiązki.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych zapisu.
Prawo do przenoszenia danych może zostać zrealizowane tylko w przypadku wynikającym z art. 165 ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym, tzn. w związku z chęcią przeniesienia z uczelni macierzystej na inną uczelnię, w tym uczelnię zagraniczną jest,
a powinno być Prawo do przenoszenia danych może zostać zrealizowane tylko w przypadku wynikającym z art. 85.1 i art. 69.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Obowiązek podania danych osobowych i konsekwencje ich niepodania
Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa.
Niepodanie danych osobowych skutkuje odmową przyjęcia na studia lub zawarcia umowę o pracę.

Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
W przypadku kiedy osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie, uzna, że są one przetwarzane z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (kontakt: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl).

Procedura składania podań elektronicznych

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2021 roku na Wydziale Teologicznym ChAT została wdrożona procedura składnia podań elektoronicznych w systemie USOSweb. 

Szanowni Studenci,
uprzejmie informujemy, że w Wydziale Teologicznym ChAT i Wydziale Nauk Społecznych ChAT wdrożona została procedura składania podań elektronicznych w systemie USOSweb. Złożenie podania odbywa się za pośrednictwem systemu USOSweb, po zalogowaniu się na indywidualne konto USOSweb. Złożenie podania w wersji elektronicznej jest równoważne złożeniu podania w wersji papierowej. Elektroniczny sposób złożenia podania zastępuje podpis studenta. Podanie w treści musi zawierać wyszczególnione w opisie elementy.

Decyzja wydana jest w trybie określonym w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego lub innych uchwał regulujących sferę praw i obowiązków studentów.Odpowiedź pojawia się w systemie USOSweb po najbliższej synchronizacji danych.

Składanie wniosków dotyczących zatwierdzania tematów prac dyplomowych

Studenci Wydziału Pedagogicznego ChAT studiów pierwszego* i drugiego** stopnia proszeni są o składanie wniosków dotyczących zatwierdzania tematów prac dyplomowych. Wniosek skierowany do Komisji Prac Dyplomowych należy złożyć za pośrednictwem systemu USOSweb, po zalogowaniu się na indywidualne konto do dnia 2 marca 2018 r.

Zdjęcie w systemie USOSweb

Szanowni Państwo,
przypominamy, że macie Państwo możliwość edycji ustawień widoczności zdjęcia w USOSweb.
Modyfikacja jest możliwa w zakładce -> DLA WSZYSTKICH -> Zdjęcie do legitymacji.

Rejestracja na fakultety

Uprzejmie informujemy, że rejestracja na przedmioty fakultatywne odbywa się za pośrednictwem systemu USOSweb, po zalogowaniu się na indywidualne konto. Zapisy odbywają się wg  harmonogramu opublikowanego na stronie www wydziału. Uwaga! W toku studiów nie można ponownie zapisywać się na zrealizowany przedmiot fakultatywny.

UWAGA!
Osoby, które nie uczestniczyły w szkoleniu APD zobowiązane są do zapoznania się zawartymi tam instrukcjami i harmonogramem prac.

Wszyscy studenci studiów I i II stopnia kończący studia w roku akademickim 2016/2017 podlegają procedurze archiwizacji prac w APD. Identyfikatorem dla konta jest numer PESEL (obcokrajowcy zamiast numeru pesel podają przyznany identyfikator.). Osoby, które dotychczas nie odebrały hasła dostępu do konta proszone są o zgłaszanie się po nie w trakcie trwania dyżurów (informacje o dyżurach poniżej)

W przypadku problemów z zalogowaniem prosimy wyjaśniać sprawę w dziekanacie swojego wydziału.

Za wszystkie dane widoczne w serwisie USOSweb odpowiedzialny jest dziekanat wydziału zalogowanej osoby.
Ponadto za oceny studenta z przedmiotów odpowiadają pracownicy dydaktyczni prowadzący przedmioty.
Zmianami haseł kont pracowniczych oraz rozwiązywaniem problemów technicznych zajmuje się informatyk:  Michał Frica m.frica@chat.edu.pl

Życzymy udanego korzystania z serwisu USOSweb!
Loginem jest numer PESEL, hasło takie samo jak przy logowaniu się na stronę rekrutacji IRK.

 

DYŻURY DLA STUDENTÓW

Wtorek

godz. 9-10

 

dyżur pełni Michał Frica, Informatyk, w pokoju 309

 

Czwartek

godz. 14:30-15:30

Pracownicy proszeni są o wcześniejszy kontakt mailowy w celu ustalenia terminu spotkania.

 

 

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)