Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Studia jednolite magisterskie WEiPO, 1 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Społecznych)

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Studia jednolite magisterskie WEiPO, 1 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z
WNS-SJ-WE-BHP1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe przepisy BHP, Przepisy przeciwpożarowe, Pierwsza pomoc przedmedyczna.

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-FPP1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Egzamin - 0 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dostarczają systematyczną wiedzę dotyczącą filozoficznych podstaw pedagogiki. Celem zajęć w szczególności jest: zapoznanie studentów z filozoficzną genezą pedagogiki jako dyscypliny naukowej oraz filozoficznymi i naukoznawczymi przesłankami paradygmatów pedagogiki współczesnej.

Strona przedmiotu
SJO-S1-PT-JA1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem zajęć jest wyrobienie kompetencji językowo

- komunikacyjnych w zakresie sprawności receptywnych i produktywnych przewidzianych dla poziomu B1+

Strona przedmiotu
SJO-S1-PT-JN1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem jest wyrobienie kompetencji językowo – komunikacyjnych w zakresie sprawności receptywnych i produktywnych przewidzianych dla poziomu B2 ESOKJ

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-JP1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kształtowanie i rozwijanie umiejętności rozumienia dzieł literackich i innych tekstów kultury. Rozwijanie twórczego i przyczynowego rozumienia charakteru działań językowych oraz kształtowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe.

Strona przedmiotu
SJO-S1-PT-JR1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem zajęć jest wyrobienie kompetencji językowo-komunikacyjnych w zakresie sprawności receptywnych i produktywnych przewidzianych dla poziomu B1+ ESOKJ

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-KI1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas wykładu studenci zapoznaja sie z podstawowymi informacjami dotyczącymi:

- procesu komunikacji,

- własnej roli w tym procesie i psychologicznymi zjawiskami mającymi na niego wpływ

- możliwości zwiekszenia efektywności w komunikacji interpersonalnej.

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-OWI1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady z zakresu OWI dostarczają podstawowej wiedzy na temat ochrony dóbr niematerialnych na podstawie przepisów prawa krajowego oraz konwencji i porozumień międzynarodowych.

Wprowadzają w specyfikę prawa własności intelektualnej (prawo autorskie i prawa pokrewne, prawo własności przemysłowej: patenty, wzory użytkowe i przemysłowe, znaki towarowe).

Studenci zapoznają się z zasadami przestrzegania prawa w zakresie ochrony własności intelektualnej (plagiat, naruszenie praw autorskich) oraz nabywają umiejętności w korzystaniu z dozwolonego użytku prywatnego i publicznego utworów chronionych.

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-PDO1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dostarczają podstawową wiedzę umożliwiającą rozumienie procesu dydaktycznego, stanowiąc teoretyczną podbudowę dla metodyk szczegółowych i zajęć specjalnościowych z pedagogiki. Celem zajęć w szczególności jest: zapoznanie studenta z dydaktyką jako działem pedagogiki wraz z jej podstawowymi kategoriami pojęciowymi i konceptualizacjami; kształtowanie umiejętności odniesienia teorii do praktyki edukacyjnej z uwzględnieniem realiów szkoły polskiej. Zajęcia mają charakter wprowadzający i są kontynuowane jako przedmiot dydaktyka szkolna, który kończy się egzaminem.

Strona przedmiotu
WNS-SB
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 2 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z organizacją i funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informacyjnego, sposobami udostępniania zbiorów, zasadami korzystania ze zbiorów i oferowanych usług oraz ze stroną internetową Biblioteki ChAT jako podstawowym źródłem informacji o Bibliotece i jej zasobach.

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-TW1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem zajęć jest dostarczenie studentom syntetycznej wiedzy dotyczącej współczesnych koncepcji wychowawczych z

uwzględnieniem tła historycznego w jakich koncepcje te się kształtowały.

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-WP1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem zajęć jest dostarczenie studentom syntetycznej wiedzy wprowadzającej w najważniejsze zagadnienia i obszary refleksji charakterystyczne dla współczesnej pedagogiki.

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-WPO1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są szerokiej prezentacji zagadnień z zakresu pedagogiki opieki, ze szczególnym uwzględnieniem elementów stanowiących podstawę pracy opiekuńczej. Do celów bardziej szczegółowych należy: zapoznanie z historią opieki nad dzieckiem, przedstawicielami pedagogiki opiekuńczej i ich systemami wychowania, podstawowymi pojęciami pedagogiki opieki.

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-WPPW1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Egzamin - 0 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wybór treści przedmiotu „Wstęp do pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej” pozwala na zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi teoretycznych podstaw pracy z dzieckiem w okresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Student zapoznaje się z podstawową wiedzą o pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej jako subdyscyplinach pedagogiki, ze znajomością jej przedmiotu i zajęć, celów, środków i stopni. Student zapoznaje się z tradycyjnymi i nowoczesnymi koncepcjami wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Student przeanalizuje profil rozwojowy dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz pracę nauczyciela w przedszkolu i klasach I-III. Student zapoznaje się z zasadami, formami, założeniami metodycznymi i metodami pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wiedza ta jest podstawowa dla przedmiotu „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”, realizowanego w II sem.

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-WPs1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przybliżenie uczestnikom podstawowej wiedzy w obszarze psychologii ogólnej jako dyscypliny naukowej.

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-WS1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie realizacji przedmiotu student powinien:

• posiąść podstawową wiedzę z zakresu socjologii ogólnej,

• opanować umiejętności operowania uzyskaną wiedzą w analizach rzeczywistości społecznej,

• posiąść umiejętność dostrzegania i formułowania istoty zjawisk społecznych,

• posiąść umiejętność odpowiedzialnego oddziaływania na środowisko społeczne,

• rozumieć znaczenie i wagę wiedzy i umiejętności społecznych.

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-WZFI1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dostarczają syntetycznej wiedzy dotyczącej najważniejszych pojęć i problemów filozofii integralnej. Ich celem jest wprowadzenie studentów we współczesną problematykę filozoficzną, zapoznanie z najważniejszą metateorią naszych czasów. Zajęcia mają za zadanie wzbudzić pragnienie dalszego zdobywania wiedzy filozoficznej.

Strona przedmiotu
SWF-S1-PT-WF1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia poświęcone są wprowadzeniu zasad kształtowania nawyku dbania o sprawność fizyczną oraz kondycję. Przewiduje się w ramach tego przedmiotu rozwój wszystkich cech motorycznych. Podczas zajęć na siłowni student realizuje założenia treningu ogólnorozwojowego zwiększając wydolność krążeniowo-oddechową, wytrzymałość, moc. Konstrukcja zajęć oparta jest na zasadzie obwodu stacyjnego, w którym ćwiczenia siłowe przeplatają się z wytrzymałościowymi. Obciążenie jak i intensywność są dopasowane do indywidualnych możliwości każdego studenta.

Strona przedmiotu
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)