Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PRiPS, semestr drugi (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Społecznych)

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: PRiPS, semestr drugi
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
WNS-S2-PRK-KI2
Komunikacja interpersonalna (od 2025-03-01)
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu
- (od 2025-03-01) PRiPS, semestr drugi

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest podniesienie umiejętności studentów w zakresie komunikacji interpersonalnej, świadomości technik wpływu, zapoznanie ze skutecznymi sposobami komunikacji, wyrobienie kompetencji niwelowania barier komunikacyjnych, budowania strategii wypowiedzi i osiągania celów komunikacyjnych.

Strona przedmiotu
WNS-S2-PS-MPP2
Mediacje w pracy pedagoga (od 2025-03-01)
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu
- (od 2025-03-01) PRiPS, semestr drugi

Skrócony opis

Proponowane zajęcia wychodzą naprzeciw potrzebom środowisk opiekuńczo-wychowawczych, dając szansę na przybliżenie mediacji, jako metody rozstrzygania sporów, do których dochodzi na terenie szkoły, domu, ulicy, placówek opiekuńczych na linii uczeń - uczeń, uczeń - nauczyciel, nauczyciel-nauczyciel, nauczyciel – rodzic/opiekun. Ponadto, kurs umożliwi poznanie praktycznych technik i narzędzi wspomagających proces prowadzenia mediacji szkolnych/rówieśniczych.

Strona przedmiotu
WNS-S2-P-MBS2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Egzamin - 0 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu
- (od 2025-03-01) PRiPS, semestr drugi

Skrócony opis

Podstawowym zadaniem zajęć jest dostarczenie studentom wiedzy na temat metodologii prowadzenia badań społecznych umożliwiającym im poprawne i zgodne z wymogami metodologii badań prowadzenie badań w ramach prac licencjackich oraz magisterskich a także przygotowania artykułów naukowych.

Strona przedmiotu
WNS-S2-PRK-MOR2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu
- (od 2025-03-01) PRiPS, semestr drugi

Skrócony opis

Założenia: wprowadzenie do teoretycznych i metodycznych podstaw wychowania resocjalizującego.

Celem przedmiotu jest orientacja w zakresie charakterystyki niedostosowania społecznego, analiza poszczególnych elementów niedostosowania, w tym przejawy i przyczyny zachowań niezgodnych z przyjętymi normami społecznymi, stan osobowości jednostki niedostosowanej oraz uchwycenie funkcjonalnych związków między tymi czynnikami. Zajęcia poświęcone będą systematycznemu opisowi samego procesu resocjalizacji w aspekcie metodycznym, w tym szczegółowych zadań wychowania resocjalizującego oraz metod ich realizacji.

Strona przedmiotu
WNS-S2-PRiPS-PK2
Prawo karne (od 2025-03-01)
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu
- (od 2025-03-01) PRiPS, semestr drugi

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów przede wszystkim z instytucjami części ogólnej prawa karnego materialnego oraz nauczenie stosowania ich w praktyce, w tym z zasadami odpowiedzialności karnej, systemem i zasadami wymiaru kar i środków karnych oraz klasyfikacją i podstawowymi kategoriami przestępstw, formami popełnienia przestępstwa, winą i jej formami, a nadto środkami probacyjnymi.

Strona przedmiotu
WNS-S2-PRiPS-PPZS2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu
- (od 2025-03-01) PRiPS, semestr drugi

Skrócony opis

Celem zajęć jest przybliżenie studentom zagadnień dotyczących zjawisk społecznych o charakterze patologicznym oraz pojęć z zakresu prewencji patologii i zagrożeń społecznych. W trakcie zajęć student zapozna się z wybranymi teoriami dewiacji, pozna genezę, istotę, uwarunkowania, mechanizmy i rodzaje zachowań dewiacyjnych. Celem zajęć jest również zapoznanie studentów z metodami i formami pracy profilaktyczno-wychowawczej w środowisku.

Strona przedmiotu
WNS-S2-PRiPS-PSR2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu
- (od 2025-03-01) PRiPS, semestr drugi

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z wiedzą teoretyczną na temat podstawowych umiejętności niezbędnych do pracy w instytucjach samorządowych i pozarządowych zajmujących się profilaktyką społeczną i resocjalizacją, a także zapoznanie ich z praktycznym wymiarem działalności tych podmiotów poprzez prezentowanie wdrażanych w nich programów, projektów oraz tzw. dobrych praktyk. Dodatkowym celem zajęć jest motywowanie studentów do społecznego myślenia i rozumienia rangi dialogu w procesie budowania odpowiedzialności społecznej oraz kształtowania uwarunkowań pomyślnej socjalizacji członków społeczności.

Strona przedmiotu
WNS-S2-PRiPS-RPP2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu
- (od 2025-03-01) PRiPS, semestr drugi

Skrócony opis

Założenia: wprowadzenie do podstawowych założeń z zakresu resocjalizacji penitencjarnej, w tym penitencjarnych programów resocjalizacyjnych oraz formach edukacji skazanych, realizowanych w zakładach karnych w Polsce wobec osób skazanych i pozbawionych wolności. Przybliżenie podstawowych metod oddziaływań resocjalizacyjnych stosowanych przez wychowawców wobec osób skazanych.

Strona przedmiotu
WNS-S2-PRiPS-SM2
Seminarium magisterskie (od 2025-03-01)
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu
- (od 2025-03-01) PRiPS, semestr drugi

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do pisania pracy magisterskiej oraz wspieranie ich w tym procesie. Dotyczy to zarówno kwestii merytorycznych związanych z wyborem określonego tematu pracy, jak też zagadnień metodologicznych. Podczas zajęć student omawia z promotorem kwestie dotyczące teoretycznych i badawczych aspektów swojej pracy, konsultuje poszczególne etapy swojego postępowania badawczego, rozbudowuje wiedzę w zakresie pisania tekstów naukowych.

Strona przedmiotu
WNS-S2-PRiPS-WTP2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu
- (od 2025-03-01) PRiPS, semestr drugi

Skrócony opis

Współczesne tendencje w profilaktyce i resocjalizacji. Celem przedmiotu jest orientacja w zakresie współczesnych systemów i modeli oddziaływań resocjalizacyjnych oraz profilaktycznych. W ramach zajęć zostaną omówione psychologiczne, socjologiczne i biologiczne teorie oddziaływań resocjalizacyjnych, w tym psychodynamiczne sposoby oddziaływań resocjalizacyjnych, główne teorie socjologiczne wyjaśniające zachowania dewiacyjne. Zajęcia poświęcone będą systematycznemu opisowi samego procesu resocjalizacji oraz działań profilaktycznych podejmowanych w środowisku otwartym, tj. powstania, rozwoju i ewolucji kurateli sądowej, rodziny zastępczej, środowiskowych programów profilaktycznych podejmowanych szczególnie wobec osób zagrożonych demoralizacją.

Strona przedmiotu
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)