Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Egzegeza Nowego Testamentu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-S2-Tps-ENT2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Egzegeza Nowego Testamentu
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Egzegeza Nowego Testamentu WT-S2-Tps-ENT1

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Studenci pogłębiają wiedzę w zakresie zasad interpretacji tekstu Pisma Świętego, doskonalą umiejętność samodzielnego badania i interpretowania tekstów Nowego Testamentu oraz krytycznego korzystania z literatury przedmiotu.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z prawosławnym podejściem do Pisma Świętego, z jego wspólnotowym charakterem oraz duchowym wymiarem na przykładzie egzegezy Dziejów Apostolskich.

Prawosławne podejście do Pisma Świętego cechuje między innymi holistyczne badanie, obejmujące historyczny, literacki i teologiczny aspekt w krytycznym ujęciu - poszukującym prawdy na zasadzie rozróżnienia prawdy i fałszu. Pismo posiada kościelny, wspólnotowy wymiar i wraz z Tradycją Świętą stanowi dynamiczną rzeczywistość wzajemnej relacji Boga i ludzi. Również egzystencjalny, duchowy wymiar Pisma Świętego jest przedmiotem prawosławnej egzegezy.

Zajęcia obejmują egzegezę, interpretację i aktualizację tekstu Dziejów Apostolskich z wykorzystaniem niektórych założeń krytyki tekstu, krytyki literackiej i metod teologicznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- The Greek New Testament, ed. K. Aland, M. Black, C.M. Martini, United Bible Societies 1983;

- Grecko-polski Nowy Testament: wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi, tum. R. Popowski, M. Wojciechowski, Warszawa 1994;

- Remigiusz Popowski, Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu: wydanie z pełną lokalizacją greckich haseł, kluczem polsko-greckim oraz indeksem form czasownikowych, Warszawa 1997;

- Jan Flis, Metodologia Nowego Testamentu, Pelplin 1994;

- Werner G. Jeanrond, Hermeneutyka teologiczna: Rozwój i znaczenie, tłum. M. Borowska, Kraków 1999;

- Hugolin Langkammer, Metodologia Nowego Testamentu, Opole 1991;

- Janusz Czerski, Metodologia Nowego Testamentu (OBT 126), Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO, Opole [1997] 2012;

Stefan Szymik, Współczesne modele egzegezy biblijnej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013;

Ks. Roman Bartnicki, Kinga Kłósek, Metody interpretacji Nowego Testamentu. Wprowadzenie, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2014;

- Dzieje Apostolskie, Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, Eugeniusz Dąbrowski, Poznań 2008;

- Dzieje Apostolskie, Tłumaczenie, wstęp i komentarz, Hugolin Langkammer, Lublin 2008;

- Justin Taylor, Dzieje Apostolskie: komentarz, tłum. B. Widła, Warszawa 2006;

- Dzieje Apostolskie: egzegeza, interpretacja, teologia, red. nauk. W. Chrostowski, Toruń 2008;

- Иже во святых отца нашего Иоанна Златоустого архиепископа константинополъского, Избранные творения, Беседы на Деяния Апостолъские, Москва 1994;

- блаженный Феофилакт Болгарский, Толкование на Деяния святых Апостолов;

https://azbyka.ru/otechnik/Feofilakt_Bolgarskij/tolkovanie-na-dejanija-svjatykh-apostolov/

- профессор Александр Павлович Лопухин, Толковая Библия, Толкование на Деяния Святых Апостолов.

https://azbyka.ru/otechnik/Lopuhin/tolkovaja_biblija_55/

Literatura uzupełniająca:

- Dzieje Apostolskie: Listy św. Pawła, opr. Andrzej Sebastian Jasiński, Warszawa 1997, t. 9;

- Anna Maria Canopi, Dzieje Apostolskie: tych faktów jesteśmy świadkami: Lectio divina, tłum. A. Wojnowski, Kraków 2009;

- William Berclay, Dzieje Apostolskie, tłum. R. Kowalczuk, W. Zachowicz, Warszawa 1979;

- Richard J. Villon, Dzieje Apostolskie [w:] Katolicki Komentarz Biblijny, red. R.E. Brown, J.A. Fitzmyer, R.E. Murphy, red. wyd. polskiego W. Chrostowski, Warszawa (bez roku), s. 1177-1253.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K2_W01 - dogłębnie rozumie znaczenie wpływu interpretacji biblijnej na kształtowanie się głównych kierunków refleksji teologicznej

K2_W02 - ma gruntowną, wieloaspektową i podbudowaną teoretycznie znajomość metod interpretacji tekstu biblijnego

zna dogłębnie historię interpretacji NT

K2_W04 - zna dogłębnie terminologię teologiczną na poziomie rozszerzonym, w tym w języku obcym, i zna terminologię z zakresu pokrewnych dyscyplin humanistycznych

K2_W05 - ma pogłębioną wiedzę o historyczno-językowym wymiarze biblistyki

K2_W06 - dogłębnie rozumie złożoność i wielokierunkowość badań biblistycznych

UMIEJĘTNOŚCI

K2_U01 - samodzielnie wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i integruje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych

K2_U02 - samodzielnie interpretuje tekst teologiczny, dobierając właściwe metody badawcze, komentuje i konfrontuje tezy i założenia pochodzące z różnych tekstów, analizuje złożone argumenty teologiczne i ustala związki logiczne

K2_U04 - potrafi napisać własne opracowanie interpretacji wybranego tekstu biblijnego lub problemu biblistycznego, uwzględniając współczesny stan wiedzy

K2_U07 - potrafi prowadzić dyskusję teologiczną w, umożliwiającą krytyczną wymianę opinii w kwestiach teologicznych

K2_U09 - potrafi wykorzystywać swoją wiedzę biblijną i umiejętności egzegetyczne w indywidualnym i zespołowym przygotowaniu się do działań w praktyce kościelnej i pedagogicznej

K2_U11 - potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, rozwijać swoje umiejętności badawcze w zakresie biblistyki

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K2_K01 - zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

K2_K05 - wykazuje aktywność indywidualną i inicjuje działania zespołowe w celu praktycznego wykorzystania badań egzegetycznych

K2_K07 - ma świadomość znaczenia polskiego i światowego dziedzictwa w zakresie biblistyki; angażuje się w działania o charakterze religijno-biblistycznym w ramach uczestnictwa w życiu religijnym, społecznym i kulturalnym

Metody i kryteria oceniania:

Metody weryfikacji efektów uczenia się:

- pisemna praca zaliczeniowa: K2_W02, K2_U02, K2_U04

- aktywność w trakcie ćwiczeń: K2_W04, K2_U07, K2_U11,

- egzamin: K2_W02, K2_W05, K2_W06, K2_U11, K2_K07

Zaliczenie wykładu na podstawie obecności.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności i aktywności w trakcie ćwiczeń oraz przygotowania na piśmie i prezentacji na ćwiczeniach pracy na zadany temat.

Dopuszczalne są po dwie nieobecności dla ćwiczeń i wykładów. Pozostałe należy usprawiedliwić (usprawiedliwienie lekarskie, sądowe lub z uczelni).

Zasady oceniania prac pisemnych:

1-5 pkt - ocena 2;

6-7 pkt - ocena 3;

7-8 pkt - ocena 4;

9-10 pkt - ocena 5.

Ocena z egzaminu ustnego wystawiana jest na podstawie odpowiedzi na trzy wybrane zagadnienia.

Zasady oceniania na egzaminie:

- ocena 2: brak podstawowej wiedzy, umiejętności, kompetencji w zakresie wytyczonym przez cele przedmiotu, wymagania i efekty kształcenia.

- ocena 3: zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie wytyczonym przez cele przedmiotu, wymagania i efekty kształcenia.

- ocena 4: gruntowna wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie wytyczonym przez cele przedmiotu, wymagania i efekty kształcenia.

- ocena 5: pogłębiona i poszerzona w wyniku własnych studiów i poszukiwań badawczych wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie wytyczonym przez cele przedmiotu, wymagania i efekty kształcenia.

Student posiadający zgodę na Indywidualną organizację studiów (IOS) obowiązkowo na początku cyklu (tj. semestru) zgłasza się do nauczyciela akademickiego w celu ustalenia indywidualnego toku pracy i zasad uzyskania zaliczeń oraz przystąpienia do egzaminu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Egzamin, 0 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wsiewołod Konach
Prowadzący grup: Wsiewołod Konach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie i egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Egzamin - Egzamin
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)