Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-S2-T-SM1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest doskonalenie metodologii przygotowywania pracy magisterskiej. Studenci doskonalą umiejętność pisania i prezentowania pracy magisterskiej. Zapoznają się z metodologia pracy naukowej. Prezentowane są postępy w pisaniu pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Kształcenie dotyczy opanowania metodologii przygotowywania i napisania pracy magisterskiej. Seminarium umożliwia uzyskanie poszerzonych kompetencji z zakresu wybranej subdyscypliny teologicznej i zastosowanie ich w opracowywanej pracy dyplomowej. Celem seminarium dyplomowego jest opracowanie w uzgodnieniu z promotorem koncepcji pracy dyplomowej, a następnie jej dyskusja, przeprowadzenie własnej analizy wybranego problemu badawczego pod opieką naukową i zgodnie ze wskazaniami merytorycznymi promotora i monitorowanie procesu pisania pracy magisterskiej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007;

Guzewicz A., ABC pisania prac licencjackich i magisterskich, Olsztyn – Ełk 2010;

Szkutnik Z., Metodyka pisania pracy dyplomowej. Skrypt dla studentów, Poznań 2005;

G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Kraków 1995;

Wójcicki W., Prace i egzaminy dyplomowe. Regulaminy, standardy, wskazówki, Warszawa 2006;

Wóycik K., Piszę akademicką pracę promocyjną, licencjacką, magisterską, doktorską…, Warszawa 2005

R. Kozłowski, Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

M. Ozorowski, Przewodnik dla piszących pracę naukową, Warszawa 2006.

M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów, Kraków 2008.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K2_W01 - ma wiedzę o historycznym rozwoju wybranej subdyscypliny teologicznej i jej związkach z innymi subdyscyplinami

K2_W03 - ma wszechstronną orientację w aktualnym stanie badań z wybranej subdyscypliny teologicznej oraz nad wybraną problematyką teologiczną

UMIEJĘTNOŚCI:

K2_U01- samodzielnie wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i integruje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych

K2_U04 - pisze opracowania monograficzne na podstawie samodzielnie dobranej literatury, stosując oryginalne podejścia i uwzględniając nowe osiągnięcia w zakresie teologii

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

K2_K01 zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

K2_K05 wykazuje aktywność w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie teologii, także w aspekcie praktycznym

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie obecności (dopuszczalne dwie nieobecności) i ustalenia tematu pracy i przygotowania jej koncepcji.

Student posiadający zgodę na Indywidualną organizację studiów (IOS) obowiązkowo na początku roku akademickiego zgłasza się do nauczyciela akademickiego w celu ustalenia indywidualnego toku pracy i zasad uzyskania zaliczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Hintz, Adam Magruk, Jerzy Tofiluk
Prowadzący grup: Marcin Hintz, Adam Magruk, Jerzy Tofiluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)