Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do Nowego Testamentu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-S1-Ts-WNT2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do Nowego Testamentu
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Tematyka zajęć obejmuje kluczowe zagadnienia ogólne dotyczące charakteru, powstania i wiarygodności ksiąg Nowego Testamentu. Studenci nabierają umiejętności w zakresie interpretacji tekstów nowotestamentowych.

Pełny opis:

Na wykładach i ćwiczeniach studenci poznają kluczowe zagadnienia ogólne odnoszące się do charakteru, powstania i wiarygodności Nowego Testamentu. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z dziejami przedmiotu, nazwami, podziałem, treścią, autorstwem i okolicznościami powstania poszczególnych ksiąg nowotestamentowych, natchnieniem, kanonem, apokryfami, najstarszymi rękopisami, przekładami, figurami retorycznymi oraz archeologią Drugiego Testamentu. Studenci nabywają również praktycznych umiejętności w interpretacji nauki Jezusa Chrystusa i apostołów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bruce F. F., Wiarygodność pism Nowego Testamentu, Katowice 1991

Cullmann O., Zarys historii ksiąg Nowego Testamentu, Przełożyła W. Kowalska, Warszawa 1968.

Dąbrowski E., Prolegomena do Nowego Testamentu, Warszawa 1952.

Jelonek T., Wprowadzenie do Nowego testamentu, Kraków 2008.

Langkammer H., Apokryfy Nowego Testamentu, Katowice 1989.

Musset J., Książka o Biblii. Nowy Testament, Warszawa 1995.

Roloff J., Wprowadzenie do Nowego Testamentu, Warszawa 2008.

Rubinkiewicz R. (red.), Wstęp do Nowego Testamentu, Poznań 1996.

Wolniewicz M., Wczoraj i dzisiaj Biblii, Gniezno 1994.

Literatura pomocnicza:

Bednarz M., Ewangelie synoptyczne, Tarnów 2003.

Naumczyk A., Palestynologia. Kraj, ludność, obyczaje, Warszawa 1962.

Romaniuk K., Nowy Testament bez problemów, Warszawa 1983.

Salas A., Ewangelie synoptyczne. Jezus - Ten, który głosi Królestwo Boże, Częstochowa 2002.

Salas A., Ewangelia wg św. Jana. Jezus - Ten, który stwarza nowego człowieka, Częstochowa 2002.

Salas A., Paweł z Tarsu. Pierwszy teolog chrześcijaństwa, Częstochowa 2003.

Salas A., Apokalipsa. Symbolizm czy rzeczywistość historyczna?, Częstochowa 2004.

Świderkówna A., Rozmowy o Biblii. Nowy Testament, Warszawa 2002.

Wolniewicz M., W kręgu Nowego Przymierza, Poznań 1985.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K1_W01 ma usystematyzowaną wiedzę o głównych subdyscyplinach teologicznych, w tym o ich historycznym rozwoju i rozumie złożone zależności między nimi

K1_W02 zna bieżący stan badań w zakresie głównych subdyscyplin teologicznych, a w zaawansowanym stopniu wybranej problematyki teologicznej

K1_W05 zna i rozumie w stopniu zaawansowanym metody interpretacji tekstu teologicznego

K1_W07 ma uporządkowaną wiedzę o głównych kierunkach teologicznych w aspekcie historycznym oraz rozumie ich argumentację teologiczną

Umiejętności:

K1_U01 potrafi wyszukać i dobierać informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych oraz krytycznie je oceniać

Kompetencje społeczne:

K1_K01 krytycznie ocenia zakres posiadanej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

K1_K06 ma świadomość znaczenia polskiego i światowego dziedzictwa teologicznego, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym, dla rozwoju kulturowego i społecznego oraz dba o dziedzictwo

Metody i kryteria oceniania:

W semestrze letnim studenci uzyskują zaliczenie z przedmiotu Wstęp do Nowego Testamentu na podstawie obecności na zajęciach (20 %), pracy zaliczeniowej o objętości 10 stron (40 %) oraz sprawdzianu ustnego na ocenę (40%).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Borys Przedpełski
Prowadzący grup: Borys Przedpełski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami ogólnymi dotyczącymi Nowego Testamentu. Studiujący nabierają umiejętności w zakresie poznania i rozumienia wybranych tekstów biblijnych Nowego Testamentu, które odnoszą się do życia, działalności i nauki Jezusa Chrystusa oraz znanych postaci i wydarzeń Nowego Testamentu. Udział w zajęciach umożliwia studentom teoretyczne i praktyczne wykorzystanie nabytej wiedzy i zdobytych umiejętności w przyszłej pracy dydaktycznej, naukowej, publicystycznej, duszpasterskiej, katechetycznej i misyjnej.

Pełny opis:

Podczas wykładów słuchacze poznają podstawowe zagadnienia wstępne dotyczące Nowego Testamentu. Celem zajęć jest w szczególności zapoznanie studiujących z dziejami wstępu do Nowego Testamentu, wiadomościami wstępnymi o Drugim Testamencie (nazwami, liczbą, podziałem, treścią, autorami, czasem powstania, układem testu i znaczeniem Nowego Testamentu dla chrześcijan), pojęciem i rozumieniem natchnienia biblijnego na podstawie ksiąg Nowego Przymierza, pism teologów chrześcijańskich i postanowień soborów kościelnych, definicją i kształtowaniem się kanonu drugiej części Pisma Świętego, klasyfikacją i tematyką apokryfów, najstarszymi rękopisami Nowego Testamentu (papirusami, kodeksami majuskułowymi, kodeksami minuskułowymi, lekcjonarzami), obcymi i polskimi przekładam ksiąg Nowego Przymierza, figurami retorycznym Drugiego Testamentu oraz odkryciami archeologicznymi odnoszącymi się do osób i miejsc opisanych na kartach Nowego Testamentu. Na ćwiczeniach studenci nabierają umiejętności w zakresie poznania i interpretacji wybranych tekstów biblijnych i apokryficznych Nowego Testamentu. Udział studentów w zajęciach umożliwia im wykorzystanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w pracy zawodowej i kościelnej jako nauczyciele akademiccy, katecheci i duszpasterze.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bruce F. F., Wiarygodność pism Nowego Testamentu, Katowice 1991.

Cullmann O., Zarys historii ksiąg Nowego Testamentu, Warszawa 1968.

Dąbrowski E., Prolegomena do Nowego Testamentu, Warszawa 1952, s. 1-52.

Jelonek T., Wprowadzenie do Nowego Testamentu, Kraków 2008.

Langkammer H., Apokryfy Nowego Testamentu, Katowice 1989.

Musset J., Książka o Biblii. Nowy Testament, Warszawa 1995.

Roloff J., Wprowadzenie do Nowego Testamentu, Warszawa 2008.

Rubinkiewicz R. (red.), Wstęp do Nowego Testamentu

Wolniewicz M., Wczoraj i dzisiaj Biblii, Gniezno 1994.

Literatura uzupełniająca:

Bednarz M., Ewangelie synoptyczne, Tarnów 2003.

Naumczyk A., Palestynologia, kraj, ludność, obyczaje, Warszawa 1962.

Romaniuk K., Morfokrytyka i historia redakcji, czyli Form- i Redaktionsgeschichte, Warszawa 1983.

Romaniuk K., Nowy Testament bez problemów, Warszawa 1983.

Romaniuk K., Nowy Testament bez problemów, Warszawa 1983.

Salas A. Ewangelie synoptyczne. Jezus - Ten - który głosi Królestwo Boże, Częstochowa 2002.

Salas A., Ewangelia wg św. Jana. Jezus - Ten, który stwarza nowego człowieka, Częstochowa 2002.

Salas A., Paweł z Tarsu. Pierwszy teolog chrześcijaństwa, Częstochowa 2003.

Salas A., Apokalipsa. Symbolika czy rzeczywistość historyczna?, Częstochowa 2004.

Świderkówna A., Rozmowy o Biblii. Nowy Testament, Warszawa 2002.

Wolniewicz M., W kręgu Nowego Przymierza, Poznań 1985.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)