Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język starocerkiewnosłowiański

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-S1-Tps-JScs4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język starocerkiewnosłowiański
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce (starożytne)

Założenia (opisowo):

Student zna okoliczności powstania piśmiennictwa słowiańskiego. Student posiada umiejętność czytania i przyswaja podstawowe słownictwo biblijnego języka starocerkiewnosłowiańskiego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zakres tematyczny obejmuje poznanie najważniejszych zagadnień dotyczących fonetyki i fleksji scs. Odmiany zaimków, przymiotników i czasowników. typy liczebników. Części mowy nieodmienne: przysłówek, przyimek spójnik. Wybrane zagadnienia z zakresu składni języka scs.

Pełny opis:

Zakres tematyczny obejmuje poznanie najważniejszych zagadnień dotyczących fonetyki i fleksji scs.

1. Zaimek. Odmiana zaimków rodzajowych wskazujących, zaimków nierodzajowych osobowych i zwrotnego oraz zaimków pytajnych.

2. Przymiotnik. Typy przymiotników oraz tworzenie stopnia wyższego i najwyższego.

3. Czasownik. Kategorie osoby, liczby, strony, trybu i aspektu, system czasów. Tematy czasownikowe, formy oparte na temacie czasu teraźniejszego i tematu czasu przeszłego. Podział czasowników scs. na pięć koniugacji wg przyrostków tematu czasu teraźniejszego. Czasowniki tematyczne i atematyczne. Budowa, odmiana i znaczenie form czasownikowych.

4. Liczebniki. Typy i przebudowa dawnego systemu odmian.

5. Części mowy nieodmienne: przysłówek, przyimek spójnik.

6. Wybrane zagadnienia z zakresu składni języka scs.

Poznawane zjawiska fonetyczne i fleksyjne są analizowane praktycznie na wybranych tekstach scs. rozpoznawalnych przez studentów faktów z języka polskiego i innych języków słowiańskich.

Literatura:

Bartula Cz., Podstawowe wiadomości z gramatyki staro-cerkiewno-słowiańskiej na tle porównawczym. Warszawa 2019.

Brajerski T., Język staro-cerkiewno-słowiański, Lublin 1991.

Busłowska L., Język cerkiewnosłowiański:zeszyt ćwiczeń, Warszawa 2013.

Moszyński L., Wstęp do filologii słowiańskiej, Warszawa 1984.

Strach S., Krótka gramatyka języka cerkiewnosłowiańskiego, Hajnówka 1999.

Strutyński J., Podstawowe wiadomości z gramatyki języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, Kraków 2002.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K1_W04 zna podstawową terminologię teologiczną w języku obcym

K1_W05 zna i rozumie w stopniu zaawansowanym metody interpretacji tekstu teologicznego

K1_W06 zna i rozumie w stopniu zaawansowanym językowy wymiar źródeł i dyskursu teologicznego

Umiejętności:

K1_U01 krytycznie ocenia zakres posiadanej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

K1_U02 samodzielnie interpretuje i komentuje tekst teologiczny, dobierając właściwe metody badawcze

Kompetencje społeczne:

K1_K01 krytycznie ocenia zakres posiadanej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

K1_K06 ma świadomość znaczenia polskiego i światowego dziedzictwa teologicznego, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym, dla rozwoju kulturowego i społecznego oraz dba o to dziedzictwo

Metody i kryteria oceniania:

Metody weryfikacji efektów uczenia się:

- kolokwium pisemne lub ustne: K1_W04, K1_W05, K1_W06,

- aktywność w trakcie ćwiczeń:K1_U01, K1_U02, K1_K01,K1_K06

Zaliczenie wykładu w formie pisemnej: K1_W04, K1_W05, K1_W06,

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności i aktywności w trakcie ćwiczeń oraz dwóch zapowiedzianych kolokwiów pisemnych.

Dopuszczalne są po dwie nieobecności dla ćwiczeń i wykładów. Pozostałe należy usprawiedliwić (usprawiedliwienie lekarskie, sądowe lub z uczelni).

Z każdego kolokwium można uzyskać max 10 pkt. Do zaliczenia semestru konieczne jest uzyskanie min. 11 pkt. z dwóch kolokwiów.

Zasady oceniania kolokwiów:

1-5 pkt - ocena 2;

6-7 pkt - ocena 3;

7-8 pkt - ocena 4;

9-10 pkt - ocena 5.

Student posiadający zgodę na Indywidualną organizację studiów (IOS) obowiązkowo na początku roku akademickiego zgłasza się do nauczyciela akademickiego w celu ustalenia indywidualnego toku pracy i zasad uzyskania zaliczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Egzamin, 0 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Borkowski
Prowadzący grup: Andrzej Borkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie i egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Egzamin - Egzamin
Wykład - Zaliczenie
Uwagi:

Aby zrealizować założone efekty kształcenia materiały niezbędne do zaliczenia zajęć przesyłane będą drogą mailową. Zajęcia oraz ich zaliczenie będą prowadzone również w sposób zdalny.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)