Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia etapów edukacyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-S1-Tprot-PsEE2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia etapów edukacyjnych
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Podstawy psychologii dla nauczycieli WT-S1-Tprot-PPsN1

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu wykorzystanie wiedzy z zakresu podstaw psychologii i rozszerzają ją o szczegółowy zakres psychologii poszczególnych etapów edukacyjnych (przedszkolnej, wczesnoszkolnej i szkolnej). Ponadto wskazują na występujące na poszczególnych etapach edukacyjnych różnice i wyzwania w pracy nauczycieli.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi etapów edukacyjnych z perspektywy psychologicznej. Treści podejmowane podczas zajęć dotyczyć będą umiejętności rozumienia specyfiki rozwojowej dziecka w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym, wczesnoszkolnym oraz na II, III i IV etapie edukacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem funkcji motorycznych, procesów poznawczych, takich jak myślenie, spostrzeganie, uwaga, pamięć, mowa, w kontekście pracy w przedszkolu i szkole. Podejmowane podczas zajęć będzie także również znaczenie zabawy jako podstawowej formy aktywności dziecka oraz dysharmonii i zaburzeń rozwojowych na poszczególnych etapach edukacyjnych. Treści przedmiotu koncentrują się także wokół zagadnień takich jak: agresja, przemoc, uzależnienia oraz grupy nieformalne i znaczenie tych zagrożeń dla społeczno-emocjonalnego rozwoju dzieci i młodzieży.

Student nabędzie umiejętności diagnozowania dojrzałości szkolnej. Zdobędzie także umiejętności pomocy dzieciom, rodzicom i nauczycielom w zakresie: rozwiązywania konfliktów z rówieśnikami, rodzicami i wychowawcami oraz wyćwiczy konstruktywne sposoby ich rozwiązywania. Student nabędzie kompetencje społeczne w zakresie realizacji zadań o charakterze psychologicznym w przedszkolu i szkole.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Kosslyn S.M. ,Rosenberg R.S. Psychologia. Mózg. Człowiek. Świat, Kraków 2006.

Mietzel G., Wprowadzenie do psychologii, Zagadnienia podstawowe. Gdańsk 2001.

Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M., Psychologia rozwoju człowieka, t. 1 - 3, Warszawa 2002.

Rozwój psychiczny człowieka w ciągu życia, red. M. Tyszkowa, Warszawa 1988.

Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, red. M. Żebrowska, Warszawa 1986.

Gerrig Richard J., Zimbardo Philip G. Psychologia i życie - podręcznik - wybrane fragmenty; Warszawa (PWN) 2006.

Spencer A. Rathus, Psychologia współczesna. Lepiej, więcej, przystępniej. Gdańsk 2004.

Literatura uzupełniająca:

Brown R., Procesy grupowe - dynamika wewnątrz grupowa i międzygrupowa, Gdańsk 2006.

Chłopkiewicz M., Osobowość dzieci i młodzieży. Rozwój i patologia, Warszawa 1980.

Niemczyński A., Modele indywidualnego rozwoju człowieka, Kraków 1980.

Kalat J.W., Biologiczne podstawy psychologii - podręcznik - wybrane fragmenty, Warszawa, 2007.

Psychologia różnic indywidualnych, red. Sarah E. Hampson, Andrew M. Colman, Poznań 1995.

Mietzel G., Psychologia kształcenia. Gdańsk, 2002.

Mika S., Psychologia społeczna dla nauczycieli, Warszawa 1998.

*Podstawowe dla danego tematu pozycje bibliograficzne są podawane podczas zajęć

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K1_W13 - zna i rozumie proces rozwoju ucznia w okresie dzieciństwa, adolescencji i wczesnej dorosłości, rozwój fizyczny, motoryczny i psychoseksualny, rozwój procesów poznawczych (myślenie, mowa, spostrzeganie, uwaga i pamięć), rozwój społeczno-emocjonalny i moralny, zmiany fizyczne i psychiczne w okresie dojrzewania, rozwój wybranych funkcji psychicznych, normę rozwojową, rozwój i kształtowanie osobowości, rozwój w kontekście wychowania, zaburzenia w rozwoju podstawowych procesów psychicznych, teorie integralnego rozwoju ucznia, dysharmonie i zaburzenia rozwojowe u uczniów, zaburzenia zachowania, zagadnienia: nieśmiałości i nadpobudliwości, szczególnych uzdolnień, zaburzeń funkcjonowania w okresie dorastania, obniżenia nastroju, depresji, krystalizowania się tożsamości, dorosłości, identyfikacji z nowymi rolami społecznymi, a także kształtowania się stylu życia

UMIEJĘTNOŚCI

K1_U11 - potrafi zdiagnozować potrzeby edukacyjne ucznia i zaprojektować dla niego odpowiednie wsparcie oraz określić przybliżony potencjał ucznia i doradzić mu ścieżkę rozwoju;

potrafi rozpoznawać bariery i trudności uczniów w procesie uczenia się oraz identyfikować potrzeby uczniów w rozwoju uzdolnień i zainteresowań;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1_K03 - jest gotów do okazywania empatii uczniom oraz zapewniania im wsparcia i pomocy

K1_K07 - jest gotów do rozwiązywania konfliktów w klasie szkolnej lub grupie wychowawczej

Metody i kryteria oceniania:

Metody pracy: wykład, dyskusja, metody problemowego kształcenia, prezentacja

Kryteria oceniania

Obecność na zajęciach obowiązkowa (dopuszczalne dwie nieobecności) 20%. Zaliczenie prezentacji wybranego tematu 60%, zaliczenie udziału w ustnym rozwiązywaniu podjętego problemu 20%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Paszta
Prowadzący grup: Joanna Paszta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)