Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Egzegeza Starego Testamentu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-S1-Tp-EST6
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Egzegeza Starego Testamentu
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: http://brak
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Student poznaje podstawowe zasady interpretacji tekstu biblijnego, poznaje w zarysie różne metody egzegetyczne ze szczególnym naciskiem na metodę egzegezy patrystycznej zdobywa umiejętność samodzielnego badania i interpretowania prostych i podstawowych tekstów Starego Testamentu i krytycznego korzystania z literatury przedmiotu.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z prawosławną egzegezą tekstów Starego Testamentu. W trakcie trwania kursu student poznaje podstawowe zasady oraz reguł interpretacji tekstu biblijnego tradycji wschodniego chrześcijaństwa. Poznaje historyczny aspekt kształtowania się szkół egzegetycznych. Student poznaje prawosławną interpretację podstawowych i kluczowych fragmentów ST.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Źródła: Biblia Hebraica Stuttgartensia, wyd. 5, Stuttgart 1997; Septuaginta, red. A. Rahlfs, Stuttgart 1982; Biblia sacra iuxta vulgatam versionem, wyd. R. Weber, Stuttgart 1969.

2. Literatura patrystyczna: Orygenes, Homilie o Księdze Rodzaju, wyd. WAM 2012; Jan Chryzostom, Homilie na Księgę Rodzaju, wyd. WAM 2012; Cezary z Arles, Homilie do Księgi Rodzaju, wyd. M 2005;

3. Literatura pomocnicza: Michael Fiedrowicz, Teologia ojców Kościoła, wyd. WUJ 2009; Jean Daniélou, Teologia judeochrześcijańska, wyd. WAM 2008; Metr. Hilarion Alfiejew, Misterium Wiary, WMP 2009.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K1_W02 zna podstawowe nurty egzegetyczne ST w tradycji Kościoła Wschodniego

K1_W04 zna podstawową terminologię egzegetyczną z zakresu egzegezy wschodniego chrześcijaństwa

K1_W05 zna i rozumie podstawowe metody interpretacji tekstów biblijnych

UMIEJĘTNOŚCI

K1_U01 potrafi wyszukać i dobierać informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych do krytycznego wykorzystania w analizie tekstów ST

K1_U02 samodzielnie interpretuje i komentuje podstawowe teksty ST

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1_K01 krytycznie ocenia zakres posiadanej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

K1_K06 ma świadomość znaczenia i wpływu dziedzictwa polskiego i światowego teologicznego na interpretację ksiąg ST; potrafi wykazać wpływ Biblii i jej interpretacji na procesy historyczno-społeczne; interesuje się nowatorskimi koncepcjami egzegetycznymi i teologicznymi

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie obecności i aktywności w trakcie wykładu i ćwiczeń oraz końcowego egzaminu ustnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Egzamin, 0 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Igor Habura
Prowadzący grup: Igor Habura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie i egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Egzamin - Egzamin
Wykład - Zaliczenie
Uwagi:

Na podstawie Zarządzenia nr 2/2021 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 1 stycznia 2021 roku, dotyczącego przedłużenia obowiązywania zarządzenia nr 20/2020 z dnia 15 września 2020 roku w sprawie ochrony sanitarnej oraz szczególnych zasad kształcenia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w okresie pandemii oraz Zarządzenia nr 2/2021 Dziekana Wydziału Teologicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 w Wydziale Teologicznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, zajęcia dydaktyczne są prowadzone w trybie zdalnym synchronicznym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy użyciu środków komunikacji elektronicznej MS TEAMS, natomiast egzaminy i zaliczenia kończące zajęcia prowadzi się w trybie zdalnym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej MS TEAMS z wymogiem zachowania stałego przekazu obrazu i dźwięku.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)