Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane zagadnienia gerontologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-SJ-WEiPO-WZG9
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia gerontologii
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia dostarczają syntetycznej wiedzy na temat starości i procesu starzenia się w wymiarze jednostkowym i społecznym, a także przeobrażeń demograficznych w Polsce i na świecie i konieczności wrażania działań mających na celu pomoc jednostce w przygotowaniu się do starości i jej przeżywaniu.

Pełny opis:

Charakterystyka gerontologii. Fazy starości w cyklu życia. Miejsce człowieka starego w rodzinie i społeczeństwie na przestrzeni wieków. Teorie starzenia się. Możliwości i ograniczenia rozwoju człowieka starszego. Konsekwencje wynikające z zachodzących przemian demograficznych. Modele życia w starości. Pozycja człowieka starego rodzinie. Społeczne uwarunkowania procesu starzenia się. Praca socjalna z ludźmi starymi w środowisku i instytucjach. Klasyfikacje potrzeb człowieka starego. Formy aktywności ludzi starszych ze szczególnym uwzględnieniem aktywności edukacyjnej. Działalność Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Przygotowanie do starości.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Dubas, E., Humanistyczny obraz starości: przesłanki do gerontologii humanistycznej, Wydawnictwo Naukowe UŁ, Łódź 2024.

Muszyński, M., Uczenie się stawania osobą starą, Wydawnictwo Naukowe UŁ, Łódź 2024.

Pachana, N., Starzenie się, Wydawnictwo Naukowe UŁ, Łódź 2021.

Zych, A., Leksykon gerontologii, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2019.

Literatura uzupełniająca:

Fabiś, A., Wawrzyniak, J., Chabior, A, Ludzka starość. Wybrane zagadnienia gerontologii społecznej, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2019.

Jakrzewska-Sawińska, A., Sawiński, K., Medyczne i społeczne potrzeby ludzi starszych: od teorii do praktyki. Wyzwania współczesnej geriatrii i gerontologii, WSWOP „Hospicjum domowe”, Poznań 2017.

Malec, M. (red.), Edukacyjne, kulturowe i społeczne konteksty starości, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2011.

Zych, A., Marynowicz-Hetka, E. (red.), Przekraczając smugę cienia: szkice z gerontologii i tanatologii, Wydawnictwo ŚLĄSK, Katowice 2009.

Efekty uczenia się:

W ZAKRESIE WIEDZY ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

O.W2. terminologię używaną w pedagogice (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki omawianej w obszarze pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej) rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych

O.W3. zagadnienia związane z zaawansowaną wiedzą o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej

W ZAKRESIE WIEDZY ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

O.U2. posługiwać się szczegółowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych; generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych w zakresie opieki i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań

O.U3. podejmować wyzwania zawodowe oraz oceniać przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej w szczególności w zakresie działań opiekuńczo- wychowawczych

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

O.K1. docenienia znaczenia nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnoszenia zdobytej wiedzy do projektowania działań zawodowych w tym działań opiekuńczych i wychowawczych,

O.K3. wykazywania wrażliwości i gotowości działania na rzecz osób wymagających opieki, pomocy i szczególnej troski.

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się:

1. Monitoring aktywności studenta na zajęciach.

2. Rozwiązywanie kazusów problemowych przedłożonych przez prowadzącego.

3. Ocena pracy własnej studenta na temat zadany przez prowadzącego zajęcia na zaliczenie przedmiotu.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

1) Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, dopuszczalne są dwie nieobecności.

2) W przypadku większej liczby nieobecności na zajęciach prowadzący zadaje dodatkowe prace do wykonania przez studenta.

3) Student jest zobowiązany do przyswojenia materiału z zajęć.

4) Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest rozliczenie obecności na zajęciach.

5) Zaliczenie odbywa się w formie pisemnej. Na zaliczenie student powinien opracować temat zlecony przez prowadzącego w postaci prezentacji i komentarza do niej.

Bilans punktów ECTS:

- godziny kontaktowe: 0,5 ECTS

- wykonanie wszystkich zadań: 0,5 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Aleksiejuk
Prowadzący grup: Artur Aleksiejuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)