Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika opiekuńcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-SJ-WEiPO-POp6
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika opiekuńcza
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Efekty uczenia się:

W ZAKRESIE WIEDZY ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

O.W1. zagadnienia związane z wiedzą o strukturze i funkcjach systemu edukacji; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji opiekuńczych i pomocowych;

O.W2. terminologię używaną w pedagogice (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki omawianej w obszarze pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej) rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych;

O.W3. zagadnienia związane z zaawansowaną wiedzą o uczestnikach działalności opiekuńczej i pomocowej.

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENT POTRAFI:

O.U1. wykorzystywać zaawansowaną wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów opiekuńczych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań;

O.U3. podejmować wyzwania zawodowe oraz oceniać przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej w szczególności w zakresie działań opiekuńczo- wychowawczych.

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

O.K1. docenienia znaczenia nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnoszenia zdobytej wiedzy do projektowania działań zawodowych w tym działań opiekuńczych i wychowawczych;

O.K3. wykazywania wrażliwości i gotowości działania na rzecz osób wymagających opieki, pomocy i szczególnej troski.

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Egzamin, 0 godzin więcej informacji
Wykład+ ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Tranda
Prowadzący grup: Hanna Tranda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie i egzamin
Egzamin - Egzamin
Wykład+ ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)