Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do psychologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-SJ-WE-WPs1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do psychologii
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia w sem. zimowym r. akad, 2023/24 prowadzone w systemie mieszanym (15 godzin kontaktowych w siedzibie ChAT/15 godzin w formie zdalnej na platformie Moodle).

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przybliżenie uczestnikom podstawowej wiedzy w obszarze psychologii ogólnej jako dyscypliny naukowej.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi terminami i zagadnieniami z zakresu psychologii ogólnej. Treści zajęć zawierają się w trzech blokach tematycznych: 1) wprowadzenie – przegląd dziedzin i kierunków psychologicznych, w tym podstawowe koncepcje psychologiczne człowieka 2) charakterystyka procesu nauczania i wychowywania – omówienie wybranych procesów związanych z nauczaniem i uczeniem się, motywacją, pamięcią, możliwością wykorzystywania struktur poznawczych; 3) charakterystyka ucznia – omówienie podstawowych prawidłowości rozwojowych oraz różnic indywidualnych między uczniami, z uwzględnieniem pozostawania pod wpływem procesów grupowych i komunikacyjnych.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

1. Połowa zajęć odbywa się w formie zdalnej na platformie Moodle, a połowa ma formę wykładów stacjonarnych w sali ChAT.

Zdalna część kursu

a) asynchroniczna część kursu obejmuje 7 tematów i odbywa się naprzemiennie ze spotkaniami stacjonarnymi. Tematy odsłaniane są we wskazany dzień i o ustalonej godzinie (zgodnie z udostępnionym w Moodle harmonogramem) i na zaliczenie jednego tematu studenci mają 1 tydzień (np. pierwszy temat odsłaniany jest 2 października i należy zaliczyć go do 9 października, do godz. 23.55).

b) materiał do studiowania umieszczony na platformie lub wskazany w literaturze przedmiotu, ze względu na ochronę praw autorskich

c) zaliczenie internetowej części kursu

Po otwarciu każdego tematu należy w podanym czasie wykonać pracę domową: zadanie treningowe, test, wypowiedź pisemną.

Każdą pracę domową studenci wykonują jednokrotnie; poprawka przysługuje jedynie osobom, które pod koniec semestru nie uzyskały wymaganych na zaliczenie minimum 60% możliwych do otrzymania punktów (nie wymagane jest zaliczenie każdego tematu). W wyjątkowych, uzasadnionych wypadkach można zwrócić się indywidualnie z prośbą o zaliczenie tematu w późniejszym terminie (skutkuje to jednak obniżeniem oceny za dane zadanie).

Zaliczenie części internetowej oznacza uzyskanie co najmniej 60% możliwych do uzyskania punktów ze wszystkich zadań obowiązkowych. Za każdy temat można uzyskać maksymalnie 10 punktów obowiązkowych, czyli maksimum za wszystkie zadania obowiązkowe to 7 x 10 = 70 punktów. Z tego należy uzyskać co najmniej 60% czyli minimum 42 punkty, by zaliczyć część internetową. Brak zaliczenia części internetowej kursu uniemożliwia zaliczenie całego kursu.

Kontaktowa część kursu

Część kontaktowa kursu odbywa się w sali w siedzibie ChAT i ma formę 90-minutowych wykładowych spotkań co dwa tygodnie. Część kontaktowa kończy się kolokwium obejmującym treści jedynie z wykładów stacjonarnych. Pozytywna ocena (min. dst.) uzyskana z tego testu jest (obok pozytywnej oceny z części zdalnej) warunkiem zaliczenia kursu w sem. zimowym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

P. Zimbardo, „Psychologia i życie”, PWN, Warszawa 2011, rozdz. 1 (Badanie tajemnic psychiki i zachowania), 12 (Emocje, stres i zdrowie), 16 (Psychologia społeczna).

W. Łukaszewski, „Wielkie pytania psychologii”, GWP, Gdańsk 2003, rozdz. 2 (Czy można poznać człowieka? Czy można poznać siebie samego?), rozdz. 3 (Świadomość czy nieświadomość).

A. Thomas-Cottingham, „Psychologia dla każdego”, Wydawnictwo Olesiejuk, 2007, rozdz. 6 (Motywacje i emocje), rozdz. 12 (Zachowania nieprawidłowe), rozdz. 13 (Podejście terapeutyczne wykorzystywane w leczeniu).

P. Żak (red.), „Mądre i pożyteczne. Jak psychologia pomaga żyć”, Wyd. Charaktery, Kielce 2016 (wybrane rozdziały).

Literatura uzupełniająca:

D. Doliński, J. Strelau, (red.), Psychologia Akademicka. Podręcznik. Tom 1-2. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk 2018, (wybrane rozdziały)

G. Mietzel, Wprowadzenie do psychologii. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2014, (wybrane rozdziały).

Efekty uczenia się:

W ZAKRESIE WIEDZY ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

A.3.W1. podstawowe pojęcia psychologii: procesy poznawcze, spostrzeganie, odbiór i przetwarzanie informacji, mowę i język, myślenie i rozumowanie, uczenie się i pamięć, rolę uwagi, emocje i motywacje w procesach regulacji zachowania, zdolności i uzdolnienia, psychologię różnic indywidualnych – różnice w zakresie inteligencji, osobowości, temperamentu i stylu poznawczego;

A.3.W3. psychologiczne podstawy procesu uczenia się dzieci lub uczniów: modele uczenia się (koncepcje klasyczne, współczesne ujęcia w oparciu o wyniki badań neuropsychologicznych), metody i techniki uczenia się z uwzględnieniem rozwijania metapoznania, trudności w uczeniu się, ich przyczyny i strategie ich przezwyciężania, a także metody i techniki identyfikacji oraz wspomagania rozwoju uzdolnień i zainteresowań;

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENT POTRAFI:

A.3.U1. obserwować procesy uczenia się dzieci lub uczniów i ich konteksty;

A.3.U3. skutecznie i świadomie komunikować się z użyciem właściwej terminologii;

A.3.U5. rozpoznawać potrzeby psychospołecznego wsparcia dziecka lub ucznia;

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

A.3.K2. wykorzystania zdobytej wiedzy psychologicznej do analizy zdarzeń pedagogicznych;

A.3.K3. ciągłego doskonalenia swojej wiedzy merytorycznej i umiejętności zawodowych.

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

- kolokwium końcowe

- bieżąca ocena zadań wykonywanych w asynchronicznej części zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Nauczanie synchroniczne i asynchroniczne - nauczanie frontalne, prezentacja multimedialna, dyskusja, zadania do samodzielnego opracowania.

BILANS PUNKTÓW ECTS:

godziny kontaktowe (15 h) - 0,5 ECTS

samodzielne studiowanie materiałów w części asynchronicznej i wykonywanie zadań - 0,5 ECTS

przygotowanie do kolokwium końcowego - 1 ECTS

ZALICZENIE ZAJĘĆ:

Kurs w semestrze zimowym kończy się samym zaliczeniem (bez oceny), wystawianym na podstawie wyniku uzyskanego z części zdalnej i stacjonarnej kursu. Otrzymanie oceny niedostatecznej z którejkolwiek części kursu w sem. zimowym (zdalnej lub stacjonarnej) jest równoznaczne z brakiem zaliczenia kursu.

Punkty uzyskane przy zaliczeniu części zdalnej i stacjonarnej kursu przeliczane są na oceny, które generują jedną ocenę końcową z kursu w sem. zimowym. Ta ocena staje się składową oceny z egzaminu kończącego roczny kurs „Wprowadzenia do psychologii” – zatem ocena końcoworoczna będzie średnią z dwóch ocen: z wykładów w semestrze zimowym i z ćwiczeń w semestrze letnim.

Przeliczenie punktów procentowych uzyskanych w części zdalnej (Moodle) i z kolokwium końcowego na oceny w sem. zimowym:

60%–67% - 3.0

68%-75% - 3,5

76%-83% - 4.0

84%-92% - 4,5

93%-100% - 5.0

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Lewczuk
Prowadzący grup: Joanna Lewczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)