Chrześcijańska Akademia Teologiczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do pedagogiki opiekuńczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-SJ-WE-WPO1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do pedagogiki opiekuńczej
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Studia jednolite magisterskie WEiPO, 1 semestr
Studia jednolite magisterskie WEJA, 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są szerokiej prezentacji zagadnień z zakresu pedagogiki opieki, ze szczególnym uwzględnieniem elementów stanowiących podstawę pracy opiekuńczej. Do celów bardziej szczegółowych należy: zapoznanie z historią opieki nad dzieckiem, przedstawicielami pedagogiki opiekuńczej i ich systemami wychowania, podstawowymi pojęciami pedagogiki opieki.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są szerokiej prezentacji zagadnień z zakresu pedagogiki opieki, ze szczególnym uwzględnieniem elementów stanowiących podstawę pracy opiekuńczej. Treści szczegółowe: miejsce pedagogiki opiekuńczej w systemie nauk; zarys historii opieki nad dzieckiem; teoretycy i praktycy pedagogiki opieki (wybrani prekursorzy i reprezentanci pedagogiki opiekuńczej); opieka: zakres, kategorie, struktura.

Literatura:

Literatura podstawowa:

*Badora S., Z zagadnień pedagogiki opiekuńczej, Tarnobrzeg 2009.

*Dąbrowski Z., Kulpiński L., Pedagogika opiekuńcza, historia, teoria, terminologia, Olsztyn 2002.

*Pedagogika opiekuńcza, przeszłość – teraźniejszość - przyszłość, red. E. Jundziłł, I. Pawłowska, Gdańsk 2008.

*Tożsamość oraz dylematy pedagogiki opiekuńczej, red. A. Olubiński, Toruń 2002.

Literatura uzupełniająca:

*Dąbrowski Z., Pedagogika opiekuńcza w zarysie. T.1-2 Olsztyn 2000.

*Kelm A., Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej, Warszawa

*Sieroctwo społeczne i jego kompensacja, red. M. Heine, G. Gajewska, Zielona Góra 1999.

*Węgierski Z. Opieka nad dzieckiem osieroconym. Teoria i praktyka, Toruń 2006.

Efekty uczenia się:

W ZAKRESIE WIEDZY ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

A.1.W2. istotę opieki i wychowania, główne środowiska opiekuńcze i wychowawcze.

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENT POTRAFI:

A.1.U1. wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną w sposób refleksyjny i krytyczny, poprawnie konstruować rozbudowane ustne i pisemne wypowiedzi dotyczące różnych zagadnień pedagogicznych

A.1.U3. analizować swoje doświadczenia praktyczne w roli opiekuna.

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

A.1.K1. doceniania znaczenia pedagogiki dla rozwoju osoby i prawidłowych więzi w środowisku opiekuńczo-wychowawczym;

A.1.K4. stosowania norm etycznych w działalności zawodowej, kierując się szacunkiem dla godności człowieka.

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

Weryfikacja efektów uczenia się prowadzona jest na różnych etapach kształcenia poprzez:

bieżącą ocenę pracy studenta w trakcie trwania zajęć (opracowania pisemne, aktywność, itp.).

Weryfikacja obejmuje wszystkie kategorie efektów (wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne).

Sylabus precyzuje warunki zaliczenia przedmiotu/modułu.

Metody i kryteria oceniania:

BILANS PUNKTÓW ECTS:

1 ECTS – 30 godzin kontaktowych; 0,5 ECTS – czytanie wskazanej literatury;

0,5 ECTS – praca pisemna.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Tranda
Prowadzący grup: Hanna Tranda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Tranda
Prowadzący grup: Hanna Tranda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)