Chrześcijańska Akademia Teologiczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do pedagogiki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-SJ-WE-WP1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do pedagogiki
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Studia jednolite magisterskie WEiPO, 1 semestr
Studia jednolite magisterskie WEJA, 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć jest dostarczenie studentom syntetycznej wiedzy wprowadzającej w najważniejsze zagadnienia i obszary refleksji charakterystyczne dla współczesnej pedagogiki.

Pełny opis:

Podstawowym celem zajęć jest dostarczenie studentom syntetycznej wiedzy wprowadzającej w najważniejsze zagadnienia i obszary refleksji charakterystyczne dla współczesnej pedagogiki. Studenci zapoznają się ze statusem i najważniejszymi zadaniami pedagogiki jako dyscypliny akademickiej, z jej najważniejszymi kategoriami pojęciowymi oraz z podstawowymi prawidłowościami. Ukazany zostanie jej charakter interdyscyplinarny, a przede wszystkim powiązania z psychologią, socjologią i filozofią. Wybrane subdyscypliny pedagogiczne posłużą jako przykłady różnych obszarów problemowych i zagadnień, które obejmuje współczesna refleksja pedagogiczna.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, tom 1 i 2, PWN, Warszawa 2003.

Śliwerski B., Podstawowe prawidłowości pedagogiki, Wydawnictwo APS, Warszawa 2011.

Śliwerski B. (red.), Pedagogika. (tom. 4): Subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji, GWP, Gdańsk 2010.

Hejnicka-Bezwińska T., Pedagogika ogólna, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Turos L. (red.), Pedagogika ogólna i subdyscypliny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1999.

Literatura uzupełniająca:

Górniewicz J., Kategorie pedagogiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2001.

Tchorzewski A.M. de, Współczesne konteksty wychowania: w kręgu pytań i dyskusji, Wers, Bydgoszcz 2002.

Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Oficyna Wydawnicza „Impuls“, Kraków 2005.

Efekty uczenia się:

W ZAKRESIE WIEDZY ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

A.1.W2. procesy wychowania i kształcenia (wybrane ujęcia teoretyczne): ontologiczne, aksjologiczne i antropologiczne podstawy wychowania, istotę wychowania, zagadnienia wychowania jako spotkania w dialogu, wychowania do odpowiedzialnej wolności oraz społeczeństwa wielokulturowego, typy relacji międzyludzkich oraz procesy rządzące tymi relacjami, główne środowiska wychowawcze, a także podstawy dialogu międzykulturowego;

A.1.W3. rolę nauczyciela i koncepcje pracy nauczyciela: etykę zawodową nauczyciela, znaczenie własnych postaw, założeń i intencji podczas działania pedagogicznego, uwarunkowania sukcesu w pracy nauczyciela, umiejętności dokonywania autoanalizy sytuacji życiowej i zawodowej, zagadnienie początkującego nauczyciela w szkolnej rzeczywistości, zasady projektowania ścieżki własnego rozwoju zawodowego oraz uwarunkowania sukcesu w pracy nauczyciela.

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENT POTRAFI:

A.1.U1. wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną w sposób refleksyjny i krytyczny, poprawnie konstruować rozbudowane ustne i pisemne wypowiedzi dotyczące różnych zagadnień pedagogicznych;

A.1.U2. interpretować działalność nauczycieli w kontekstach jej prowadzenia z wykorzystaniem posiadanej wiedzy w zakresie pedagogiki i psychologii, charakteryzować swoistość działania pedagogicznego, a także prezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestie poparte rozbudowaną argumentacją teoretyczną;

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

A.1.K1. doceniania znaczenia pedagogiki dla rozwoju osoby i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych;

A.1.K2. nabywania wiedzy z zakresu pedagogiki i budowania warsztatu pracy nauczyciela dziecka w wieku przedszkolnym i ucznia w młodszym wieku szkolnym;

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

bieżąca ocena zaangażowania studenta podczas zajęć,

dyskusja związana z wybranymi zagadnieniami przedmiotu na podstawie lektury.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach obowiązkowa (dopuszczalne dwie nieobecności w semestrze). 1 ECTS

Znajomość literatury, przygotowanie na jej podstawie pracy (prezentacja) na wskazany przez prowadzącego temat 1 ECTS.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Koleff-Pracka
Prowadzący grup: Joanna Koleff-Pracka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Koleff-Pracka
Prowadzący grup: Joanna Koleff-Pracka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)