Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wychowanie fizyczne w przedszkolu i klasach I-III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-SJ-WE-WF4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wychowanie fizyczne w przedszkolu i klasach I-III
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach zajęć poruszane będą tematy, uwzględniające wiedzę na temat konieczności udziału kultury fizycznej w życiu dziecka i wskazanie na wagę wypracowania prawidłowych nawyków w czasie trwania edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej; rozumienie znaczenia ruchu i kształtowania cech motorycznych w rozwijającym się organizmie; zdobycie umiejętności wychowania dzieci także poprzez kulturę fizyczną; zdobycie umiejętności prawidłowego prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w przedszkolu; nabycie umiejętności organizowania zajęć pozalekcyjnych, imprez mających na celu propagowanie aktywnych form wypoczynku.

Pełny opis:

W ramach zajęć poruszane będą tematy, uwzględniające wiedzę na temat konieczności udziału kultury fizycznej w życiu dziecka i wskazanie na wagę wypracowania prawidłowych nawyków w czasie trwania edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej:

- podstawy teoretyczne wychowania fizycznego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

- problematyka rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,

- warunki pracy w zakresie wychowania fizycznego,

- sylwetka nauczyciela wychowania fizycznego w przedszkolu,

- specyfika zajęć wychowania fizycznego w przedszkolu i podczas edukacji wczesnoszkolnej,

- warunki bezpieczeństwa podczas zajęć wychowanie fizycznego,

- czynniki, warunki i środki wychowania fizycznego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

A. Erkert - "Zajęcia sportowe w przedszkolu : pomysły na każdy dzień". Kielce: "Jedność", 2004.

S. Owczarek - "Gimnastyka przedszkolaka". Warszawa, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 2001

Literatura uzupełniająca:

Denek K. — Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna, Poznań, WSPiA, 2009.

Przewęda R., Dobosz J. — Kondycja fizyczna polskiej młodzieży, Warszawa, AWF, 2003.

Efekty uczenia się:

W ZAKRESIE WIEDZY ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

B.9.W1. terminologię z zakresu aktywności i sprawności fizycznej;

B.9.W2. związki aktywności i sprawności fizycznej ze zdrowiem;

B.9.W3. formy aktywności fizycznej dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci lub uczniów, zachęcające dzieci lub uczniów do aktywności fizycznej;

B.9.W4. proces uczenia się i nauczania czynności ruchowych;

B.9.W5. zaburzenia postawy ciała i prawidłowe wzorce ruchu;

B.9.W6. wybrane współczesne koncepcje i modele wychowania fizycznego w Polsce i na świecie.

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENT POTRAFI:

B.9.U1. zaplanować zajęcia ruchowe w określonych warunkach;

B.9.U2. zachęcić dzieci lub uczniów do podejmowania aktywności fizycznej;

B.9.U3. wspierać działania przeciwdziałające nabywaniu wad postawy ciała przez dzieci lub uczniów i nadwadze.

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

B.9.K1. krzewienia postawy dbałości o aktywność fizyczną.

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

bieżąca ocena zaangażowania w dyskusję podczas zajęć. Praca zaliczeniowa na wskazany przez prowadzącego temat.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia zajęć:

1. Obecność studenta na zajęciach. Dozwolone są dwie nieobecności. Wywiązanie się studenta ze wszystkich zadań zleconych przez prowadzącego.

2. Terminowe przygotowanie oraz zaprezentowanie i omówienie podczas zajęć pracy zaliczeniowej na wskazany przez prowadzącego temat ( dwa razy w semestrze).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Tarnowska
Prowadzący grup: Justyna Tarnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach zajęć poruszane będą tematy, uwzględniające wiedzę na temat konieczności udziału kultury fizycznej w życiu dziecka i wskazanie na wagę wypracowania prawidłowych nawyków w czasie trwania edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej; rozumienie znaczenia ruchu i kształtowania cech motorycznych w rozwijającym się organizmie; zdobycie umiejętności wychowania dzieci także poprzez kulturę fizyczną; zdobycie umiejętności prawidłowego prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w przedszkolu i podczas edukacji wczesnoszkolnej; nabycie umiejętności organizowania zajęć pozalekcyjnych, imprez mających na celu propagowanie aktywnych form wypoczynku.

Pełny opis:

W semestrze omówione zostaną tematy dotyczące podstawowych pojęć z zakresu kultury fizycznej (wychowanie fizyczne, aktywność fizyczna, wysiłek fizyczny), oraz ich roli w kształtowaniu cech motorycznych i wychowaniu dziecka. Rozwój i stymulowanie rozwoju motorycznego organizmu. Zagadnienia związane z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego (budowa lekcji wf, postawa i rola nauczyciela wf, metody i formy stosowane podczas lekcji wf); gry i zabawy ruchowe (rodzaje, zastosowanie, rola w procesie wychowania fizycznego dziecka); konspekt lekcji wychowania fizycznego w oparciu o gry i zabawy ruchowe.

Literatura:

• TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA PEDAGOGÓW”. MACIEJ DEMEL, ALICJA SKŁAD, PAŃSTWOWE WYDAWN. NAUKOWE, 1970

• GRABOWSKI H.: TEORIA FIZYCZNEJ EDUKACJI. WARSZAWA 1999

• OSIŃSKI W.: TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. POZNAŃ 2011

• PRZEWĘDA R.” ROZWÓJ SOMATYCZNY I MOTORYCZNY”, WSIP, WARSZAWA 1981

• STRZYŻEWSKI S. (1986) PROCES WYCHOWANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ, WYDAWNICTWO SZKOLNE I PEDAGOGICZNE, WARSZAWA.

• TRZEŚNIOWSKI R. (1989), GRY I ZABAWY RUCHOWE WYDANIE IX. WYDAWNICTWO „SPORT I TURYSTYKA”, WARSZAWA.

• DZIELNE MALUCHY. PORADNIK DLA PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA RUCHOWE W PRZEDSZKOLU Z DZIEĆMI 6-LETNIMI, ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO, MARIA MARKIS I REGINA GĄSIOROWSKA- RZEPKA

• GNIEWKOWSKI W., WLAŹNIK K., WYCHOWANIE FIZYCZNE, WARSZAWA WSIP.

• KALINOWSKI Z., ŻUKOWSKA, METODY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ, WSIP, WARSZAWA 1975R

• TRZEŚNIOWSKI R., GRY I ZABAWY RUCHOWE, SPORT I TURYSTYKA, WARSZAWA, 1989R.

• TRZEŚNIOWSKI R., GNIEWKOWSKI, ZABAWY W ŻYCIU I ROZWOJU DZIECKA, WP, WARSZAWA 1956R

Uwagi:

Metody dydaktyczne:

wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja

Warunki zaliczenia zajęć:

1. Obecność studenta na zajęciach. Dozwolone są dwie nieobecności. Wywiązanie się studenta ze wszystkich zadań zleconych przez prowadzącego.

2. Terminowe przesłanie pracy zaliczeniowej na jeden z podanych przez prowadzącego tematów, prezentacja opracowania na forum grupy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)