Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Struktura i podstawy prawne oświaty

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-SJ-WE-SPPO4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Struktura i podstawy prawne oświaty
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem jest dostarczenie zagadnień z obszaru prawa i organizacji systemu oświaty w Polsce w oparciu o akty normatywne regulujące tę materię.

Pełny opis:

Podstawowym celem zajęć jest dostarczenie wiedzy z obszaru prawa i organizacji systemu oświaty w Polsce, w szczególności uwzględniając działalność systemu szkół i przedszkoli, w tym również niepublicznych; statusu prawnego ucznia, rodzica i nauczyciela;

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe wraz z aktami wykonawczymi;

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wraz z aktami wykonawczymi,

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela wraz z aktami wykonawczymi,

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich,

Pyter M., Balicki A., Prawo oświatowe. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa

2017.

Andrzejewski M., Prawo rodzinne i opiekuńcze, wyd. 5, C.H. Beck,

Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

Prawo oświatowe, red. S.M. Kwiatkowski, K. Gawroński, Warszawa 2013.

Balicki A., Pyter M., Prawo oświatowe, Warszawa 2011.

Dyrda B., Koczoń-Zurek S., Przybylska I., Podstawy prawne i organizacyjne

oświaty, Katowice 2008.

Ciepła H. i inni, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wyd. 3,

LexisNexis, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

W ZAKRESIE WIEDZY ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

G.W2. podstawy prawa oświatowego;

G.W3. nauczycielską pragmatykę zawodową, w tym prawa i obowiązki nauczycieli;

G.W4. zasady prawa wewnątrzprzedszkolnego i wewnątrzszkolnego;

G.W5. prawa dziecka i prawa osoby z niepełnosprawnością;

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENT POTRAFI:

G.U1. rozpoznawać sytuacje zagrożeń w przedszkolu i szkole;

G.U4. zaprojektować działania zmierzające do rozwoju przedszkola i szkoły oraz stymulowania poprawy jakości działania tych instytucji.

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

G.K3. współpracy z nauczycielami i specjalistami w celu rozwoju swojej profesjonalnej wiedzy.

SPOSOBY WERYFKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach obowiązkowa (dopuszczalne dwie nieobecności), aktywne uczestnictwo w zajęciach

rozwiązanie case stude w przypadku przekroczenia 50% nieobecności

zaliczenie testu egzaminacyjnego - wszyscy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Egzamin, 0 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Bogdański, Tadeusz Zieliński
Prowadzący grup: Artur Bogdański, Tadeusz Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie i egzamin
Egzamin - Egzamin
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)