Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka wychowania fizycznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-SJ-WE-MF9
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka wychowania fizycznego
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Utrwalenie podstaw teoretycznych współczesnego procesu wychowania fizycznego na kolejnych poziomach edukacji.

Analiza jednostki metodycznej oraz toków szczegółowych lekcji wychowania fizycznego.

Przygotowanie przyszłego nauczyciela do planowania procesu lekcyjnego, opracowywanie oraz odczytywanie programów nauczania wychowania fizycznego.

Utrwalenie wiedzy i kompetencji niezbędnych do właściwego procesu kontroli i oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów z wychowania fizycznego.

Utrwalenie praktycznej wiedzy i umiejętności dotyczących prowadzenia lekcji wychowania fizycznego w przedszkolu i szkole.

Pełny opis:

Przypomnienie, utrwalenie i rozwinięcie poniższych:

Pojęcia i zadania metodyki wychowania fizycznego.

Główne założenia koncepcji wychowania fizycznego, geneza i cele.

Planowanie i formułowanie głównych celów wychowania fizycznego.

Kształtowanie zasad budowy i struktury lekcji oraz ważności rozgrzewki.

Wprowadzanie różnych metod, form oraz elementy organizacji lekcji wychowania fizycznego.

Zasady komunikowania się oraz ustawienie nauczyciela i uczniów podczas lekcji.

Planowanie i zapis lekcji w formie konspektu.

Zasady zapisu osnowy lekcyjnej, praca z programem, formułowanie celów szczegółowych lekcji w oparciu o program nauczania.

Praca w trudnych warunkach w aspekcie metodyczno-organizacyjnym i bezpieczeństwa, przykłady praktycznych rozwiązań.

Specyfika prowadzenia lekcji w terenie naturalnym w aspekcie zdrowotnym, metodyczno - organizacyjny i bezpieczeństwa.

Współzawodnictwo sportowe oraz charakterystyka.

Ewaluacja, kontrola i ocena w wychowaniu fizycznym.

Bezpieczeństwo uczniów i nauczyciela oraz ochrona prawna i odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli.

Wpływ wybranych czynników na efektywność, jakość, atrakcyjność lekcji wychowania fizycznego.

Propozycje wybranych lekcji wychowania fizycznego.

Literatura:

1.Warchoł K. 2015. Podstawy Metodyki Współczesnego Wychowania Fizycznego. Wyd. Fosze.

2. Bielski J. 2005. Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego. Impuls, Kraków.

3. Weglarz J. Wychowanie fizyczne w opowieściach. Impuls, 2022.

4. Bronikowski M. 2014. Dydaktyka Wychowania fizycznego, fizjoterapii i sportu. AWF, Poznań.

5. Górna-Łukasik K. 2010. Przekazywanie wiadomości w procesie wychowania fizycznego. AWF Katowice.

6. Jurczak A. 2019. Instrukcja do zapisu konspektów lekcji wychowania fizycznego. AWF Kraków.

7. Jurczak A., Ozimek M. 2007. Organizacja i znaczenie zajęć ruchowych w terenie. Zeszyt naukowo-metodyczny V.M. Spieszny, Ostrowiec Św.

8. Strzyżewski S. 1992. Wychowanie fizyczne poza salą gimnastyczną. Poradnik dla nauczycieli i studentów. WSiP, Warszawa

Efekty uczenia się:

W ZAKRESIE WIEDZY ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

E.9.W1. znaczenie i zasady demonstrowania ćwiczeń ruchowych;

E.9.W2. zasady planowania, organizowania i realizowania aktywności fizycznej dzieci lub uczniów, w tym spontanicznej aktywności fizycznej oraz ćwiczeń fizycznych, zabaw i gier ruchowych w sali sportowej, na boisku szkolnym i w terenie, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa;

E.9.W3. metody diagnozowania ogólnej sprawności fizycznej, w szczególności zdolności motorycznych powiązanych ze zdrowiem, oraz zasady oceny wysiłku i osiągnięć dzieci lub uczniów;

E.9.W4. strategie realizacji zajęć uwzględniających potrzeby i możliwości dzieci lub uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENT POTRAFI:

E.9.U1. poprawnie zademonstrować ćwiczenie ruchowe;

E.9.U2. zaplanować atrakcyjną aktywność fizyczną dzieci lub uczniów;

E.9.U3. czuwać nad bezpieczeństwem dzieci lub uczniów podczas ćwiczeń ruchowych;

E.9.U4 diagnozować zdolności motoryczne dzieci lub uczniów;

E.9.U5. dostosować zadania ruchowe do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci lub uczniów.

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

E.9.K1. krzewienia postawy dbałości o aktywność fizyczną.

SPOSOBY WERSYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

obecność na zajęciach, analiza tekstów, praca indywidualna i grupowa, zestawy ćwiczeń, konspekty

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia, dyskusja, prezentacja multimedialna, analiza źródeł, burza mózgów, praca indywidualna i w grupach.

Warunki zaliczenia:

Obecność na zajęciach oraz aktywny udział wynikajacy ze znajomości literatury tematu. 1 ECTS

Zestaw ćwiczeń porannych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zestaw ćwiczeń śródlekcyjnych dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. 1 ECTS

Konspekt zajęć wychowania fizycznego do realizacji w klasach I-III (omówienie i prezentacja angażująca osoby z grupy). 0,5 ECTS

Konspekt pikniku "W zdrowym ciele zdrowy duch" - do wyboru w przedszkolu lub w klasach I-III. 0,5 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Wenta
Prowadzący grup: Maciej Wenta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)