Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka edukacji plastycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-SJ-WE-MEP7
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka edukacji plastycznej
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest:

• podniesienie stopnia przygotowania studentów do pracy nauczyciela plastyki

• praktyczne zapoznanie studentów z różnymi formami pracy w przedszkolu i w szkole, także w aspekcie dydaktyczno-wychowawczym

• przedstawienie możliwości przygotowywania własnych materiałów dydaktycznych, plastycznych, instruktażowych, programów graficznych, etc.

Pełny opis:

Metodyka edukacji plastycznej umożliwia uzyskanie następujących kompetencji:

1. zawodowych – podniesienie stopnia przygotowania studentów do zawodu nauczycielskiego (do prowadzenia przedmiotu edukacja plastyczna w kl I-III SP i w przedszkolu) poprzez zastosowanie nabytej wiedzy z zakresu metodyki edukacji plastycznej i skonfrontowanie jej z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym;

2. komunikacyjnych (kształtowanie umiejętności interpersonalnych, umiejętności pracy z grupą) – praktyczne zapoznanie studentów z różnymi formami pracy, także w aspekcie dydaktyczno-wychowawczym;

3. informatycznych – wyszukiwanie informacji, analiza informacji, przetwarzanie, przygotowywanie własnych materiałów dydaktycznych, plastycznych, instruktażowych, wykorzystanie programów graficznych, a także narzędzi do pracy z grupą.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Kościelecki S.: Współczesna koncepcja wychowania plastycznego, Warszawa 1977.

Popek S.: Metodyka zajęć plastycznych w klasach początkowych. Warszawa 1988.

Popek S. (red.) : Twórczość artystyczna w wychowaniu dzieci i młodzieży, Warszawa 1985.

Programy nauczania, podręczniki, ćwiczenia, zasoby elektroniczne wydawnictw:

https://www.nowaera.pl/

https://www.wsip.pl/

Literatura uzupełniająca:

Boguszewska A., Mazur A., Wybrane problemy edukacji plastycznej dzieci i młodzieży, UMCS, Lublin 2013.

https://podstawaprogramowa.pl

*Podstawowe dla danego tematu pozycje bibliograficzne są podawane podczas zajęć.

Efekty uczenia się:

W ZAKRESIE WIEDZY ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

E.6.W1. etapy, metody i formy projektowania działań plastycznych dziecka lub ucznia;

E.6.W2. sposoby rozwijania twórczej aktywności dziecka lub ucznia;

E.6.W3. zasady projektowania zajęć plastycznych w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej;

E.6.W4. metody i techniki diagnozowania dziecka lub ucznia w zakresie jego zdolności plastycznych i monitorowania jego rozwoju w tym obszarze.

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENT POTRAFI:

E.6.U1. zachęcić dziecko lub ucznia do twórczej aktywności w obszarze działań plastycznych;

E.6.U2. zaprojektować zajęcia inspirujące dzieci lub uczniów do działań twórczych;

E.6.U3. zachęcić dziecko lub ucznia do zainteresowania się dziełem plastycznym;

E.6.U4. diagnozować poziom zdolności plastycznych dziecka lub ucznia.

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

E.6.K1. działania na rzecz upowszechnienia sztuk pięknych;

E.6.K2. inspirowania dzieci lub uczniów do samodzielnej aktywności plastycznej i dzielenia się jej efektami;

E.6.K3. aktywizowania dzieci lub uczniów do estetyzacji własnego otoczenia.

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

• bieżąca ocena zaangażowania podczas dyskusji, ćwiczeń, warsztatów,

• prezentacja multimedialna na wybrany temat,

• zaangażowanie w projekt własny studenta.

Metody i kryteria oceniania:

Metody:

• aktywizująca (dyskusja panelowa, warsztat, multimedialne instruktaże, etc.)

• pokazowa i podająca (pogadanka/wykład ilustrowany pokazem prac plastycznych, ilustracji, zdjęć, grafik, multimedialne instruktaże, etc.)

• zajęć praktycznych (prowadzenie lekcji <symulacja> - pełnienie roli nauczyciela)

• badawcza (obserwacja jak inni prowadzą lekcje, dawanie informacji zwrotnej po przeprowadzonych zajęciach)

Obecność na zajęciach obowiązkowa (dopuszczalne 2 nieobecności). Osoby, które przekroczą ten limit, zobowiązane są do napisania dodatkowej pracy zaliczeniowej na zadany temat.

Prezentacja multimedialna na wybrany temat (zagadnienia edukacji plastycznej)

Zaliczenie projektu własnego studenta: przygotowanie i przeprowadzenie zajęć wg autorskiego scenariusza lekcji z zakresu edukacji plastycznej wraz z przygotowaniem materiałów dydaktycznych/ rekwizytów.

W przypadku wzmożonego okresu grypowego, oraz możliwości złapania COVID-19, zajęcia mogą być prowadzone w trybie asynchronicznym (w sali i zdalnie), nieprzekraczającym 50% zajęć online, z możliwością indywidualnej konsultacji telefonicznej lub wideo rozmowy, za wcześniejszym uzgodnieniem terminu z prowadzącym.

Bilans punktów ECTS (5pkt):

- Obecność na zajęciach obowiązkowa oraz bieżąca ocena zaangażowania w dyskusję podczas zajęć (1 pkt ECTS)

- Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie do ćwiczeń (1pkt ECTS)

- Prezentacja multimedialna na wybrany temat (1pkt ECTS)

- Przygotowanie autorskiego scenariusza lekcji (1 pkt ECTS)

- Przeprowadzenie scenariusza (symulacja lekcji) (1 pkt ECTS)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Piskorska
Prowadzący grup: Aleksandra Piskorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)