Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Matematyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-SJ-WE-M3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Matematyka
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają na celu zdobycie przez przyszłych pedagogów umiejętności kształcenia własnych kluczowych kompetencji matematycznych, w szczególności: zdolność rozwijania i wykorzystywania myślenia i postrzegania matematycznego. Poznanie procesów i działań związanych z formułowaniem i rozwiązywaniem problemów matematycznych. Pojmowaniem matematyki jako nauki weryfikującej poprawność procesu formułowania tez na podstawie przyjętych założeń. Kształcenia postawy polegającej na szacunku dla prawdy oraz na chęci szukania argumentów i oceniania ich zasadności. Rozumienie czym jest dowód matematyczny zatem rozróżniania ujęcia dedukcyjnego i indukcyjnego (nie tylko) w matematyce.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie studenta do planowania, organizacji i realizacji procesu nauczania matematyki również jako własnego uczenia się.

Pełny opis:

Do celów szczegółowych przedmiotu należy zyskanie podstawowych kompetencji matematycznych (wiedzy umiejętności i postawy) poprzez naukę w zakresie ośmiu bloków tematycznych: 1 - Twierdzenie Pitagorasa, 2 - Świat liczb, 3- Układ kartezjański, 4 - Świat brył 5 - Kostka do gry, 6 - Ułamki i procenty, 7 - Matematyczny zapis zmienności, 8 - kolokwium. Każdy bloków rozpoczyna się Częścią wykładową realizowaną za pomocą zasobów internetowych. Następnie studenci wykonują część ćwiczeniową polegającą na zapoznaniu się z 8 problemami związanymi z tematyką zaprezentowaną w części wykładowej. Co najmniej jeden z problemów w części ćwiczeniowej / lub wykładowej związany jest rozwojem matematyki lub dziedzin z nią związanych jako nauki lub/i epistemologii. Podczas zajęć wykorzystywane będą: arkusze kalkulacyjne oraz programy komputerowe wspierające uczenie się. Praca prowadzona będzie zarówno na zasadach indywidualnej nauki jak i działaniach zespołowych (kształcących kompetencje społeczne).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kalinowska A., Pozwólmy dzieciom działać. Mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego, Warszawa CKE, 2010.

2. Piotrowski M., Matematyczny Trójkąt Bermudzki – trudności w kształceniu zaradności matematycznej, Studia z Teorii Wychowania 9/3 (24)

3. Piotrowski M., Błędne podstawy edukacji matematycznej i sposoby ich naprawienia, Studia z Teorii Wychowania 7/3 (16).

4. Piotrowski M., Requiem dla gimnazjum. Studium przypadku - egzamin gimnazjalny z 2012, Studia z Teorii Wychowania 2020 | XI(4(33)) | 173-191

5. Dambeck Holger, Im więcej dziur tym mniej sera. Matematyka zdumiewająco prosta, 2012, Wydawnictwo Naukowe PWN.

6. Raporty Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z egzaminów gimnazjalnych 2002-2019.

7. Raporty Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z egzaminów po klasie VIII.

8. Raporty Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ze sprawdzianów po klasie VI z lat 2015 – 2016.

Literatura uzupełniająca:

Raporty z badań kwidzyńskich

Efekty uczenia się:

W ZAKRESIE WIEDZY ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

B.3.W1. podstawowe struktury matematyki szkolnej: liczby i ich własności, zbiory liczbowe, działania na liczbach, figury, relacje i zależności funkcyjne, reprezentacje graficzne;

B.3.W2. treści nauczania w zakresie edukacji matematycznej w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej: liczby i liczenie, aspekty liczby, systemy pozycyjne i niepozycyjne, własności działań na liczbach, zagadnienia miarowe w geometrii, klasyfikowanie figur geometrycznych, symetrię, manipulacje w trzech wymiarach i tworzenie modeli brył, wczesną algebraizację, zagadnienia zegarowe i kalendarzowe;

B.3.W3. treści nauczania matematyki w zakresie starszych klas szkoły podstawowej: własności liczb całkowitych i wymiernych, działania na ułamkach, wyrażenia algebraiczne, rozumowanie geometryczne i jego zapis, przeliczanie jednostek miary, zliczanie za pomocą reguł mnożenia i dodawania, zasadę szufladkową, definiowanie figur, badanie ich własności (kąty, wielokąty, koło), proste konstrukcje geometryczne – prostopadłość i równoległość na płaszczyźnie i w przestrzeni, figury przestrzenne, kodowanie położenia na płaszczyźnie i w przestrzeni, elementy statystyki opisowej, graficzne reprezentowanie danych, podstawowe konstrukcje geometryczne, algorytmy i konstrukcje rekurencyjne;

B.3.W4. rozumowania matematyczne w zakresie matematyki szkolnej, w tym wnioskowanie dedukcyjne, argumentowanie i zapisywanie rozumowań, wykonywanie eksperymentów numerycznych i geometrycznych, dostrzeganie regularności prowadzących do uogólnień, uzasadnianie uogólnień, formułowanie i weryfikację hipotez, rozumowania dedukcyjne w geometrii płaskiej i przestrzennej;

B.3.W5. zastosowania matematyki w życiu codziennym oraz w innych obszarach, w tym w technice, sztuce, ekonomii i przyrodzie.

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENT POTRAFI:

B.3.U1. sprawnie posługiwać się podstawowymi obiektami matematycznymi;

B.3.U2. prowadzić proste rozumowania matematyczne i oceniać ich poprawność;

B.3.U3. dostrzegać i wskazywać związki matematyki z codziennym życiem;

B.3.U4. rozwiązywać zagadki i łamigłówki logiczne;

B.3.U5. posługiwać się pakietami wspierającymi nauczanie matematyki;

B.3.U6. przygotować ucznia do udziału w konkursach matematycznych dla szkół podstawowych

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

B.3.K1. pogłębiania swojego rozumienia znaczenia i piękna matematyki.

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

Metody i kryteria oceniania:

Utrzymuje się liczbę punktów ECTS przypisaną określonemu przedmiotowi w realizowanym programie studiów; Punkt ECTS w przedmiocie Matematyka odpowiada 30 godzinom pracy studenta obejmującym zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość organizowanym przez uczelnię oraz indywidualną pracę studenta związaną z tymi zajęciami.

BILANS PUNKTÓW ECTS:

1,0 ECTS – 30 godzin łącznie: na platformie TEANS i w sali .

3,0 ECTS - praca z materiałami przekazanymi przez wykładowcę i kolokwium kończące I semestr.

METODY I KRYTERIA OCENIANIA:

Nauczanie frontalne, dyskusja podczas zajęć w sali, praca z materiałami przekazanymi przez wykładowcę.

W ocenianiu brane będą pod uwagę kryteria:

1. Obecność i aktywność na zajęciach. Obecność na zajęciach również na platformie TEAMS jest obowiązkowa. Osoby nieobecne wykonują dodatkową pracę wskazaną przez prowadzącego.

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia od wykonania pracy określonej poprzez USOS mail w postaci sylabusów w wyznaczonych terminach.

2. Przesyłanie na bieżąco wszystkich prac wynikających z poleceń umieszczanych na platformie TEAMS lub/i przesłanych do studentów i studentek za pomocą USOS mail.

3. Kolokwium kończące.

Progi procentowe ocen za materiały przekazywane do wykładowcy i kolokwium : 60%-67% - 3.0.; 68%-75% - 3.5; 76% - 83% - 4.0; 84% - 92% -4.5; 93%-100% - 5.0.

Ocena końcowa jest średnią z dwóch ocen

1. prac przesłanych wykładowcy – waga 70%.

2. kolokwium– waga 30%.

Do przesyłania i przechowywania informacji przekazywanych pomiędzy studentami i wykładowcą przeznaczone są: platforma TEAMS, poczta z domeny chat.edu.pl, USOS mail.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Piotrowski
Prowadzący grup: Marek Piotrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)