Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edukacja zdrowotna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-SJ-WE-EZ5
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edukacja zdrowotna
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia wprowadzają studentów w problematykę (treści, kluczowe zagadnienia, metody) edukacji zdrowotnej. Dostarczają syntetycznej

wiedzy o społeczno-środowiskowych uwarunkowaniach zdrowia i choroby, omawiane są zachowania prozdrowotne oraz wybrane

zagadnienia związane z najczęściej obecnie występującymi problemami, zagrożeniami oraz zaburzeniami. Istotnym elementem kursu jest

nabywanie niezbędnej wiedzy do projektowania zajęć edukacyjnych oraz kształtowanie umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych o

tematyce związanej ze zdrowiem.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie z różnymi aspektami definiowania pojęcia „zdrowie”; podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności

dotyczących prozdrowotnego stylu życia w różnych warunkach społeczno-ekonomicznych; wzbogacenie wiedzy i umiejętności działania

na rzecz zdrowia prywatnego i publicznego (np. kształtowanie wybranych kompetencji poprawiających dobrostan); podniesienie poziomu

świadomości o zależności pomiędzy ciałem, umysłem, genami i środowiskiem w kontekście zdrowia jednostki i populacji; prezentowanie

wybranych obszarów tematycznych w edukacji zdrowotnej człowieka (zagadnienia odżywania i problem otyłości, zagrożenia związane z

korzystaniem z nowych technologii, konsekwencje dostępności pornografii dla dzieci i młodzieży, uzależnienia, edukacja do zdrowia

psychicznego i zachowań proekologicznych); promowanie zachowań bezpiecznych i unikania zachowań ryzykownych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Woynarowska B., Edukacja zdrowotna, Warszawa 2017.

Bębas S., Jędrzejko M., Kasprzak K., Szwedzik, A., Taper A., Cyfrowe dzieci. Zjawisko, uwarunkowania, kluczowe problemy,

Warszawa 2017.

Jędrzejko, M., Szwedzik A., Pedagogika i profilaktyka społeczna. Nowe wyzwania, konteksty, problemy, Warszawa 2018.

Czapiński J., Psychologia pozytywna: nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, Warszawa 2005.

Nordengen Z., Mózg rządzi, Warszawa 2018.

Gruszecka K, „Psychologia jedzenia – kiedy konsumpcja nie jest spowodowana poczuciem głodu”, Food Forum 3(25)/2018, s. 78 – 82.

Bielecki M., (2018), Nadzieje czy obawy, czyli co psychologia mówi o grach komputerowych i ich użytkownikach, Psychologia w praktyce,

nr 4/2018, str. 40 – 45.

Balcerowska N., Atroszko J., Uzależnienie od Facebooka, Psychologia w praktyce, nr 6/2018, str. 61 – 71.

Brudnik E, Muszyńska A., Owczarska B., Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, Kielce 2000.

Kossowska A., Duże sprawy w małych głowach, Ożarów Mazowiecki 2018.

Popkiewicz M. Rewolucja energetyczna, ale po co?, Katowice 2015.

Kossakowska M., Projekt dobre życie, Sopot 2017.

Efekty uczenia się:

W ZAKRESIE WIEDZY ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

B.10.W1. modele, uwarunkowania i zagrożenia zdrowia, w tym zdrowia psychicznego;

B.10.W2. istotę umiejętności życiowych (life skills) i zachowań prozdrowotnych;

B.10.W3. podstawowe zagadnienia rozwoju biologicznego człowieka;

B.10.W4. sposoby wspomagania dziecka lub ucznia w działaniach na rzecz zdrowia i niwelowania stanów zagrażających zdrowiu, możliwości zmian w otoczeniu dziecka lub ucznia oraz procesy uczenia się mózgu;

B.10.W5. zasady udzielania pierwszej pomocy.

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENT POTRAFI:

B.10.U1. rozpoznać sytuację zagrożenia dla zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, i odpowiednio zareagować;

B.10.U2. skutecznie promować zachowania prozdrowotne.

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

B.10.K1. krzewienia postawy dbałości o zdrowie i ochronę środowiska.

SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

Metody i kryteria oceniania:

BILANS PUNKTÓW ECTS: 0,5 ECTS - obecność i aktywność podczas zajęć w sali; 1,5 ECTS - przygotowanie i prezentacja pracy pisemnej (referat lub prezentacja multimedialna z zastosowaniem metody aktywizującej).

METODY I KRYTERIA OCENIANIA:

Wymagana obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności nieusprawiedliwione, pozostałe należy usprawiedliwić lub nadrobić

wykonaniem dodatkowego zadania).

Celem jest kształtowanie umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych o tematyce związanej ze zdrowiem z

wykorzystaniem konkretnych metod kształcenia w edukacji zdrowotnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Byrtek
Prowadzący grup: Elżbieta Byrtek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)